Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 21.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Kainuun Voima Oy:n voimalaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamishakemuksesta

KAJDno-2019-770

Valmistelija

  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Kainuun Voima Oy:n voimalaitoksen hakemuksesta ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Kainuun Voima Oy hakee Kajaanin voimalaitoksen toimintaa koskevien, toistaiseksi voimassa olevien ympäristölupien nro 56/05/02 ja nro 161/2015/1 tarkistamista ympäristönsuojelulain 110 a §:n mukaisen kansallisen siirtymäsuunnitelman päättymisen ja uusien BAT-päätelmien vuoksi.

BAT-päätelmät

Euroopan komissio on tehnyt toimeenpanopäätöksen (2017/1442/EU) suurten polttolaitosten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevista päätelmistä. Päätelmät julkaistiin 17.8.2017. Laitoksen ympäristölupa on tarkistettava, jos lupa ei vastaa voimassa olevia BAT-päätelmiä. BAT-päästörajoista poikkeaminen on mahdollista ympäristönsuojelulain 78 §:ssä määritellyin edellytyksin. Poikkeamisen edellytyksissä tulee aina arvioida ja verrata päästötason saavuttamisen kustannukset saavutettaviin laskennallisiin ympäristöhyötyihin. Lisäksi tulee ottaa huomioon paikalliset olosuhteet sekä ympäristön laatuvaatimukset.

Kuvaus toiminnasta
Kajaanin voimalaitos tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä kahdella energiantuotantoyksiköllä. Voimalaitoksen polttoaineteho on 393 MW. Vuonna 2017 voimalaitoksella tuotettiin sähköä noin 66 000 MWh, prosessihöyryä 71 000 MWh ja kaukolämpöä 294 000 MWh.

Pääkattila on otettu käyttöön vuonna 1989 ja sen polttoaineteho on 260 MW. Pääkattilassa poltetaan puuperäisiä polttoaineita ja turvetta. Kattilan käyttöaika on noin 8 000 tuntia vuodessa. Pääkattilan savukaasut puhdistetaan sähkösuodattimella. Varakattila on otettu käyttöön vuonna 1999 ja sen polttoaineteho on 133 MW. Varakattilan polttoaineena käytetään vähärikkistä polttoöljyä. Kattilan käyttöaika on alle 1 500 tuntia vuodessa. Varakattilan savukaasut puhdistetaan multisyklonilla. Molempien kattiloiden savukaasut johdetaan puhdistimien jälkeen omiin piippuihinsa, jotka sijaitsevat samassa liukuvaletussa 100 metriä korkeassa betonipiipussa.

Kajaanin voimalaitoksen molemmat kattilat ovat mukana kansallisessa siirtymäsuunnitelmassa. Kansallisen siirtymäkauden (1.1.2016–30.6.2020) jälkeen päästörajat tiukkenevat voimassa olevan lainsäädännön nojalla.

Voimalaitoksella syntyvissä jätevesijakeissa tai syntyvissä jätteissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia, mutta määrät ovat pienentyneet. Voimalaitokselta johdetaan nykyään Kajaaninjokeen vuodessa yhteensä 4,5–5,0 miljoonaa m3 vettä, joka on pääosin jäähdytysvettä. Jäähdytysveden mukana vesistöön kulkeutuu lämpöenergiaa. Merkittävin jätejae voimalaitoksella on tuhka. Voimalaitoksella muodostuneita tuhkia hyötykäytettiin vuonna 2017 maanrakentamisessa.

Hakijan esitykset muutoksiksi ympäristölupaan

Hakija esittää muutoksia voimalaitoksen päästöraja-arvoihin ja päästötarkkailuun. Hakija esittää savukaasupäästöjen luparajoiksi valtioneuvoston suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta (SUPO, 936/2014) annetun asetuksen mukaisia päästöraja-arvoja 1.7.2020–16.8.2021. Tämän jälkeen, 17.8.2021 alkaen, esitetään sovellettavaksi voimassa olevien BAT-päätelmien mukaisia BAT-päästötasojen ylärajoja savukaasuille. Hiilimonoksidille (CO) ei esitetä päästöraja-arvoa, sillä hakijan näkemyksen mukaan BAT-päätelmissä esitetyt hiilimonoksidin päästöraja-arvot ovat ohjeellisia. Voimalaitoksen päästöjen hallintaan ollaan tekemässä muutoksia, joten päästörajojen kiristyminen SUPO-asetusta tiukemmiksi jo vuonna 2020 nähdään hankaloittavan toimintaa ja investointien toteuttamista. BAT-päätelmien mukaisten rajojen käyttöönottoa ei myöskään nähdä ilmanlaadun kannalta välttämättömänä.

Pääkattilan SUPO-asetuksen mukaiset päästöraja-arvot (6 % O2)

Päästö                                      Yksikkö                         Raja-arvo
Hiukkaset                                  mg/m³n                            20
Rikkidioksidi                              mg/m³n                          200
Typen oksidit, NOx (NO2)        mg/m³n                          200

Varakattilan savukaasupäästöjen BAT-päätelmien sekä SUPO-asetuksen mukaiset päästörajat sekä nykyiset luparajat, kun polttoaineena kevyt/raskas polttoöljy

Päästö                                    Yksikkö                         Raja-arvo
Hiukkaset                                mg/m³n                            20
Rikkidioksidi                            mg/m³n                          400
Typen oksidit, NOx (NO2)      mg/m³n                          450

Pääkattilan savukaasupäästöjen BAT-päätelmien sekä SUPO-asetuksen mukaiset päästörajat sekä nykyiset luparajat

                                                          BAT-maksimi turve/puu
                            Yksikkö                 Vuosikeskiarvo    vrk-keskiarvo    SUPO-asetus      Nykyinen lupa

