Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 13.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Pekastinkallio, Morenia Oy konkurssipesä

KAJDno-2019-1444

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Morenia Oy konkurssipesä (Y-tunnus 3007989-9)  on ilmoittanut 18.12.2019 saapuneella kirjeellä jatkavansa Morenia Oy:n (Y-tunnus 2025454-2) sijaan maa-ainesluvan 205/19/2010 (Kajaani, Pekastinkallio RN:o 205-404-4-132) tarkoittamaa toimintaa. Toiminnan jatkamista koskeva ilmoitus koskee myös voimassa olevaa ympäristölupaa 205/22/2010.

Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto on 22.4.2010 myöntänyt maa-ainesluvan (19 §) kallioainesten ottamiselle sekä  ympäristöluvan (§ 22) kallion louhintaan ja murskaukseen ottoalueelle Pekastinkallio, kiinteistölle RN:o 205-404-4-132, Kajaani. Luvat ovat voimassa 28.5.2020 asti.

Kiinteistön omistaa Morenia oy. Alueella on harjoitettu ottotoimintaa vuodesta 2001 alkaen.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, puh. 044 4214 397, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää, että Morenia Oy:n nimissä oleva lupajaoston 22.4.2010 § 19 myöntämä maa-aineslupa ja 22.4.2010 § 22 myöntämä ympäristölupa ottoalueelle Pekastinkallio, RN:o 205-404-4-132, siirretään oikeuksineen ja velvollisuuksineen Morenia Oy:n konkurssipesän nimiin tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien.

Morenia Oy:n konkurssipesän on asetettava lupajaostolle osoitettuna 30 000 euron vakuus maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta sekä 5 000 euron vakuus ympäristöluvan 15 §:n määräyksen mukaisesti asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuudet tulee olla voimassa 22.4.2021 saakka. Lupajaosto vapauttaa Morenia Oy:n velvoitteistaan sitten, kun vakuudet on toimitettu lupajaostolle.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 170 §
Maa-aineslaki (555/1981) 11 § ja 13 a §

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
Päätös annetaan julkisen kuulutuksen jälkeen.

MAKSUT
Hakemuksen käsittelymaksuna maa-ainesluvan osalta peritään 300 euroa Kajaanin kaupungin maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen 1.7.2016 voimaantulleen taksan maksutaulukon mukaisesti.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoite on päätöksen liitteenä.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Morenia Oy konkurssipesä hakee maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaista yhteislupaa kalliokiviaineksen louhinnalle ja murskaukseen sekä kierrätysasfaltin murskaukseen ja maa-aineksien vastaanottoon ja jalostukseen tilalla Pekastinkallio RN:o 205-404-4-132 Kuluntalahden kylässä Pekastinvaaran kallioalueella. Alue sijaitsee noin 12 km kaupungin keskustasta koilliseen. Alueella on ollut kallioainesten ottoa vuodesta 2001 lähtien. Nykyinen ottolupa ja ympäristölupa ovat voimassa 28.5.2020 saakka.

Maa-ainesten ottolupaa haetaan 150 000 k-m3:lle kalliokiviainesta 10 vuodeksi. Vuotuinen otto on noin 15 000 k-m3. Louhinta-alue on 4,9 ha. Ottaminen ulottuu tasolle +156,00 (N2000).
Ympäristölupaa haetaan kallion louhintaan ja murskaukseen. Louhintaa, räjäytyksiä ja murskausta tehdään keskimäärin 1-2 kertaa vuodessa 2-5 viikkoa kerrallaan. Louheen poraus ja murskaus tehdään siirrettävällä kalustolla. Kalliomurskeen arvioitu keskiarvotuotanto on 40 000 tonnia vuodessa. Räjäytykset, rikotusta ja poraamista tehdään arkipäivisin klo 7-20 ja murskausta sekä kuormausta ja kuljetuksia arkipäivisin klo 6-22.

Lisäksi lupaa haetaan alueen ulkopuolelta tuotavien maa-aineksien jalostukselle, kierrätysasfaltin varastoinnille ja murskaukselle sekä puhtaiden kaivuumaiden vastaanottoon maisemointia varten. Kierrätysasfalttia otetaan vastaan keskimäärin 2 000 tonnia ja enintään 10 000 tonnia vuodessa. Puhtaita ylijäämämaita otetaan vastaan enintään 10 000 tonnia eli noin 5 000 m3ktr vuodessa, kuitenkin maksimissaan 20 000 m3ktr luvan voimassaoloaikana.

Louhinnasta ja murskauksesta aiheutuu melua, tärinää ja pölyämistä. Meluhaittoja estetään murskauslaitoksen ja murske- ja pintamaakasojen sijoittelulla. Pölyhaittoja estetään pölyävien kohteiden koteloinneilla ja kastelemalla sekä porauksen yhteydessä pölynkeräyslaitteistolla. Toiminta sijoittuu pääasiallisesti jo aiemmin muodostuneen louhoksen kallioseinämien suojaan.

Toiminnanharjoittaja hakee myös maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää Morenia Oy konkurssipesälle yhteislupana käsitellyn maa-aines- ja ympäristöluvan liitteenä olevan päätösluonnoksen mukaisesti. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen mukaisesti, ellei lupapäätöksessä toisin määrätä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS  (ympäristöluvat)   
 

Valitusviranomainen

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.


Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Päätöksen tiedoksiantopäivä ja valitusajan päättymispäivä käyvät ilmi päätöksestä.


Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.


Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava


- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot  muuttuvat, on niistä ilmoitettava   Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, tai vaasa.hao(at)  oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).


Valituskirjelmään on liitettävä


- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.


Valituksen toimittaminen


Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

 
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100  VAASA
Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
Puh. 029 56 42780
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Faksi: 029 56 42760
Aukioloaika: 8.00–16.15

 
Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.