Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 21.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 YIT Suomi Oy:n lupien siirto YIT Teollisuus Oy:lle 1.7.2019

KAJDno-2019-808

Valmistelija

 • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

YIT Teollisuus Oy on ilmoittanut 1.7.2019 saapuneella kirjeellä, että YIT-konsernissa tehtävien sisäisten yhtiörakennejärjestelyiden johdosta YIT Oyj:n tytäryhtiöstä YIT Suomi Oy:stä (Y-tunnus 1565583-5) eriytetään osittaisjakautumisella uusi YIT Oyj:n tytäryhtiö YIT Teollisuus Oy (Y-tunnus 2977551-2). Osittaisjakautumisessa YIT Suomi Oy:n asfaltti- ja muuhun päällystämiseen ja pintaukseen sekä päällystys- ja kiviainestuotteiden valmistukseen, asennukseen, myyntiin ja levitykseen keskittyvien kotimaan päällystys- ja kiviainesliiketoimintoihin (yhdessä ”Päällystys- ja kiviainesliiketoiminta”) kuuluvat varat, velat, oikeudet ja velvollisuudet siirtyivät osakeyhtiölain mukaisen yleisseuraannon perusteella YIT Teollisuus Oy:lle 1.7.2019.

Osittaisjakautumisen myötä kaikki YIT Suomi Oy:lle myönnetyt Päällystys- ja kiviainesliiketoimintaan liittyvät luvat oikeuksineen ja velvollisuuksineen mukaan lukien mahdolliset takuuajan vastuut ja muut vakuudet siirtyivät sellaisenaan YIT Teollisuus Oy:lle.

YIT Teollisuus Oy on pyytänyt Kajaanin kaupunkia siirtämään kaikki kaupungin YIT Suomi Oy:lle myöntämät Päällystys- ja kiviainesliiketoimintaan liittyvät luvat YIT Teollisuus Oy:lle 1.7.2019 jälkeen. Siirrettäviin lupiin mahdollisesti liittyvät vakuudet pysyvät voimassa sellaisenaan siihen asti, kunnes luvan uusiminen tai uusi vakuus tulee ajankohtaiseksi.
Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella on valvottavanaan seuraavat YIT Suomi Oy:lle (aiemmin Lemminkäinen Infra Oy, Y-tunnus 2138243-1) myönnetyt maa-ainesluvat ja ympäristöluvat sekä rekisteröidyt kohteet:

 • Särkipuro RN:o 205-404-30-12, maa-aineslupa, lupajaosto 10.12.2014 § 79
 • Särkipuro RN:o 205-404-30-12, ympäristölupa kallion louhinta, murskaus ja asfaltin valmistus, lupajaosto 26.5.2010 § 31
 • Mustalahti LMK RN:o 205-407-7-74 ja Sepelikallio RN:o 205-407-7-75 (määräala), maa-aineslupa, lupajaosto 20.2.2008 § 4
 • Mustalahti LMK RN:o 205-407-7-74 ja Sepelikallio RN:o 205-407-7-75 (määräala), ympäristölupa kiviaineksen louhinta, murskaus ja varastointi, lupajaosto 20.2.2008 § 5
 • Mustalahti LMK RN:o 205-407-7-74, ympäristölupa mullan valmistus, lupajaosto 4.4.2012 § 32
 • Mustalahti LMK RN:o 205-407-7-74, ympäristölupa pilaantumattomien kaivumaiden vastaanotto, välivarastointi, käsittely ja läjitys, lupajaosto 14.12.2016 § 85
 • Mustalahti LMK RN:o 205-407-7-74, asfalttiaseman rekisteröinti, lupajaosto 10.6.2015 § 46
 • Kalliokumpu RN:o 205-410-5-78 ja Kalliokumpu II RN:o 205-410-5-91, maa-aineslupa haussa
 • Pahavaara, Metsä-Sipola RN:o 205-404-22-0, asfalttiaseman rekisteröinti, lupajaosto 31.8.2016 § 48
 • Malmisepeli RN:o 205-417-18-72, ympäristölupa siirrettävä asfalttiasema ja jäteasfaltin hyödyntäminen, lupajaosto 15.6.2011 § 43.

 

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397, sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää, että YIT Suomi Oy:n nimissä olevat maa-ainesluvat, ympäristöluvat ja rekisteröinnit siirretään oikeuksineen ja velvollisuuksineen mukaan lukien vakuudet YIT Teollisuus Oy:n nimiin tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 170 §
Maa-aineslaki (555/1981) 13 a §

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

MAKSUT

Hakemuksen käsittelymaksuna maa-aineslupien osalta peritään yhteensä 600 euroa Kajaanin kaupungin maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen 1.7.2016 voimaantulleen taksan maksutaulukon mukaisesti.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Hakija, Kainuun Ely-keskus