Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 13.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-1407

Valmistelija

  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi
  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailun tulokset Oulujärven valuma-alueella 2019:
Kainuussa Oulujärven valuma-alueella on kaikkiaan 24 turvetuotantoaluetta, joista vuonna 2019 tuotantoa oli 13 kohteella ja lisäksi kuusi kohdetta oli tuotantokunnossa. Kuormittava kokonaispinta-ala (ei sisällä valmistelematonta ja jälkikäytössä olevaa pinta-alaa) oli 1 266 ha, josta tuotannossa oli 668 ha (53 %). Kunnostusvaiheessa olevaa pinta-alaa ei ollut lainkaan. Tuotantokuntoista, mutta ei tuotannossa olevaa eli levossa olevaa alaa oli 313 ha, tuotannosta poistunutta 284 ha ja jälkikäytössä olevaa 80 ha. Tuotannossa oleva pinta-ala on ollut korkeimmillaan vuonna 2007 (1 751 ha) ja siihen verrattuna vuoden 2019 tuotantopinta-ala oli 62 % pienempi.

Koko tarkkailujakson 2019 keskilämpötila oli Kajaanissa 1,0 °C keskimääräistä (1981–2010) korkeampi ja sadesumma 7 % suurempi. Kuukausien sademäärät vaihtelivat huomattavasti. Huhtikuu oli poikkeuksellisen kuiva, mutta touko-kesäkuu keskimääräistä sateisempia. Heinäkuusta syyskuuhun oli jälleen hyvin kuivaa, ja loka-marraskuussa sateista. Kevään tulvahuippu ajoittui toukokuun alkuun.

Päästötarkkailu
Tuotantokauden virtaamamittauskohteiden (7 kpl) keskimääräinen valuma 6,0 l/s km2 oli selvästi alhaisempi kuin vuosina 2010–2018 keskimäärin. Ympärivuotisten virtaamamittauskohteiden (3 kpl) koko vuoden valumakeskiarvo oli 14 l/s km2. Tuotantoalueilta lähtevän veden laadussa ja ominaispäästöissä oli vaihtelua. Yleensä ottaen veden laatu oli parempi pintavalutuskenttä- ja kosteikko-/kasvillisuuskenttäkohteilla ja huonompi laskeutusaltaallisilla kohteilla. Kainuun tarkkailukohteiden tuotantokauden 2019 keskimääräiset ominaispäästöt olivat selvästi pienempiä kuin vuosina 2011–2018 keskimäärin, johtuen pääosin kuivasta kesästä ja sen myötä verrattain pienistä lähtevän veden määristä.

Lähes kaikki tarkkaillut vesienkäsittelyrakenteet paransivat ainakin pääosin lähtevän veden laatua. Kohteiden välillä oli kuitenkin suuria eroja tehokkuudessa ja kohteittain myös vedenlaatuparametrien välillä. Kokonaisravinteita ja kiintoainetta rakenteet poistivat lähes poikkeuksetta.

Turvetuotannon vuosipäästölaskennassa käytettiin Kainuun turvetuotantoalueiden omia ominaispäästöarvoja tai tarvittavin osin Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantoalueiden ympärivuotisista tarkkailuista saatua yhdistettyä ominaispäästöaineistoa. Turvetuotannon kokonaispäästöt (brutto) vuonna 2019 olivat 171 480 kg CODMn, 213 kg fosforia, 6 627 kg typpeä ja 25 766 kg kiintoainetta. Päästöt olivat kaikilta osin edellisvuotta suuremmat, mutta selvästi (23–69 %) pienemmät kuin vuosina 2011–2018 keskimäärin, eron oltua suurimmillaan kiintoaineen vuosipäästöissä.

Vesistötarkkailu
Vesistötarkkailuun kuului veden laadun tarkkailua 13 turvetuotantoalueen purkuvesistössä. Näytteet otettiin pääsääntöisesti kevättulvan aikaan sekä kerran kuukaudessa kesä-elokuussa. Näytteenottoa ja näytteiden analysointia sekä tarkkailun toteuttamista suunnitellusti häiritsi etenkin kesäkuussa Eurofins Nab Labs Oy:öön kohdistunut haittaohjelmahyökkäys, jonka vuoksi osa päästö- ja vesistötarkkailun näytteistä jäi ottamatta tai näytteitä ei saatu analysoitua.

Tulokset ja vaikutukset vaihtelivat huomattavasti kohteittain, mutta seuraavassa yksinkertaistettu yhteenveto:
• Useimmilta tuotantoalueilta lähtevän veden pH oli korkeampi kuin purkuvesistössä.  CODMn-arvojen osalta tilanne oli vaihteleva.
• Fosforipitoisuudet olivat hieman yleisemmin purkuvesistöä matalampia, kun taas typpipitoisuudet olivat useammin korkeampia tuotantoalueiden vesissä.
• Kiintoainepitoisuus oli tuotantoalueilla pääosin alhaisempi tai tilanne oli vaihteleva, ja vain kahdella suolla kiintoainepitoisuus oli vesistöä korkeampi.

Pohjaeläintarkkailu
Kainuun turvetarkkailun vuoden 2019 pohjaeläinnäytteet otettiin 2.9.2019 Vuolijoen Tupalankoskesta ja Vuottojoen Virtalasta. Näytteenottoalueet olivat samoja kuin edellisvuosien 2015 ja 2011 pohjaeläinselvityksissä.
Vuoden 2019 pohjaeläinten yksilömäärät olivat selvästi suurempia kuin vuonna 2015 molemmissa paikoissa, vaikkakin syksyn näytteenottoajankohtana jokien virtaama oli poikkeuksellisen pientä. Myös lajimäärä oli edellisvuosia suurempaa vuonna 2019 molemmissa joissa. Vuottojoki luokittui erinomaiseen ekologiseen tilaan. Vuolijoki luokittui otettujen näytteiden perusteella erinomaiseen tai hyvään ekologiseen tilaan. Tulosten perusteella Vuotto- ja Vuolijoen ekologinen tila on pysynyt jokseenkin muuttumattomana näytteenottovuosien 2006, 2011, 2015 ja 2019 aikana. Tuloksista havaitaan, että pohjaeläinlajisto eroaa hieman jokien välillä, mutta viime vuosien välillä lajistossa ei ole tapahtunut isoa muutosta.  Pohjaeläintulosten tarkastelussa on huomioitava, että virtavesien pohjaeläinyhteisöissä esiintyy ajoittain luontaista vaihtelua. Lisäksi molempien jokien alaosia kuormittavat etenkin maa- ja metsätalous, joten pelkän turvetuotannon aiheuttamia mahdollisia vesistövaikutuksia ei pysty luetettavasti erottelemaan.

Kalataloustarkkailu
Sähkökoekalastusten mukaan eri jokien koskikalasto oli edellisvuosien tapaan lajistoltaan niukka ja yksilötiheydet olivat pieniä. Kalasto oli pääasiassa särkeä, ahventa, haukea ja kivisimppua. Niiden lisäksi saatiin satunnaisesti madetta ja mutua sekä kivennuoliaista. Harjusta ei esiintynyt millään koealueella. Taimenta esiintyi satunnaisesti Vuoli- ja Laajanjoella. Löytöjoella on edelleen heikko luontainen tammukkakanta. Kohtalaisen hyvä tammukkakanta oli vain Sutelanjoella. Rihmamaisia viherleviä oli koskialueilla yleensä vain hiukan tai ei ollenkaan ja ruskeaa pohjasakkaa erittäin vähän tai ei ollenkaan. Kesä 2019 oli Kainuussa kuiva ja vähäinen vesitilanne vaikeutti osaltaan koekalatuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Lupajaosto merkitsee  tiedoksi.

Päätös

Lupajaosto merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §