Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 13.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Lausunto Terrafame Oy:n nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto -hankkeen ympäristölupahakemuksesta

KAJDno-2018-427

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Terrafame Oy:n nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto -hankkeen ympäristölupahakemuksesta. Lausunnon toimittamiselle on myönnetty lisäaikaa 15.5.2020 saakka. Asian diaarinumero on PSAVI/3626/2019.

Toiminnan kuvaus

Terrafame Oy hakee ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa Sotkamon kaivoksen yhteyteen sijoitettavan akkukemikaalitehtaan toiminnalle. Tehtaassa käytetään raaka-aineena Terrafamen Sotkamon kaivoksen metallitehtaan nykyistä päätuotetta, nikkeli-kobolttisulfidia, ja valmistetaan siitä akkuteollisuuden raaka-aineena käytettäviä nikkeli- ja kobolttisulfaatteja. Tehtaan suunniteltu vuotuinen tuotantokapasiteetti on 170 000 tonnia nikkelisulfaattia ja 7 400 tonnia kobolttisulfaattia. Sulfaattien valmistusprosessissa muodostuu sivutuotteena kemianteollisuudessa ja lannoitusaineena käytettävää ammoniumsulfaattia noin 115 000 tonnia vuodessa.

Lisäksi lupaa haetaan kiinteää polttoainetta käyttävälle 11,3 MW kattilalle prosessihöyryn valmistukseen, polttoaineteholtaan 5 MW paineliuotuksen korkeapainehöyrykattilalle, polttoaineteholtaan 5 MW nikkeli- ja kobolttisulfaattitehtaan varavoimakeskukselle, uudelle happitehtaalle sekä nikkeli- ja kobolttisulfaattitehtaan sakkojen ja metallisulfaattiliuosten hyödyntämiseen bioliuotuksessa.

Kaikki toiminnot sijoittuvat nykyiselle teollisuusalueelle eikä rakentaminen vaadi uusien luonnontilaisten alueiden käyttöönottoa. Nikkeli- ja kobolttisulfaattien valmistusprosessi sijoitetaan kahteen erilliseen uuteen rakennukseen. Uudelle happitehtaalle ja energiantuotantolaitokselle tulee omat rakennuksensa. Nikkeli- ja kobolttisulfaattien valmistus tukeutuu monien käyttöhyödykkeiden osalta (mm. sähkö, paineilma ja vesi) ja toimintojen osalta Terrafamen koko alueen infrastruktuuriin ja yhteisiin palveluihin (kunnossapito, palosuojelu, sosiaalitilat, henkilöstön ruokailu jne.).

Nikkeli-, koboltti- ja ammoniumsulfaattien tuotantoprosessin päävaiheet ovat paineliuotus autoklaavissa, puhdistusuutto, kobolttiuutto, nikkeliuutto ja kiteytys. Tuotannossa tarvitaan korkeapainehöyryä paineliuotus- ja kiteytysvaiheissa. Kiteytysvaihe toteutetaan höyrynkierrätystekniikalla, jossa lauhteen jäännöslämpö hyödynnetään kierrättämällä uudelleen kiteyttimelle kaksivaiheisen mekaanisen puristuksen jälkeen. Tehdas voi käyttää raaka-aineenaan 70 000 tonnia vuodessa nikkeli-kobolttisulfidia, joka sisältää noin 50 % nikkeliä. Tämä on koko Terrafamen suunniteltu nikkeli-kobolttisulfidituotanto 37 000 tonnia nikkelisisältönä laskettuna vuodessa. Muina tuotannon raaka-aineina käytetään ammoniakkia 28 000 t/a (vaihtoehtoisesti tai lisäksi natriumkarbonaatti eli sooda), rikkihappoa 100 000 t/a, soodaa 2 000 t/a, happea 60 000 t/a, rikkidioksidia 16 t/a sekä lipeää 5 000 t/a. Lisäksi tuotannossa tarvitaan höyryä, vettä ja orgaanisia uuttokemikaaleja. Nikkeli- ja kobolttisulfaattien valmistusprosessi on huoltoseisakkeja lukuun ottamatta jatkuvassa toiminnassa. Myös happilaitos ja lämpölaitos ovat jatkuvatoimisessa ajossa.
 
