Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittaminen (205-402-12-100)

KAJDno-2019-237

Valmistelija

  • Juha M Moilanen, Rakennustarkastaja, juha.ma.moilanen@kajaani.fi

Perustelut

Loiste Sähköverkko Oy on 30.4.2019 saapuneella hakemuksella hakenut Kajaanin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolta lupaa 0,4 ja 20 kV ilmajohdon rakentamiseen Jormuan kylään tilalle Nipsula 12:100. Hakijalla on tarve lisätä sähkön toimitusvarmuutta alueella sijoittamalla ilmajohdot päätien varteen. Hakija ei ole saanut tehtyä käyttöoikeussopimusta kyseisten tilojen omistajien kanssa. Hakija on esittänyt kaksi vaihtoehtoista ilmajohdon sijoitusreittiä. Ilmajohdon sijoitusvaihtoehdot (VE1 ja VE2) ilmenevät tarkemmin karttaliitteissä (Liite 1 ja Liite 2).Hakemus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ään.
VE1-vaihtoehdossa uusi 0,4 kV ja 20 kV ilmajohdon rakentaminen tien viereen yhteensä 145 m pituudelta, 10 m leveänä johtoalueena ja 3 m pituudelta 0,4 kV maakaapelia. VE2-vaihtoehdossa uusi 20 kV ilmajohto rakennetaan metsän keskelle kiertäen Nipsula tilan ja 0,4 kV maakaapeli tiealueelle.

Hakijan perusteluissa VE1-vaihtoehto on sähköntoimittamisen, sekä huoltotöiden varmistamisen kannalta ensisijainen vaihtoehto. VE2-vaihtoehdossa hakijan mukaan kustannukset niin rakentamisessa, kuin huolto- ja kunnossapidossa olisivat korkeammat (oheisliite). Lisäksi VE2-vaihtoehdon myötä tulisi maanomistajien kanssa käynnistää uudestaan sopimusneuvottelut. Hakija on esittänyt rakennuskustannuksista vertailun (oheisliite).

Kiinteistön omistajat on kuultu hakijan ensisijaisen vaihtoehdon (VE1) mukaisesti. Kiinteistön omistajille on 2.5.2019 varattu vastineentekomahdollisuus 17.5.2019 mennessä. Kiinteistön omistajat ovat jättäneet asiasta huomautuksen 17.5.2019. Huomautuksessa asianomaiset vastustavat ilmajohdon rakentamista vedoten näköhaittaan, maisemahaittaan, istutusten istuttamishaittaan, pihan rakentamiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Lisäksi rakentamisvaiheessa isojen koneiden käyttäminen tontilla hankaloituu (kaavassa AP-paikkoja kyseisellä kohtaa). Asianomaiset eivät hyväksy myöskään VE2-vaihtoehtoa, koska rajan varteen on tieoikeus kiinteistön 12:72 hyväksi (oheisliite). Asianomainen on muistuttanut myös, että ei ole ollenkaan huomioitu kaapelin maahankaivamis mahdollisuutta, jota vaativat.

Loiste sähköverkko Oy:lle on annettu vastineenantomahdollisuus huomautukseen. 29.5.2019 tulleessa sähköpostissa (liite) on Loiste ilmoittanut, että edetään aikaisemman hakemuksen yhteydessä annettujen vastineiden mukaan. VE1-vaihtoehto ei ole muuttunut, joka on päävaihtoehto. Vastineessa on ilmaistu tarve varmentaa sähkön toimitusvarmuutta ja laatua. Hankalien kulkuyhteyksien etäisyydellä keskellä metsäaluetta olevat ilmajohdot on suunniteltu siirrettäväksi teiden varsille sekä taajama-alueen ja asutusten lähellä olevat ilmajohdot muutetaan maakaapeliksi mahdollisuuksien mukaan. Saviniemen alueella maakaapelointi on suunniteltu tehtäväksi hankkeen alkupäässä, jossa asutusta on tiheämmässä. Hankkeen loppuosassa sähköverkko on suunniteltu rakennettavaksi ilmajohtona tien varteen. Nipsula tilalta purkautuu vanhaa 20 kV ilmajohtoa 40 m, jolta osin maa-alue tulee jäämään maanomistajan käyttöön. Mikäli Nipsula kiinteistön kohdalle sijoitetaan maakaapeli VE-1 reitin mukaan, tulevat tekniset rakennuskustannukset olemaan 9844 euroa enemmän kuin nyt suunniteltu ilmajohtoverkko.

MRL 161 § mukaan:

Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistöllä aiheuteta tarpeetonta haittaa. Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Hakija on lisäksi esittänyt, että päätöstä voitaisiin noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman (MRL 144 §). Hakija ehdottaa 4500 euron vakuuden asettamista mahdollisen johto-osuuden purkamiseksi ja kohteen maisemointiin.

 MRL 144 § mukaan:

 Aloittamisoikeus

Lupaviranomainen voi antaa luvan rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin rakennus-, toimenpide-, tai maisematyölupaa taikka 161, 162 tai 163 §:ssä säädettyä laitteiden sijoittamista, muuttamista tai poistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman (aloittamisoikeus). Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätösten kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Valitusviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Vakuuden asettamisvelvollisuus ei koske valtiota, kuntaa eikä kuntayhtymää.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Juha Moilanen, p. 044 421 4084 tai juha.ma.moilanen(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Lupajaosto myöntää luvan Loiste Sähköverkko Oy:lle 0,4 kV ja 20 kV ilmajohdon, 10 m leveänä johtoalueena ja 0,4 kV maakaapelin rakentamiseen 3 m matkalle Jormuan kylässä tilalle Nipsula 12:100 hakemuksen liitekartan VE1- vaihtoehdon mukaisesti.

Perustelut:

VE1-vaihtoehto on verkon rakentamiseksi ja huoltamiseksi edullisin vaihtoehto sekä sähkön toimitusvarmuuden kannalta parempi vaihtoehto. Ilmajohtoa ei voida muutoin sijoittaa tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Ilmajohdon sijoittaminen ei aiheuta kiinteistölle tarpeetonta haittaa sen sijaitessa tienvarressa.

Lupajaosto hyväksyy hakijan hakemuksen siitä, että tätä päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman. Aloittamisoikeus myönnetään 4500 euron vakuutta vastaan.

Päätös

Palautetaan valmisteluun. Hakijan tulee esittää muita realistisia vaihtoehtoja vaikutus- ja kustannusvertailuineen.

Esteellisyys

  • Jussi Heikkinen

Tiedoksi

Hakija, tilan Nipsula omistaja, Kainuun Ely-keskus, rakennusvalvonta(at)kajaani.fi

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §