Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2018-1399

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt 8.5.2019 Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Vapo Oy:n Heininevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan raukeamaan määräämistä koskevasta hakemuksesta ja jälkihoitotoimien vahvistamisesta. Lausunto tuli antaa 10.6.2019 mennessä (KAJDno-2019-542). Lausunto on oheisliitteenä.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 8.5.2019: Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myönsi Kuljetuspolar Oy:lle ympäristöluvan Kajaanin Mäkrön alueella pilaantumattomien ylijäämämaiden läjitykselle ja mullan valmistukselle kiinteistön Mäkrönniemi RN:o 205-407-8-109 alueella. Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut päätöksen ja palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi (KAJDno-2017-64).  Päätös on oheisliitteenä.

Kleener Power Solutions Oy 15.5.2019: maa-aineslain 23 a §:n mukainen ilmoitus hiekan kotitarveotosta Kajaanissa tilalla Suurisuo RN:o 205-408-2-9 (KAJDno-2019-583). Ilmoitus on oheisliittenä.

Mainuan Turve Oy 16.5.2019: ilmoitus tuotannon lopettamisesta. Turvetuotanto Mainuan Hoikansuolla on lopetettu 31.12.2018 ja alueen jälkihoitoon on siirrytty 1.1.2019 alkaen. Kasvipeitteen saaneet alueet metsitetään tai niistä tehdään riistaeläinten ruokintapaikkoja. Lohkon 3 kasvittumattomalle alueelle tehdään vuoden 2020 aikana kosteikko, jonka vedenpintaa säädellään sementtisellä padolla. Käyttötarkkailua jatketaan vuoden 2020 loppuun saakka.

Kainuun Ely-keskus 10.5.2019: Kainuun ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, joka koskee toiminnan laajentamista Majasaaren jätekeskuksessa.  Laajennushankeessa on kyse jätteiden käsittelylaitoksesta, jossa vaarallista jätettä poltetaan ja sijoitetaan kaatopaikalle. Lausunnossa todetaan, että arviointiohjelman sisältö on laadittu YVA-asetuksen edellyttämällä tavalla. Arviointiohjelma muodostaa hyvän lähtökohdan ympäristöarvioinnin seuraavan vaiheen työlle. Varsinaiseen arviointiin on syytä sisällyttää eräitä täydennyksiä ja tarkennuksia ympäristön kannalta kestävän jätteiden käsittelylaitoksen suunnittelun ja arviointiohjelmasta annettujen lausuntojen perusteella. Toteutusvaihtoehtoihin on syytä harkita lisättäväksi sellainen jätteenpolttolaitosvaihtoehto, jossa poltettavan jätteen määrä olisi vähintään kaksinkertainen esillä olevaan 13 000 t/v nähden. Eri toteutusvaihtoehtojen yhteisvaikutukset tulee arvioida huolellisesti.

Jätevesien aiheuttamien ympäristövaikutusten on todettu olevan yksi hankkeen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista. Arviointiselostuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota näiden ympäristövaikutusten perusteelliseen tunnistamiseen ja selvittämiseen. Jätevesien keskeisimpien kuormittavien aineiden kuormitusmäärät ja niiden vaikutukset alapuolisessa vesistössä tulee esittää ympäristöarvioinnissa. Jätekeskuksella on ollut pitkään vaikeuksia suoto- ja kaatopaikkavesien keräämisessä ja käsittelyssä. Ympäristöluvan edellyttämiin puhdistusvaatimuksiin ei ole kaikilta osin päästy.

Hankevastaavalla on ollut aiemmin useita erilaisia jätteiden käsittelytekniikoiden kokeiluhankkeita, joissa kokeiltava tai testattava käsittelytekniikka ei ole osoittautunut toimivaksi tai käyttökelpoiseksi. Hankesuunnitelmissa esitettävän jäte- ja kaatopaikkavesien käsittelytekniikan tulee olla yleisesti hyväksyttyä ja käytössä olevaa vakiintunutta tekniikkaa, jotta ympäristövaikutukset voidaan arvioida ilman merkittäviä epävarmuustekijöitä. Puhdistuslaitoksella tulee olla edellytykset toimia lupaehtojen mukaisesti.