Nikkeli- ja kobolttisulfaattituotannossa käytettävä vesi saadaan teollisuusalueella olemassa olevista prosessi- ja jäähdytysvesiverkostoista. Nikkeli- ja kobolttisulfaattien valmistuksen primääritarve on 950 000 kuutiometriä vettä vuodessa, josta osa saadaan kierrättämällä vesijakeita eri prosessivaiheista vedenvalmistukseen. Lisäksi tuotannossa käytetään demineralisoitua vettä noin 200 000 kuutiometriä vuodessa.  Tarvittava vesi hankitaan nykyisten luparajojen puitteissa. Nikkeli- ja kobolttisulfaattituotannosta, happilaitokselta tai uudelta energiantuotantolaitokselta ei tule erillistä keskusvedenpuhdistamolle ja edelleen vesistöön johdettavaa jätevesivirtaa. Prosessien nestemäiset sivuvirrat kierrätetään liuoskiertoon. Kierrätettävien liuosten määrä on vähäinen liuoskierron virtaamaan verrattuna, eikä kierrätyksellä ole havaittavaa vaikutusta kiertoliuoksen laatuun.

Hakijan ilmoittamat tiedot olennaisista päästöistä ja syntyvistä jätteistä

Päästöt ilmaan ja melu

Nikkeli- ja kobolttisulfaattien valmistuksesta sekä voimalaitoksen toiminnasta aiheutuu päästöjä ilmaan. Nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotantoprosessissa muodostuvat keskeiset ilmaan johdettavat päästöt koostuvat pääasiassa hiukkas-, typpi-, rikkidioksidi- ja VOC-yhdistepäästöistä. Myös rikkidioksidia voi esiintyä vähäisessä määrin hönkäkaasuissa. Hankesuunnitelman mukaisen toiminnan ei ennalta arvioiden katsota sanottavasti lisäävän ilmaan johdettavia päästöjä eikä siten huonontavan ilmanlaatua merkittävästi.

Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu häiritseviä melupäästöjä päivä- tai yöaikaan. Nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto tapahtuu sisätiloissa, eikä siitä aiheudu rakennusvaihetta lukuun ottamatta muusta teollisuusalueen toiminnasta poikkeavaa melua. Energiantuotantolaitos muodostaa uuden melupäästölähteen, joka ei kuitenkaan olennaisesti lisää teollisuusalueen melua. Uusi happilaitos lisää teollisuusalueen melua, mutta ei aiheuta muutosta melutasoissa lähimpien asuinrakennusten alueella.

Päästöt vesiin ja maaperään

Hakemuksen mukaan akkukemikaalitehdas ei muuta tai lisää kaivoksen päästöjä vesiin tai maaperään. Uusista toiminnoista ei muodostu päästöjä vesistöön eikä sakkojen ja metallisulfaattiliuosten kierrättämisellä ole vaikutusta tuotantolaitoksilta vesistöön johdettavaan kuormitukseen. Vaikutukset olisivat mahdollisia poikkeus- ja onnettomuustilanteissa, kuten nestemäisen prosessikemikaalin vuodon (rikkihappo-, lipeä- tai uuttoliuotinvuoto) tai prosessiliuoksen vuodon yhteydessä, tai sammutusvesien purkautuessa hallitsemattomasti maastoon. Vuoto kuitenkin kohdistuisi alueelle, jonka herkkyys muutoksille on arvioitu pieneksi. Näin ollen vuodoista aiheutuvien ympäristövaikutusten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi.

Muodostuvat jätteet ja jätteiden loppusijoitusalueet

Nikkeli- ja kobolttisulfaattien valmistuksessa otetaan talteen sivuvirtoina sakkoja, jotka sisältävät arvometalleja (mm. kupari, koboltti ja sinkki) ja jotka toimitetaan sekundääriliuotuskasoille hyödynnettäväksi. Lisäksi prosessissa muodostuu hapanta metallisulfaattipitoista liuosta, joka hyödynnetään korvaamaan bioliuotukseen syötettävää rikkihappoliuosta. Kiinteän polttoaineen kattilan tuhkat toimitetaan hyötykäyttöön metsälannoitteena, hyödynnetään maarakentamisessa tai toimitetaan ulkopuoliseen jätteenkäsittelyyn.

Riskit ja poikkeustilanteet

Merkittävimmiksi ympäristöriskeiksi on tunnistettu ammoniakkivuoto, prosessiliuoksen tai prosessikemikaalin vuoto (rikkihappo, lipeä tai uuttoliuotin), kaasunpuhdistuslaitteen toimintahäiriö (kaasuvuoto) sekä esimerkiksi happitehtaaseen ja energiantuotantolaitokseen liittyvät tulipalo- ja räjähdysriskit. Näiden vaikutukset kohdistuvat kuitenkin pääosin kaivospiirin sisälle aiheuttaen terveysvaikutuksia lähinnä työntekijöille. Savukaasujen haitallisia aineita voi päätyä sammutusvesiin, jolloin niiden ympäristövaikutukset ovat samanlaisia kuin prosessiliuos- tai kemikaalivuodossa. Liuos- tai kemikaalivuoto suuntautuisi kohti Kortelammen patoallasta ja Vuoksen vesistöä

Täytäntöönpanohakemus

Hakija on pyytänyt ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesti lupaviranomaista määräämään, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. Nikkeli- ja koboltti-sulfaattituotanto, uusi happilaitos sekä uusi voimalaitos rakennetaan olemassa olevalle teollisuusalueelle. Uudesta toiminnasta ei ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella aiheudu Terrafamen ympäristövaikutusten olennaista lisääntymistä. Toiminnan aloittaminen ei aiheuta sellaisia muutok-sia tai vaikutuksia ympäristöön, että muutoksen hakeminen päätökseen tulisi hyödyttömäksi.

Samanaikainen kuuleminen

Aluehallintovirastossa on samanaikaisesti vireillä Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksen kaivos- ja metallituotannon koko toimintaa koskeva ympäristö- ja vesitalouslupahakemus (Dnro PSAVI/2461/2017). Hakemus on jo kuulutettu aiemmin ja kuulutetaan uudellaan samanaikaisesti akkukemikaalitehtaan kuuluttamisen kanssa.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 421 4397, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto antaa seuraavan lausunnon Terrafame Oy:n nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto -hankeen ympäristölupahakemuksesta:

Toiminnanharjoittajalla on kokemusta teollisesta toiminnasta, joten lupajaosto näkee sillä olevan hyvät edellytykset kemikaalitehtaan toiminnan harjoittamiseen. Akkukemikaalitehtaan prosessit ovat tunnettuja ja koeteltuja eikä niiden osalta oleteta ilmaantuvan varsinaiseen toimintaan liittyviä yllättäviä tilanteita. Tehdastoimintaan liittyy aina erilaisia riskejä ja onnettomuustilanteiden mahdollisuuksia, mutta näihin voidaan varautua hyvällä ennakkosuunnitellulla, henkilöstön osaamisen kehittämisellä ja huolellisella, laadukkaalla toiminnalla.

Akkukemikaalitehdas, uusi happilaitos ja uusi voimalaitos sijoittuvat jo olemassa olevalle tehdasalueelle, joten hankkeen laajemmat ympäristövaikutukset ovat toteutetun ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan vain vähäisiä. Alueen nykyinen toiminta huomioon ottaen useimmat tarkastellut vaikutukset, kuten ilmapäästöt, melu ja vaikutukset maa- ja kallioperään ja pohjaveteen sekä terveysvaikutukset, eivät sanottavasti lisäänny tai ne jäävät kaivospiirin sisälle.

Arviointimenettely on nostanut esille hankkeen merkittävimmiksi riskeiksi ammoniakkivuodon, prosessiliuoksen tai prosessikemikaalin vuodon, kaasunpuhdistinlaitteen toimintahäiriön sekä tulipalon/räjähdyksen. Ammoniakin hallitsematon ja massiivinen vuoto onnettomuuden tai muun poik-keuksellisen tilanteen seurauksena on keskeinen toimintaan liittyvä uusi työterveys- ja ympäristöriski.