                             6 % O2        
NOx (NO2:na)      mg/m³n                160                         200                       200                      350
SO2                      mg/m³n                100                         215                       200                      430
HCl                       mg/m³n                 25                          ei sovelleta  
HF                        mg/m³n                  -                            < 1  
Hiukkaset             mg/m³n                 10                           15                          20                        50
Elohopea             µg/ m³n                  5                             5  

Varakattilan savukaasupäästöjen BAT-päätelmien sekä SUPO-asetuksen mukaiset päästörajat sekä nykyiset luparajat, kun polttoaineena kevyt/raskas polttoöljy

                            Yksikkö             BAT-maksimi            SUPO-asetus      Nykyinen lupa
                            3 % O2 
NOx (NO2:na)     mg/m³n              365                             450                      450
SO2                     mg/m³n              175                             400                    1100
Hiukkaset            mg/m³n               15                                20                        30


SUPO-asetuksen mukaiset päästöraja-arvot eivät koske kattilan käynnistys- ja pysäytysjaksoja eivätkä savukaasujen puhdistinlaitteen rikkoutumista tai sen toiminnan häiriötä. Hakija ei esitä muutoksia kattilan pysäytys- ja käynnistysjaksojen määrityksiin. Hakija esittää, että muihin kuin normaalitoimintaan kuuluviin tilanteisiin lukeutuisivat SUPO-asetuksen mukaisten poikkeuksellisten tilanteiden lisäksi huonolaatuisten polttoaineiden ennakoimaton käyttö.

Hakija esittää, että pääkattilassa poltettavien ST1:n nestemäisten sivutuotteiden osalta päästöraja-arvot asetetaan biomassaa ja turvetta koskevien päästörajojen mukaisesti nestemäisten sivutuotteiden pienen osuuden takia.

Hakija esittää, että typen oksidien päästöjen muuntamisessa vertailuolosuhteiden mukaiseen happipitoisuuteen ei käytetä jatkossa savupiipussa mitattua happipitoisuutta. Sen sijaan happipitoisuus mitataan jatkossa savukaasukanavassa ennen ilman esilämmitintä ottamalla kaksi mittausta ja käyttämällä niiden keskiarvoa. Näin vältettäisiin pyörivästä lämmönvaihtimesta aiheutuva ilmavirtaus eli ilmavuoto savukaasukanavistossa. Hakija ei näe mittauspaikan vaihdolle juridisia esteitä.

Hakija esittää, että nykyään jakoaltaan pohjalle vedenkäsittelyssä laskeutuva massa voitaisiin polttaa voimalaitoksen pääkattilassa.

Hakija esittää, että tarkkailu tehdään SUPO-asetuksen mukaisesti 1.7.2020 alkaen ja 17.8.2021 alkaen tarkkailua esitetään tehtäväksi pääosin suurten polttolaitosten BAT-päätelmien mukaisesti. Pääkattilan suolahapon (HCl) päästömittaukset tehtäisiin jatkuvatoimisten mittausten sijaan jaksottaisesti kerran vuodessa, mikäli voimalaitoksella ei polteta risutukkia. Tällä hetkellä laitoksella ei ole HCl-mittausta uusitun päästömittaus-laitteiston vuoksi. Typpioksiduulin (N2O) osalta hakija esittää, että sen päästöraja-arvo mitataan kertaluonteisesti ja mikäli päästö on alhainen, ei tarkkailua tarvitse tehdä jatkossa. Varakattilan rikkidioksidipäästö (SO2) laskettaisiin polttoaineen perusteella myös jatkossa.

Hakija esittää, että uuden rakentamattoman polttoainekentän läheisyydessä sijaitsevan mittakaivon tarkkailupisteellä ei olisi tarvetta tehdä tarkkailua jatkossa. Tarkkailua ei ole pystytty viime vuosina tekemään, koska mittapatoreunan yli ei ole riittävää virtausta.

Hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto puoltaa Kainuun Voima Oy:n ympäristöluvan tarkistamista niin, että pääkattila ja varakattila voivat toimia nykyisen ympäristöluvan ehdoilla 30.6.2020 saakka. Sen jälkeen noudatetaan SUPO-asetuksen mukaisia päästöraja-arvoja 16.8.2021 saakka, minkä jälkeen BAT-tasoisia päästörajat tulevat voimaan. Muilta osin lupajaostolla ei ole lupahakemuksen johdosta huomauttamista.

Kajaanin teollisuuden, energiantuotannon ja liikenteen yhteenlasketut päästöt ovat pudonneet noin viidennekseen siitä, mitä ne olivat vuonna 1991, kun Kajaanissa aloitettiin jatkuvatoimiset ilmanlaadun mittaukset. Päästöjen väheneminen on näkynyt myös ilman epäpuhtauspitoisuuksien pienenemisenä, ja Kajaanin ilmanlaadun jatkuvatoimiset mittaukset voitiin lopettaa tarpeettomina vuoden 2019 alusta alkaen. Mikäli Kajaanin päästöt lisääntyvät nykytilanteesta oleellisesti, mittaukset voidaan aloittaa uudestaan.

Kainuun Voima Oy:n savukaasupäästöt eivät tällä hetkellä saavuta kaikkia uusia päästöraja-arvoja. Kainuun Voima Oy selvittää parhaillaan erilaisten savukaasun puhdistustekniikoiden käyttöönottoa sekä tekee laitteisto-optimointia tiukentuvien päästörajojen vuoksi. Tiukempien päästörajojen aikaisemmalla voimaantulolla saavutettavat ympäristöhyödyt ja vaikutukset ilmanlaatuun ovat paikallisesti arvioiden vähäisiä.

 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto