Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 13.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Kajaanin lentoaseman ympäristölupahakemuksesta

KAJDno-2020-359

Valmistelija

  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi
  • Piia Väyrynen, Kaavoitusarkkitehti, piia.vayrynen@kajaani.fi

Perustelut

Finavia Oyj hakee ympäristölupaa Kajaanin lentoaseman toiminnalle. Lentoasema sijaitsee Paltaniemen kylässä noin kahdeksan kilometrin etäisyydellä Kajaanin keskustasta pohjoiseen. Lupaa haetaan nykyiselle ja tulevaisuuden toiminnalle (ennustetilanteena hakemuksessa on käytetty noin vuosia 2030–2040). Ympäristölupahakemuksen piiriin kuuluu Finavian toiminta lentoasemalla.

Kajaanin lentoasema on matkustajamääriltään Suomen 12. vilkkain lentoasema. Vuonna 2015 Kajaanin lentoaseman kokonaisoperaatiomäärä oli noin 1 300. Lentoliikenteen operaatiomäärien ennakoidaan kasvavan noin 1,5-kertaiseksi ennustetilanteeseen vuosiin 2030–2040 mennessä.

Ympäristön maankäyttö ja kaavoitustilanne
Lentoaseman alueen osalta vaihemaakuntakaava 2030 merkinnät ja määräykset ovat korvanneet maakuntakaava 2020 (hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.5.2007, valtioneuvoston vahvistama 29.4.2009) merkinnät ja määräykset. Kajaanin lentoasema on merkitty lentoliikenteen alueeksi (LL) Kainuun vaihemaakuntakaava 2030:ssa (kuulutus voimaantulosta 26.2.2020). Aluetta koskee suunnittelumääräys: ” Lentoaseman ydintoimintojen kehittämismahdollisuuksille tulee varata yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa riittävät aluevaraukset. Matkustaja- ja rahtiterminaaleille tulee varata riittävästi tilaa. Lentoesteiden korkeusrajoitukset tulee ottaa huomioon yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.” Lentomelualue on merkitty maakuntakaavaan me/I-merkinnällä ja meluviivalla Finavia Oyj:n vuodelle 2040 laatiman ennusteen mukaisesti Lden 55 dBA:n ylittävän siviili- ja sotilaslentoliikenteen osalta. Merkinnällä osoitetaan laskennallinen Kajaanin lentoaseman Lden 55 dBA:n lentokonemelualue, jolla on voimassa MRL:n 33.1 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Suunnittelumääräyksen mukaan ”alueelle ei tule suunnitella tai osoittaa meluhaitoille herkkiä toimintoja. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston melulle antamien ohjearvojen vaatimukset.” Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa alueelle osayleiskaavaa.

Lentokentän alueen läheisyyteen sijoittuu Paltaniemen valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, joka on osoitettu aluemerkinnällä vaihemaakuntakaavassa (RKY 2009). Aluetta koskee suunnittelumääräys: ”Alueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet sekä ominaispiirteet ja turvata merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto.” Aluerajaus ei ulotu lentoliikenteelle varatulle alueelle.

Lentokentän toimintojen alueelle sijoittuu maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde tai alue, jolla osoitetaan maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. Kohdemerkinnällä osoitetaan Kajaanin lentoaseman asuinaluetta. Kohdetta koskee suunnittelumääräys: ”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava alueen tai kohteen merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. Arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto.” Lentokentän alueelle sijoittuu myös luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (maakuntakaava 2020), jolla osoitetaan suojelualueiden ulkopuolella olevia tärkeitä lintualueita sekä merkittävimmät uhanlaisten kasvien ja hyönteisten esiintymisalueet. Kohdetta koskee suunnittelumääräys: ”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee varmistaa, että suunniteltu maankäyttö ei vaaranna alueen linnuston ja uhanalaisten kasvien tai hyönteisten elinoloja.” Kuten Finavia lupahakemuksessaan toteaa: ” Merkinnällä osoitetaan Kajaanin lentoasemalla esiintyvä koisaperhoslaji koukerokoisa. Laji viihtyy lentoaseman hoidetuilla nurmi-/ heinäalueilla. Lentoaseman toiminta ei vaaranna lajin elinolosuhteita.

Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan, kaupan vaihemaakuntakaavan tai tuulivoimamaakuntakaavan merkinnät ja määräykset eivät kohdistu alueelle.

Oikeusvaikutuksettomassa Paltaniemen osayleiskaavassa (hyväksytty 1986) lentoliikenteen alue (LL) on varattu Paltaniemen lentokenttää varten. Alueelle saa rakentaa lentokentän toiminnan kannalta tarpeellisia rakennuksia. Kaavan käytettävissä olevaan aineistoon on kuulunut lentomelusuojaselvitys ja Kajaanin lentoaseman runkosuunnitelma 1979. Lentomelualue on merkitty kaavaan lentomeluvyöhykkeinä (lm I, II ja III) lentomelutoimikunnan ehdottamien meluvyöhykkeiden mukaisesti (1985). Kaavan mukaiselle lm I-lentomeluvyöhykkeelle ei sijoitu asuinrakennuspaikkoja (AP). Meluvyöhykkeet eivät vastaa Valtioneuvoston päätöstä melutason ohjearvoista (993/1992).

Lentomelualueet ovat muuttuneet kaavanlaatimisajankohdasta ja lentomelu otetaan huomioon alueen poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisupäätöksissä päivittyneiden selvitysten mukaisesti. Kaava on muiltakin osin vanhentunut ja kaavan päivittäminen on kaavoitusohjelmassa ja kaavoituskatsauksessa ajoitettu alkamaan 2020. Paltaniemen alue jakautuu alustavien aluerajausten mukaan kahteen osayleiskaava-alueeseen, Paltaniemen kyläalueeseen ja Tervakaarre-Hövelönlahteen, joka jatkaa kaava-aluetta Kontiosaari-Kuninkaanniemi osayleiskaava-alueeseen asti.

Oikeusvaikutuksettomassa Paltaniemen osayleiskaavassa ei ole huomioitu valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009) tai valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta eikä kaava ole ajan tasalla luonnonympäristön osalta. Kaava tullaan päivittämään luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen osalta. Myös maakunnallisesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet tulee huomioida osayleiskaavaa päivitettäessä. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö sijoittuu Paltaniemen kyläalueen osayleiskaava-alueelle. Alueella tullaan tarkastelemaan mahdollisia uusia rakennuspaikkoja.

Lentoaseman alueella ja sen välittömässä läheisyydessä ei ole asemakaavoitettuja alueita eikä alueelle tulla laatimaan asemakaavaa.

Päästöt ympäristöön
Kajaanin lentoasema sijoittuu Oulujoen vesistöalueelle ja Paltaselän valuma-alueelle. Lento-aseman pintavedet kulkeutuvat länteen Kotipuroon ja Paltajärveen. Paltajärvestä vedet kulkeutuvat Paltasalmen kautta Oulujärveen.

Lentoaseman kiitoteiden liukkaudentorjuntaan käytetään pääasiassa nestemäistä kaliumformiaattia (HCOOK) ja jonkin verran rakeista natriumformiaattia (HCOONa). Lentokoneiden jäänestoon ja -poistoon lento- ja muut yhtiöt käyttävät propyleeniglykolia. Talvikaudella 2015–2016 liukkaudentorjuntaan käytettiin nestemäistä kaliumformiaattia 60 tonnia ja vuonna 2019 nestemäistä formiaattia 65,6 tonnia ja rakeista formiaattia 4 tonnia. Jäänestoon ja -poistoon käytettiin propyleeniglykolia talvikautena 2015–2016 noin 22 m3 ja vuonna 2019  noin 20 m3.

Lentoaseman terminaali- ja huoltohallirakennukset lämmitetään Vapo Oy:n pellettilämpökeskuksella. Lentoaseman maakaluston polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä ja dieseliä. Polttoöljyn kulutus vuonna 2015 oli noin 28 m3 ja dieselin kulutus noin 9 m3.

Lentoaseman nykyisten liukkaudentorjunta- ja jäänestoaineiden vähäiset vaikutukset ulottuvat pääasiassa kiitotien välittömässä läheisyydessä oleviin purkuojiin. Typpikuormitus on pienentynyt merkittävästi urean käytön lopettamisen myötä. Lento- ja maaliikenteen ilmapäästöillä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta lentoaseman ympäristössä.

Ilma-alusten aiheuttama melu on lentoaseman ympäristövaikutuksista helpoimmin havaittavissa. Hakemuksessa on selvitetty Kajaanin lentoaseman lentokonemelu vuoden 2015 tilanteessa ja laadittu ennuste vuoden 2040 tilanteesta. Selvityksessä on mukana siviili- ja sotilaslentotoiminnan melu.

Vuonna 2015 lentoaseman operaatiomäärä oli 2632 ja vuonna 2019 2646. Lentoaseman operaatiomäärissä ei ole tapahtunut viime vuosina olennaista muutosta. Vuosille 2030 -2040 ennuste on 4060 operaatiota vuodessa.

Vuoden 2015 tilanteessa siviili- ja sotilaslentotoiminnan eli kokonaislentoliikenteen aiheuttama Lden yli 55 dB:n melualue ulottuu lännessä noin 0,8 km:n etäisyydelle kiitotieltä ja idässä noin 1,6 km:n etäisyydelle kiitotieltä. Lden yli 55 dB:n alueella ei asu vuoden 2013 asukasmääräaineistolla laskettuna yhtään asukasta.

Ennustetilanteessa vuonna 2040 kokonaislentoliikenteen kiitotien suunnassa aiheuttama Lden yli 55dB melualue ulottuu lännessä noin 1,5 km:n etäisyydelle kiitotieltä ja idässä noin 1,6 km:n etäisyydelle kiitotieltä.

Ennustetilanteen noin vuosien 2030–2040 kokonaisliikenteen yli Lden 55 dB lentokonemelutason piirissä ei ole asutusta vuoden 2013 asukasaineiston mukaan. Lden 55 dB ylittävän lentokonemeluvyöhykkeen laajuus on noin 2,4 km2.

Finavia Oyj seuraa lentoasemillaan merkittäviin ympäristönäkökohtiin liittyviä seikkoja. Näitä ovat matkustaja- ja operaatiomäärät, lentoliikenteen pakokaasupäästöt (laskenta), kemikaalien ja polttoaineiden käyttömäärät, jätemäärät jätelajeittain, pintavesien laatu, lentoliikenteen melun kehitys sekä energian ja veden kulutus. Kajaanin lentoaseman toiminnasta raportoidaan vuosittain Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lupahakemus on nähtävillä osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Lupajaosto toteaa Kajaanin lentoaseman ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Alueella on voimassa Kainuun maakuntakaava 2020 (hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.5.2007, valtioneuvoston vahvistama 29.4.2009) ja lentokentän päivittyneiden määräysten sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009) osalta vaihemaakuntakaava 2030 (kuulutus voimaantulosta 26.2.2020). Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan, kaupan vaihemaakuntakaavan tai tuulivoimamaakuntakaavan merkinnät ja määräykset eivät kohdistu alueelle. Kajaanin lentoasema on merkitty lentoliikenteen alueeksi (LL) Kainuun vaihemaakuntakaava 2030:ssa ja aluetta koskee suunnittelumääräys: ” Lentoaseman ydintoimintojen kehittämismahdollisuuksille tulee varata yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa riittävät aluevaraukset. Matkustaja- ja rahtiterminaaleille tulee varata riittävästi tilaa. Lentoesteiden korkeusrajoitukset tulee ottaa huomioon yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.

Lentomelualue on merkitty maakuntakaavaan me/I-merkinnällä ja meluviivaalla Finavia Oyj:n vuodelle 2040 laatiman ennusteen mukaisesti Lden 55 dBA:n ylittävän siviili- ja sotilaslentoliikenteen osalta. Merkinnällä osoitetaan laskennallinen Kajaanin lentoaseman Lden 55 dBA:n lentokonemelualue, jolla on voimassa MRL:n 33.1 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Suunnittelumääräyksen mukaan ”alueelle ei tule suunnitella tai osoittaa meluhaitoille herkkiä toimintoja. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston melulle antamien ohjearvojen vaatimukset.”

Lentokentän alueen läheisyyteen sijoittuu Paltaniemen valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009), joka on osoitettu aluemerkinnällä vaihemaakuntakaavassa. Lentokentän toimintojen alueelle sijoittuu maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde tai alue, jolla osoitetaan maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. Kohdemerkinnällä osoitetaan Kajaanin lentoaseman asuinaluetta. Kohdetta koskee suunnittelumääräys: ”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava alueen tai kohteen merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. Arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto.”