Ammoniakkisäiliön vuodon leviämismallissa sekä suora vuoto että suoja-altaaseen vuotaneen ammoniakin haihtuessa syntyvä pilvi voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa huomattavia terveyshaittoja jopa 1600 metrin etäisyydellä säiliön sijoituspaikasta. Vakavien, jopa hengenvaarallisten terveyshaittojen alue voi ulottua jopa 570 metrin etäisyydelle tuulen alapuolelle päin. Kaivoalueen kiertävä maantie 8714 Lahnasjärvelle kulkee lähimmillään noin 550 metrin etäisyydellä suunnitellusta ammoniakkisäiliön sijoituspaikasta. Mahdollinen ammoniakkivuoto voi näin ollen aiheuttaa työterveysriskin lisäksi myös yleisen asukkaiden terveyteen kohdistuvan riskin, johon tulee varautua ja ennaltaehkäistä kaikin mahdollisin tavoin.

Lisäksi hankkeen merkittävimmät ja ongelmallisimmat vaikutukset ympäristöön ovat lisääntyvän raskaan liikenteen kielteiset vaikutukset lähialueen asukkaiden viihtyvyyteen (melu, pöly) ja liikenneturvallisuuteen. Lisääntyvät liikennemäärät kasvattavat liikenneonnettomuuksien riskiä myös laitosalueella.

Lupajaosto pitää hyvänä hankkeen tavoitetta materiaalien kierrätyksen ja energiakäytön tehostamiseen. Nikkeli- ja kobolttitehtaan sijoittaminen Terrafamen olemassa olevalle teollisuusalueelle, jossa myös suunnitellun tehtaan raaka-aine valmistetaan, on ympäristön kannalta parasta käytäntöä. Lisäksi eri prosesseissa syntyviä sivutuotteita, käytettyjä liuoksia ja pesuvesiä sekä jätejakeita tullaan hyödyntämään ja kierrättämään toisissa prosesseissa tai energiantuotannossa.

Uuden kiinteän polttoaineen kattilan polttoaineena käytetään sahojen sivutuotteita, metsähaketta ja kierrätyspuuta. Tehtaan suunnittelussa on energiatehokkuus otettu huomioon muun muassa kiteytyksen höyrynkierrätyksessä. Energiankäytön tehostamiseksi jatkossa esitetään muun muassa prosesseissa syntyvän lämpöenergian hyödyntämistä toisissa prosessissa tai lämmityksessä. Nämä tehostamiskeinot paitsi vähentävät materiaali- ja polttoaineen hankinnan tarvetta, vähentävät näiltä osin myös uusien jätealueiden tarvetta, samoin kuin maantiekuljetusten määriä ja sitä kautta ilmastopäästöjä.

Lupajaoston näkemyksen mukaan akkukemikaalitehtaasta ei sen normaalin toiminnan aikana aiheudu merkittäviä ympäristöön kohdistuvia päästöjä ja vaikutuksia. Tehtaan toiminnassa voidaan tukeutua alueella jo olemassa oleviin muihin toimintoihin ja nämä hyödyntävät toisiaan vähentäen prosessissa tarvittavia kemikaalien ja hyödykkeiden sekä muodostuvien jätteiden määriä. Onnettomuus- ja poikkeustilanteissa ammoniakkivuodosta tai nestemäisten kemikaalien vuodosta voi kuitenkin aiheutua suurta haittaa ympäristölle, jos vahinkojen torjuntaan ei varauduta ennakolta riittävällä tavalla.

Lupapäätöksessä tulee antaa määräykset kemikaalivuotoihin varautumisesta sekä määräykset mahdollisten vuotojen torjumiseksi siten, että ympäristölle aiheutuvat haitat saadaan rajoitettua mahdollisimman vähäisiksi. Onnettomuuksien ja poikkeustilanteiden vaikutukset ympäristöön tulee pystyä estämään kaikissa tilanteissa.

Päätös

Hyväksyi.

Tanja Ålander ilmoitti olevansa jäävi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §