Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 13.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Väyläviraston puuratapölkkyjen käsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksesta

KAJDno-2020-377

Valmistelija

  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Väyläviraston ympäristölupahakemuksesta, joka koskee puuratapölkkyjen käsittelylaitoksen toiminnan olennaista muuttamista.

Väylävirastolla (entinen Liikennevirasto) on Kajaanin Tihisenniemen teollisuusalueella puuratapölkkyjen käsittely- ja varastointialue, jolla varastoidaan, esikäsitellään (irrotetaan pölkkyjen aluslevyt ja kiinnittimet), lajitellaan ja murskataan rataverkon kunnossapidon yhteydessä rataverkostosta poistettuja kreosootilla kyllästettyjä puuratapölkkyjä. Lisäksi samalla käsittelyalueella varastoidaan puuratapölkkymursketta, joka toimitetaan vieressä sijaitsevaan Kainuun Voima Oy:n voimalaitokseen. Osa pölkyistä toimitetaan uudelleenkäyttöön ratojen rakennus- ja korjaustyömaille. Puuratapölkyt toimitetaan käsittely- ja varastointialueelle junalla tai kuorma-autokuljetuksena.

Tällä hetkellä Väylävirastolla on erilliset ympäristöluvat koskien puuratapölkkyjen käsittelyä ja varastointia sekä puuratapölkkyjen murskausta. Päätösten mukaan alueella saa murskata 56 000 tonnia ratapölkkyjä vuodessa ja välivarastoida pölkkyjä yhteensä enintään 200 000 kpl sekä välivarastoida mursketta korkeintaan 1 000 m3. Nyt Väylävirasto hakee edellä mainittujen ympäristölupapäätösten yhdistämistä siten, että yksi päätös kattaa koko toiminta-alueen käsittely-, murskaus- ja varastointitoiminnot. Lisäksi haetaan lupaa varastoida mursketta kerralla enintään 20 000 m3.

Ratapölkkyjen käsittely- ja varastointialue sijaitsee UPM-Kymmene Oyj:n Tihisenniemen teollisuusalueen länsiosassa noin 2,5 km Kajaanin keskustasta luoteeseen.

Toiminta tapahtuu pinnoitetulla ja viemäröidyllä alueella. Kohteessa on kolme erillistä jäte- ja sulamisvesien käsittelyjärjestelmää. Alkuperäisellä käsittelyalueella on oma järjestelmänsä (keskimmäinen laitteisto) ja laajennusalueilla erilliset vastaavat laitteistot (itäinen- ja eteläinen laitteisto). Kaikissa puhdistuslaitteistoissa on peräkkäin asennettuina öljynerotin ja aktiivihiilisuodatin.

Varastointi- ja käsittelykentälle satavat vedet virtaavat kokoojakaivoihin, ja niistä edelleen öljynerottimiin. Öljynerottimista vedet virtaavat välppäkaivon kautta aktiivihiilisuodattimille, josta edelleen pääviemäriin, joka purkaa vedet Kajaaninjokeen.

Alueelta johdettavien pintavesien laatua tarkkaillaan säännöllisesti aktiivihiilisuodattimen toiminnan varmistamiseksi. Käsittelylaitteistojen kautta Kajaaninjokeen johdettavan veden PAH-yhdisteiden (polyaromaattiset hiilivedyt) ja öljyhiilivetyjen pitoisuudet ovat olleet pieniä ja ovat viime vuosina pysyneet pääosin samalla tasolla, eikä niillä arvioida olevan vaikutuksia ympäristön tilaan. Myös pohja -ja orsiveden laatua, PAH- ja öljyhiilivety-pitoisuuksia, tarkkaillaan toiminta-alueelle sijoitetuista tarkkailuputkista. Näytteistä on todettu pääosin alhaisia PAH-pitoisuuksia, eikä havaittuja pitoisuuksia hakijan mukaan voida pitää merkittävinä teollisuusalueella.

Vedenkäsittelylaitteiston toiminnassa on esiintynyt ongelmia; esimerkiksi PAH-ja kiintoainepitoisuudet ovat ajoittain olleet korkeampia kuin ennen aktiivihiilisuodatinta. Hakemuksen mukaan on mahdollista, että normaalia korkeampiin PAH-pitoisuuksiin on ainakin osasyynä puhdistuslaitteistoon päässeet hakepurua sisältävät sulamisvedet.