Lentokentän alueelle sijoittuu myös luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, jolla osoitetaan suojelualueiden ulkopuolella olevia tärkeitä lintualueita sekä merkittävimmät uhanlaisten kasvien ja hyönteisten esiintymisalueet. Kohdetta koskee (maakuntakaava 2020) suunnittelumääräys: ”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee varmistaa, että suunniteltu maankäyttö ei vaaranna alueen linnuston ja uhanalaisten kasvien tai hyönteisten elinoloja.” Kuten Finavia lupahakemuksessaan toteaa: ” Merkinnällä osoitetaan Kajaanin lentoasemalla esiintyvä koisaperhoslaji koukerokoisa. Laji viihtyy lentoaseman hoidetuilla nurmi-/ heinäalueilla. Lentoaseman toiminta ei vaaranna lajin elinolosuhteita.”

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa alueelle osayleiskaavaa.

Lentokentän luvanmukainen toiminta ei ulotu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön eikä vaikuta alueen luonnonympäristön arvoihin lukuun ottamatta meluvaikutuksia ja mahdollisia alueen kemikaalien käytöstä aiheutuvia valumia.

Lentoaseman yli Lden 55  melualueella ei ole asuinkiinteistöjä. Olemassa oleva asutus ei sijoitu lentomelualueille.

Alueella voimassa oleva Paltaniemen oikeusvaikutukseton osayleiskaava (KV hyväksymä 1986) on vanhentunut melumääräysten osalta ja rakentamattomien rakennuspaikkojen sijoittumista täytyy tarkastella voimassa olevien melumääräysten ja uuden meluselvityksen perusteella. Kaava on muiltakin osin vanhentunut ja kaavan päivittäminen on kaavoitusohjelmassa ja kaavoituskatsauksessa ajoitettu alkamaan 2020. Paltaniemen alue jakautuu alustavien aluerajausten mukaan kahteen osayleiskaava-alueeseen, Paltaniemen kyläalueeseen ja Tervakaarre-Hövelönlahteen. Osayleiskaavat tulevat kaavoituskatsauksen mukaisesti vireille 2020. Kaavat tullaan laatimaan oikeusvaikutteisina ja rakennuspaikat osoitetaan maanomistajakohtaisesti. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö sijoittuu Paltaniemen kyläalueen osayleiskaava-alueen alueelle. Ennustetilanteen lentomelualueet voidaan ottaa huomioon tulevissa kaavahankkeissa siten, ettei häiriintyviä toimintoja kuten asumista sijoitu ohjearvot ylittäville lentomelualueille. Lentokentän toiminnan vaatimat aluevaraukset ja lentomelualueet tullaan osoittamaan kaavoissa ajantasaisten selvitysten mukaisesti. Myös lentoesterajoituskorkeudet otetaan huomioon.

Oikeusvaikutuksettomassa Paltaniemen osayleiskaavassa ei ole huomioitu maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009) tai valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta eikä kaava ole ajan tasalla luonnonympäristön osalta. Kaava tullaan päivittämään luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen osalta. Maakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde, Kajaanin lentoaseman asuinalue tulee ottaa huomioon osayleiskaavaa päivitettäessä.

Lentoaseman alueella ja sen välittömässä läheisyydessä ei ole asemakaavoitettuja alueita eikä alueelle tulla laatimaan asemakaavaa.

Lentokonemelusta ei ole tullut valituksia Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle

Lupajaosto katsoo, että Kajaanin lentoasemalle voidaan myöntää ympäristölupa, kun otetaan huomioon seuraavaa:

- Lentoasemalta tulevat, ravinteita ja muuta kuormitusta sisältävät pinta- ja hulevedet tulisi johtaa ympäristöön vesienkäsittelyjärjestelmän kautta. Lentoasema on liitetty viemäriverkostoon, ja mahdollisuus johtaa jäänpoisto- ja estoaineita sisältäviä valumavesiä viemäriverkostoon tulisi selvittää.

- Pohjavesien tilaa on hakemuksessa käsitelty varsin suppeasti. Pohjaveden ja maaperän tila tulee selvittää viimeistään toiminnan päättyessä.

- Kemikaalien ja polttoaineiden varasto- ja jakelualueilla on oltava tiivis alusta. Päällysteen kunto on tarkastettava säännöllisesti ja mahdolliset vauriot korjattava viipymättä.

- Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle toiminnanharjoittajilla on oltava riittävät määrät imeytysmateriaalia aina saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, öljyt ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §