Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 21.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat v. 2019

KAJDno-2018-1399

Perustelut

Terrafamen kaivoksen tarkkailu vuonna 2018, pintavesien tarkkailu: Vuonna 2018 Terrafame Oy:n purkuvesiä vastaanottavien ja kaivoksen lähialueella sijaitsevien vesistöjen veden laadun tarkkailua on jatkettu Kainuun ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailusuunnitelman (28.11.2016, päivitetty 6.2.2017) mukaisesti. Kaivoksen pintavesien tarkkailu perustuu pitkään käytössä olleisiin seurantapaikkoihin. Merkittävä osa havaintopaikoista on ollut mukana tiiviissä seurannassa vuodesta 2008 alkaen. Vuodesta 2015 tarkkailuun on lisätty Nuasjärven purkuputkeen liittyvä tarkkailu. Vuonna 2018 kaivoksen ympäristötarkkailuun sisältyivät pintavesien biologisen tarkkailun osalta kasviplankton-, piilevä- ja pohjaeläintutkimus sekä vesisammalten metallipitoisuustutkimus.

Nykyisin kaivoksen purkuvesien juoksutus painottuu Oulujoen vesistöön. Vuoksen vesistöön kaivoksen vesiä ei ole purettu kevään 2016 jälkeen. Vuonna 2018 purkuputken kautta johdettiin Nuasjärveen noin 2,35 milj. m3 vettä. Lisäksi maalis–huhtikuussa on purettu 0,12 milj. m3 vettä Latosuon kautta pohjoisen purkureiteille.

Kaivostoiminnan vaikutukset aiheutuvat veden otosta (Kolmisopen säännöstely) sekä toiminnan aiheuttamasta vesistökuormituksesta. Vesistöön johdettavat puhdistetut vedet sisältävät jäämiä haitta-aineista, jotka koostuvat pääosin metalleista sekä toiminnassa käytettävistä natriumista ja sulfaatista. Orgaanisia yhdisteitä johdettavissa vesistä ei ole ja niiden ravinnepitoisuudet ovat pieniä.

Oulujoen purkusuunnassa kaivostoiminnan vaikutukset näkyvät voimakkaimmin Salmisessa ja Kalliojärvessä, joihin on aiemman kuormituksen seurauksena 2010–2011 muodostunut pysyvä kerrostuneisuus. Vuonna 2018 järviin ei kohdentunut kuormitusta kaivokselta. Päällysveden sähkönjohtavuus ja haitta-aineiden pitoisuudet ovat pienentyneet viime vuosina huomattavasti.

Kolmisopen vesimassa pääsi vuonna 2018 sekoittumaan syystäyskierrossa, mikä paransi sen pohjanläheisen veden happitilannetta. Jormasjärvellä sulfaatti-, mangaani- ja natriumpitoisuudet olivat 2018 yleisesti ottaen aiempien vuosien keskimääräistä pitoisuutta pienempiä. Keskimääräisessä sähkönjohtavuudessa ei ollut havaittavissa eroja eri mittauspisteiden välillä.

Liukoisen nikkelin pitoisuudelle sekoittumisvyöhykkeellä asetetun ympäristölaatunormin ylittäviä pitoisuuksia havaittiin Salmisen kaikissa vesikerroksista, Salmisenpurosta, Härkäpurosta ja Talvijoelta. Biosaatavan nikkelin vuosikeskiarvolle asetettu ympäristölaatunormi ylittyi näissä kaikissa muissa paitsi Salmisenpurossa. Liukoisen kadmiumin pitoisuus ylittyi Härkäpurossa.

Rehja–Nuasjärvellä havaittiin purkuputken käyttöönoton jälkeen vuonna 2016 selviä muutoksia sähkönjohtavuudessa, sulfaattipitoisuudessa ja esim. mangaani- ja natriumpitoisuuksissa. Vuonna 2018 vedenlaatumuutokset olivat lievempiä. Kajaaninjoessa ja Oulujärven havaintopisteillä voitiin 2016 havaita Rehja–Nuasjärven kaltainen pitoisuusnousu. Vuonna 2018 tätä vaikutusta ei ollut enää havaittavissa.

Vuoksen purkusuunnassa vesistöt ovat toipumassa vuoden 2012 kipsisakka-altaan vuodon jälkeisestä tilanteesta. Vesien tila on yleisesti ottaen huomattavasti parantunut. Vedet ovat tyypillisesti happamia ja runsashumuksisia. Kivijärven syvännepisteissä happitilanteessa on viime vuosina ollut havaittavissa lievää kohenemista. Sulfaatti-, mangaani- ja natriumpitoisuudet ovat alusvedessä edelleen suuria eteenkin pysyvästi kerrostuneissa syvänteissä. Kivijärvestä alaspäin purkusuunnassa havaittiin yleisesti vesien sähkönjohtavuuden sekä sulfaatti-, mangaani- ja natriumpitoisuuksien pienentyneen. Metallipitoisuuksien ympäristölaatunormien ylityksiä ei havaittu. Kaivoksen aiemman kuormituksen vaikutus voidaan edelleen havaita ainakin Laakajärveen saakka.

Osassa kaivosalueen purojen, lampien ja pienten järvien veden laadussa voidaan havaita mustaliuskealueen vaikutukset veden alhaisina pH-arvoina sekä korkeina sulfaatti- ja metallipitoisuuksina. Joidenkin lampien osalta muutoksen arvellaan johtuvan kaivoksen pölyvaikutuksesta.

Seuraava lupajaoston kokous 25.9.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Lupajaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Lupajaosto merkitsi tiedoksi.