Pääosa toiminnan päästöistä ilmaan syntyy työkoneiden ja murskauslaitteiston käytöstä aiheutuvista pakokaasuista. Lisäksi murskaustoiminnassa ja murskeen varastointivaiheessa syntyy pieniä määriä pölyä pölkkyjen mukana olevasta maa-aineksesta. Toiminnasta aiheutuva merkittävä pölyäminen voidaan estää kastelemalla. Myös varastokasojen/aumojen sijoittelulla on mahdollista estää pölyhaittaa.

Pölkkyjen murskauksen yhteydessä pölkkyistä haihtuu ilmaan pieniä määriä PAH-yhdisteitä. Käytöstä poistettujen ratapölkkyjen varastointi- ja murskausalueelle tuotavien pölkkyjen PAH-yhdisteiden pitoisuus on huomattavasti uusien ratapölkkyjen pitoisuutta pienempi. PAH-yhdisteiden haihtuminen ja hajoaminen jatkuu pölkkyjen murskauksen yhteydessä. Murskeeseen jäljelle jäävät PAH-yhdisteet hajoavat Kainuun Voima Oy:n polttolaitoksella murskeen polton yhteydessä.

Käsittely- ja varastointialueella aiheutuu melua alueelle suuntautuvasta liikenteestä, metal-liosien irrottamisesta ja käsittelystä, pölkkyjen siirtelyyn käytettävästä kaivinkoneesta ja pölkkyjen kuljetukseen käytettävästä pyöräkuormaajasta sekä pölkkyjen murskaamisesta.

Vuonna 2015 toteutetuissa melumittauksissa lähimpien asuinrakennusten piha-alueella ei todettu voimassa olevan murskauksen ympäristöluvan mukaisten raja-arvojen ylityksiä.

Ratapölkkyjen käsittelyssä muodostuvia jätteitä ovat poistettavien ratapölkkyjen lisäksi pölkyistä irrotettavat aluslevyt ja kiinnittimet sekä muut metalliosat (rautaromu), käytetyt aktiivihiili-suodattimet ja jäteöljy sekä ratapölkkyjen kuljetusvaunujen ja kentän puhdistuksessa syntyvä jäte.

Toiminnalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia ympäristön asukkaiden yleiseen viih-tyisyyteen tai terveyteen. Normaalitilanteessa toiminnoista ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen.

Hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto lausuu Väyläviraston puuratapölkkyjen käsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksesta seuraavaa:

Lupajaosto katsoo, että hakemuksessa esitettyjen eri toimintojen yhdistäminen samaan lupaan sujuvoittaa käsittelylaitoksen valvontaa.

Puuratapölkkyjen käsittelyalueita tulevien hulevesien puhdistuslaitteistojen toiminnassa on ollut puutteita, jotka ovat ajoittain heikentäneet puhdistustehoja.  Jos hakkeen varastointimäärä kasvaa merkittävästi, luvassa tulee antaa määräykset käsittelyalueiden nykyistä tiheämmästä puhdistamisesta ja vesienkäsittelylaitteistojen huollosta. Alueelta johdettavien pintavesien laatua tulisi tarkkailla vähintään kolme kertaa vuodessa, jotta voidaan varmistaa puhdistuslaitteistojen ja aktiivihiilisuodattimen riittävä puhdistusteho. Hakkeen varastoinnissa tulee ottaa myös huomioon kasojen mahdollinen lämpeneminen ja vaara syttyä itsestään.

Väyläviraston puuratapölkkyjen murskaustoiminta oli mukana syksyllä 2019 toteutetussa Kajaanin Renforsin Rannan alueen teollisuustoimintojen ympäristömeluselvityksessä. Selvityksen mukaan Renforsin rannan toimintojen aiheuttama melu ylittää alueen toimijoiden ympäristöluvissa annetut melun raja-arvot ja yleiset melutason ohjearvot kahden asuinrakennuksen kohdalla sahan pohjois- ja koillispuolella.
Väyläviraston murskausalue sijaitsee alueen länsipuolella. Meluselvityksen mukaan melu raja-arvot eivät ylity Renforsin Rannan alueen länsipuoleisilla asuinalueilla.

Toiminnan aiheuttamaa melutasoa tulee jatkossakin seurata säännöllisesti tehtävillä selvityksillä ja mittauksilla, jotka voidaan toteuttaa yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §