Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Maa-aines- ja ympäristöluvan siirto, Pahkamäki 205-893-10-2, Kajaani

KAJDno-2019-33

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Ilmatar Murtomäki Oy hakee maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaista yhteislupaa maa-ainesten ottamiseen sekä kallion louhintaan ja murskaukseen Saaresmäen kylässä tilalla Vuolijoen valtionmaa RN:o 205-893-10-2. Alue sijaitsee Murtomäen tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueella noin 13 km Otanmäen taajamasta lounaaseen lähellä Vieremän kunnan rajaa.

Maa-ainestenottolupaa haetaan viideksi vuodeksi. Otettava määrä on 19 000 k-m3 ja vuotuinen otto on enimmillään 11 400 k-m3. Ottamisalueen pinta-ala on noin 3,2 ha, josta suunnitellun louhinta-alueen pinta-ala on noin 1,5 ha. Suunniteltu pohjan pinnan taso on +208,50 (N2000). Pohjaveden keskimääräinen korkeusasema on hakemuksen mukaan arvioitu olevan tasolla +206,0. Louhinta-alueen valumavedet johdetaan laskeutusaltaan kautta koillispuolella sijaitseviin metsäojiin ja sieltä edelleen Pahkapuron kautta Petäjäjokeen ja Rotimojärveen.

Ympäristölupaa haetaan kallion louhintaan ja murskaukseen. Murskausta tehdään vuosittain 5–6 viikon ajan arkipäivisin kello 6–22. Toiminnalle on haettu lupaa vuoden 2023 loppuun saakka.

Toiminnanharjoittaja hakee myös maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää Ilmatar Murtomäki Oy:lle yhteislupana käsitellyn maa-aines- ja ympäristöluvan liitteenä olevan päätösluonnoksen mukaisesti. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen mukaisesti, ellei lupapäätöksessä toisin määrätä.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

ASIA

Ilmatar Energy Oy (Y-tunnus 2918733-1)  on ilmoittanut 11.9.2019 saapuneella kirjeellä Ilmatar Murtomäki Oy:n (Y-tunnus 2920643-2) siirtäneen 10.9.2019 lukien Ilmatar Energy Oy:lle Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston Ilmatar Murtomäki Oy:lle 10.4.2019 § 17 myöntämän maa-aines- ja ympäristöluvan ottoalueelle Pahkamäki, kiinteistöllä Vuolijoen valtionmaa RN:o 205-893-10-2, kaikkine siihen liittyvine oikeuksineen ja velvoitteineen.

Ottotoimintaa ei ole alueella vielä aloitettu.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397, sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää, että Ilmatar Murtomäki Oy:n nimissä oleva, lupajaoston 10.4.2019 § 17 myöntämä maa-aines- ja ympäristölupa koskien aluetta Pahkamäki kiinteistöllä Vuolijoen valtionmaa RN:o 205-893-10-2 siirretään oikeuksineen ja velvollisuuksineen Ilmatar Energy Oy:n nimiin tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien.

 Ilmatar Energy Oy:n on ennen ainesten ottamista annettava 10 000 euron vakuus maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Vakuuden tulee olla voimassa toistaiseksi.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 170 §
Maa-aineslaki (555/1981) 11 § ja 13 a §

KÄSITTELYMAKSU

Hakemuksen käsittelymaksuna maa-ainesluvan osalta peritään 300 euroa Kajaanin kaupungin maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen 1.7.2016 voimaantulleen taksan maksutaulukon mukaisesti.

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Ilmatar Energy Oy, Kainuun Ely-keskus

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS  (maa-ainesluvat)


Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus on

1) asianosaisella;

2) kunnan jäsenellä;

3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;

4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;

5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;

6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen (päätöksen antopäivämäärä käy ilmi päätöksestä)  ja sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun se on annettu. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmässä ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen  hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden osoite:

Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puh. 029 56 42800 (vaihde)
Virka-aika: klo 8.00–16.15

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.