Jäte- ja kaatopaikkavesien vaikutukset on arvioitava Mainuanjärveen saakka. Pohjavesiolosuhteet on kuvattava arviointiselostuksessa tarkemmin kuin arviointiohjelmassa. Alueen kallioperäruhjeet on otettava huomioon.
Lisäksi lausunnossa esitetään arvioitavaksi liikenteen haitallisten vaikutusten edellyttämiä lieventämistoimia, roskaantumisen vähentämiskeinoja ja riskinhallinta- ja haitanlieventämiskeinoja.

Kainuun ELY-keskus pitää tärkeimpinä teemoina hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa pintavesiin kohdistuvien vaikutusten monipuolista arviointia. Myös kaatopaikka- ja jätevesien käsittelymenetelmät on syytä kuvata riittävän yksityiskohtaisesti. Toteutusvaihtoehtoihin olisi harkittava lisättäväksi jätteenpolttolaitos, jossa polttoon menevien jätteiden määrä olisi vähintäänkin kaksinkertainen.
Yhteysviranomaisen lausunto on luettavissa ympäristöhallinnon internet-sivuilla: www.ymparisto.fi >asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi>YVA-hankkeet.

Kainuun turvetuotantosoiden Oulujärven valuma-alueen päästö- ja vaikutustarkkailun tulokset v. 2018: Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden tarkkailu Oulujärven vesistöalueella on aloitettu v.1988. Tarkkailun tarkoituksena on tuottaa alueelle soveltuvaa tietoa turvetuotannon päästöistä ja niiden vesistövaikutuksista. Kainuussa Oulujärven valuma-alueella on 25 turvetuotantoaluetta, joista vuonna 2018 tuotantoa oli 18:lla kohteella. Kuormittava kokonaispinta-ala oli 1305 ha, josta tuotannossa oli 826 ha (63 %).

Vuonna 2018 keskilämpötila oli Kajaanissa 0,7 °C keskimääräistä korkeampi ja sadesumma 14 % pienempi. Tuotantoalueilta lähtevän veden laatu ja ominaispäästöt vaihtelivat huomattavasti. Pääosalla tarkkailluista soista vesienkäsittelyrakenteet paransivat suurimmalta osin lähtevän veden laatua. Pintavalutus- ja kasvillisuuskentät ja kosteikot poistivat kiintoainetta lähes poikkeuksetta tehokkaasti kaikkina vuodenaikoina. Pääosa kentistä poisti myös ravinteita ja rautaa. Turvetuotannon kokonaispäästöt (brutto) vuonna 2018 olivat 99 967 kg CODMn (kemiallinen hapenkulutus), 148 kg fosforia, 5 013 kg typpeä ja 22 940 kg kiintoainetta. Päästöt olivat kaikilta osin selvästi pienemmät kuin vuosina 2011–2017 keskimäärin. Suurin ero oli kiintoaineen ja fosforin vuosipäästöissä.

Vesistötarkkailuun kuului veden laadun tarkkailua kolmen turvetuotantoalueen purkuvesistöjen osalta. Näytteet otettiin kevättulvan aikaan sekä kerran kuukaudessa kesä-elokuussa. Lampsisuolta lähteneen veden typpipitoisuudet ja CODMn-arvot olivat pääosin suurempia kuin purkuvesistössä, mutta kiintoainepitoisuudet olivat pienempiä. Fosforipitoisuuksissa ei ollut suuria eroja. Väyryssuolta lähteneen veden fosfori- ja kiintoainepitoisuudet olivat pienempiä kuin purkuvesistössä. CODMn:n ja typen osalta tilanne vaihteli. Hilkku–Partalansuolta lähteneen veden kokonaisravinnepitoisuudet ja CODMnarvot olivat suurempia kuin purkuvesistössä.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös 31.5.2019 kaivostoiminnan lopettamisesta Mondo Minerals B.V:n Jormua 1 -kaivospiirin alueella. Päätöksellä lakkautetaan Jormua 1 -kaivospiiri. Kaivospiirin lakkauttamista koskevan ilmoituksen on jättänyt Mondo Minerals B.V. 19.9.2018.

Laidunkausi 12.6.2019 ohjelma, oheisliite

Lupajaoston seuraava kokous 21.8.2019.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Lupajaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §