Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 13.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 YIT Teollisuus Oy:n nimenmuutos 1.4.2020

KAJDno-2020-580

Valmistelija

 • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

YIT Teollisuus Oy on ilmoittanut 17.4.2020 päivätyllä kirjeellä, että YIT Teollisuus Oy:n Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminta on 1.4.2020 myyty kokonaisuudessaan Peab-konsernille. YIT Teollisuus Oy:n toiminimi on muuttunut Peab Industri Oy:ksi, jonka alla päällystysliiketoiminta toimii jatkossa Peab Asfalt- ja kiviainestoiminta Swerock -nimikkeiden alla. Juridiset tiedot, kuten Y-tunnus 2977551-2, säilyvät ennallaan.

Osake- ja liiketoimintakaupan seurauksena toteutunut toiminimenmuutos ei vaikuta käynnissä olevaan liiketoimintaan, yrityksen nykyisiin velvoitteisiin tai sitoumuksiin, vaan kaikki YIT Teollisuus Oy:n voimassa olevat päällystys- ja kiviainesliiketoiminnan sopimuksiin, lupiin ym. liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, mukaan lukien mahdolliset takuuajan vastuut ja muut vakuudet, säilyvät toiminimenmuutoksen jälkeenkin ennallaan. Peab Industri Oy vastaa jatkossa kaikista sopimuksista alkuperäisten sitoumusten mukaisesti.

Peab Industri Oy on pyytänyt Kajaanin kaupunkia päivittämään uuden toiminimen, Peab Industri Oy:n, 1.4.2020 alkaen kaikkiin kaupungin YIT Teollisuus Oy:n nimissä oleviin päällystys- ja kiviainesliiketoimintaan liittyviin lupiin. Siirrettäviin lupiin mahdollisesti liittyvät vakuudet pysyvät voimassa sellaisenaan siihen asti, kunnes luvan uusiminen tai uusi vakuus tulee ajankohtaiseksi.

Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella on valvottavanaan seuraavat YIT Teollisuus Oy:lle myönnetyt maa-ainesluvat ja ympäristöluvat sekä rekisteröidyt kohteet:

 • Kalliokumpu RN:o 205-410-5-78 ja Kalliokumpu II RN:o 205-410-5-91, maa-aines- ja ympäristölupa kallion louhinta ja kiviaineksen murskaus ja varastointi, lupajaosto 11.12.2019 § 70
 • Särkipuro RN:o 205-404-30-12, maa-aineslupa, lupajaosto 10.12.2014 § 79
 • Särkipuro RN:o 205-404-30-12, ympäristölupa kallion louhinta, murskaus ja asfaltin valmistus, lupajaosto 26.5.2010 § 31
 • Mustalahti LMK RN:o 205-407-7-74 ja Sepelikallio RN:o 205-407-7-75, maa-aineslupa, lupajaosto 20.2.2008 § 4
 • Mustalahti LMK RN:o 205-407-7-74, ympäristölupa kiviaineksen louhinta, murskaus ja varastointi, lupajaosto 20.2.2008 § 5
 • Mustalahti LMK RN:o 205-407-7-74, ympäristölupa mullan valmistus, lupajaosto 4.4.2012 § 32
 • Mustalahti LMK RN:o 205-407-7-74, ympäristölupa pilaantumattomien kaivumaiden vastaanotto, välivarastointi, käsittely ja läjitys, lupajaosto 14.12.2016 § 85
 • Mustalahti LMK RN:o 205-407-7-74, asfalttiaseman rekisteröinti, lupajaosto 10.6.2015 § 46
 • Malmisepeli Rn:o 205-417-18-72, ympäristölupa siirrettävälle asfalttiasemalle ja jäteasfaltin varastoinnille ja hyödyntämiselle, lupajaosto 15.6.2011 § 43.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää, että YIT Teollisuus Oy:n nimissä olevat maa-ainesluvat, ympäristöluvat ja rekisteröinnit siirretään oikeuksineen ja velvollisuuksineen mukaan lukien vakuudet Peab Industri Oy:n nimiin tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 170 §
Maa-aineslaki (555/1981) 12 §

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätös annetaan julkisen kuulutuksen jälkeen.

MAKSUT

Hakemuksen käsittelymaksuna maa-aineslupien osalta peritään yhteensä 900 euroa Kajaanin kaupungin maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen 1.7.2016 voimaantulleen taksan maksutaulukon mukaisesti.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoite on päätöksen liitteenä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800 (vaihde)
029 56 42842 (kirjaamo)
virka-aika: klo 8.00–16.15
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kun käytetään tavallista tiedoksiantoa:

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kun käytetään todisteellista tiedoksiantoa:

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Valituksen muoto ja sisältö


Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:


• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 


• päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.


Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite:  Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: (08) 6155 2510
Puhelinnumero:  (08) 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00.