Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 21.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Päätös poikkeamiseen

KAJDno-2019-673

Valmistelija

  • Osmo Nuutinen, Kaavasuunnittelija, osmo.nuutinen@kajaani.fi

Perustelut

KUVAUS
Hakija hakee lupaa rakentaa uuden asuinrakennuksen (68 k-m²) ja talousrakennuksen (10 k-m²) rakennuspaikalle, jolla sijaitsee tällä hetkellä vuonna 1959 rakennettu 1½-kerroksinen 55 k-m²:n suuruinen asuinrakennus ja samana vuonna valmistunut 37 k-m²:n suuruinen talousrakennus. Vanhat rakennukset puretaan ja uudet rakentaa niiden paikalle.

Kyseessä on Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavaan kuuluva pinta-alaltaan 0,1870 ha:n suuruinen rakennuspaikka, joka sijaitsee alueella, jota koskee kaavamerkintä AT-2/12, maaseutumainen asuntoalue.
Kyseinen alue kuuluu myös vireillä olevaan Kontiosaari–Kuninkaanniemi osayleiskaavaan, joka lainvoiman saatuaan kumoaa näiltä osin voimassa olevan kaavan.

Rakennuspaikka rajautuu Kuninkaanniementiehen, jolta on liittymä rakennuspaikalle.

Maasto viettää lievästi kohden Kajaaninjokea korkeuden laskiessa noin kaksi metriä rakennuspaikan alueella. Tien puoleisella sivustalla on suojapuustoa, joka estää suoran näkyvyyden pihapiiriin. Rakennukset sijoittuvat rakennuspaikan takaosaan.

Hanke sijoittuu Kajaanin Veden ja Kuninkaanniementie viemäriosuuskunnan toiminta-alueille.

Oheisliite, poikkeamishakemus (7.6.2019, saapunut 11.6.2019)

POIKKEAMISEN TARVE JA TOIMIVALTA
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §

Hakija hakee lupaa saada poiketa voimassa olevasta Kajaani keskustaajama 2015 oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta ja rakentaa asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakennuspaikalle, jonka pinta-ala ei täytä kaavamääräyksen mukaista vähimmäispinta-alaa 0,5 ha.

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 27 §, KV 29.5.2017, voimaantulo 1.6.2017.
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tehtävät ja toimivalta kohta 1.

Toimivalta poikkeamisluvan myöntämisestä on Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolla.

KAAVATILANNE
Maakuntakaava:
Valtioneuvoston 29.4.2009 vahvistamassa Kainuun maakuntakaavassa aluetta koskee aluevaraus- ja kohdemerkintä A, taajatoimintojen alue, jolla osoitetaan asumisen, hallinnon, palveluiden teollisuuden ym. työpaikka-alueiden ja taajatoimintojen sijoittumisalueita niihin liittyvine liikenne-, virkistys-, puisto- ja erityisalueineen ja sitä koskee suunnittelumääräys:
Taajatoimintojen alueen suunnittelussa hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota taajama-alueiden viihtyisyyteen, uudisrakentamisen sopeuttamiseen rakennettuun ympäristöön, kevyen liikenteen toimintamahdollisuuksiin ja liikenneturvallisuuteen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät.

Asemakaava:
Alueella ei ole asemakaavaa, eikä sellaista ole vireillä.

Osayleiskaava:
Lääninhallituksen 31.5.1993 vahvistamassa Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavassa aluetta koskee merkintä AT-2/12, maaseutumainen asuntoalue. Pääasiassa maataloutta palveleva alue, joka soveltuu myös asumiseen. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 0,5 ha. Kauttaviivan jäljessä oleva luku ilmoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. RakJ sallimien asumiskäyttöön tarkoitettujen rakennusten lisäksi saa alueelle rakentaa maatalouskäyttöä tai liitännäiselinkeinona harjoitettua palvelua tai ympäristöhäiriöitä tuottamatonta teollisuutta palvelevia rakennuksia, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 200 m².  Olemassa olevia asuinrakennuksia saa peruskorjata, mutta ei uudestaan rakentaa jos rakennuspaikan koko ei täytä annettua minimikokoa ja RakJ etäisyysmääräyksiä.

Rakennusjärjestys:
Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla vähintään 5 m. Rakennuksen etäisyyden toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla olevasta rakennuksesta tulee olla vähintään 10 m. Palovaarallista rakennusta ei saa sijoittaa 15 m lähemmäs rajaa, eikä 20 m lähemmäs rakennusta, joka sijaitsee toisen maalla. Saman rakennuspaikan rakennuksista etäisyyttä tulisi olla vähintään 12 m.

Kontiosaari–Kuninkaanniemi osasyleiskaava:
Hanke kuuluu vireillä olevaan Kontiosaari–Kuninkaanniemi osayleiskaavaan, joka lainvoiman saadessaan kumoaa osan Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavasta. Muutoskaavassa rakennuspaikka on osoitettu kaavamerkinnällä pientalovaltainen asuntoalue, olemassa oleva asuntoalue, AP-1/1, jota koskee kaavamääräys: Kauttaviivan jäljessä oleva luku ilmoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärän. Rakennusoikeus on ilmoitettu kaavan yleisissä määräyksissä.

Yleiset määräykset: Rakennusoikeus:
Vanhat rakennuspaikat AP-1:
Rakennuspaikan pinta-alan ollessa yli 3000 m² sen rakentamisen määrä ei saa ylittää tehokkuuslukua e=0,15. Maksimissaan rakentamisen määrä saa olla 600 krs-m², josta talousrakennuksille on varattava vähintään 250 krs-m².
Rakennuspaikan pinta-alan ollessa alle 3000 m² sen rakentamisen määrä ei saa ylittää tehokkuuslukua e=0,20.

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 9.10.–10.11.2017. Saaduissa lausunnoissa ja muistutuksissa kyseiseen rakennuspaikkaan, sen kaavamerkintään- ja määräykseen ei kohdistunut huomautettavaa.

LUONNONSUOJELU JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
Alueella ei ole luontokohteita, suojeltavia rakennuksia eikä muinaismuistolain mukaisia kohteita. Alue ei ole pohjavesialuetta.

Oheisliite, ote poikkeamislupakartasta 

KUULEMINEN
Hakija on kuullut viittä rajanaapuria. Heillä ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Osmo Nuutinen, p. 044 7100 297 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää poikkeamisluvan seuraavin perusteluin ja ehdoin.

Perustelut

Kyseessä on vanha rakennuspaikka, joka on nähtävillä olleessa Kontiosaari–Kuninkaanniemi osayleiskaavan ehdotuksessa merkinnällä AP-1/1, pientalovaltainen asuntoalue, olemassa oleva asuntoalue. Rakennuspaikka ja rakennushanke täyttävät kaavaehdotuksen ja voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräykset. Rakentaminen on liitettävissä alueella olevaan viemäri- ja vesijohtoverkkoon. Rakennuspaikalla on sähkö- ja kulkuliittymä.

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa vireillä olevalle kaavoitukselle ja kaavan toteuttamiselle, ei vaikeuta rakennetun kulttuuriympäristön suojelun tavoitteiden saavuttamista, eikä johda merkittävään rakentamiseen.

Ehdot

Hakijan on liityttävä alueella olevaan viemäri- ja vesijohtoverkkoon. Rakennuslupavaiheessa rakennuspaikalla on tehtävä pohjatutkimus perustamistavan selvittämiseksi.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 171–174 §.

Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet

Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi (2) vuotta.

Maksut

Kielteinen päätös 220 euroa, myönteinen päätös 440 euroa.

 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Hakija, Kainuun Ely-keskus