Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittaminen 205-402-11-13 ja 11-14

KAJDno-2019-233

Valmistelija

  • Juha M Moilanen, Rakennustarkastaja, juha.ma.moilanen@kajaani.fi

Perustelut

Loiste Sähköverkko Oy on 30.4.2019 saapuneella hakemuksella hakenut Kajaanin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolta lupaa uuden 20 kV ja 0,4 kV ilmajohdon rakentamiseen Jormuan kylään tilalle Kivelä 11:13 ja Helkko 11:14. Hakijalla on tarve lisätä sähkön toimitusvarmuutta alueella sijoittamalla ilmajohdot päätien varteen. Hakija ei ole saanut tehtyä käyttöoikeussopimusta kyseisten tilojen omistajien kanssa. Hakija on esittänyt kaksi vaihtoehtoista ilmajohdon sijoitusreittiä. Ilmajohdon sijoitusvaihtoehdot (VE1 ja VE2) ilmenevät tarkemmin karttaliitteissä (Liite 1 ja 2). Hakemus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ään.
VE1-vaihtoehdossa uusi 0,4 kV ja 20 kV ilmajohdon rakentaminen tien viereen yhteensä 115 m pituudelta, 10 leveänä johtoalueena. Uusien 0,4 kV maakaapeleiden asentaminen yhteensä 75 m pituudelta, kaapelireitin leveys 3 m, sekä 1 kpl jakokaapin asennus. VE2-vaihtoehdossa uusi 20 kV ilmajohto rakennetaan metsän keskelle kiertäen Helkko ja Kivelä tilat, sekä uuden 0,4 kV maakaapelointireitti ELYn tiealueelle.
Hakijan perusteluissa VE1-vaihtoehto on sähköntoimittamisen, sekä huoltotöiden varmistamisen kannalta ensisijainen vaihtoehto. VE2-vaihtoehdossa hakijan mukaan kustannukset niin rakentamisessa, kuin huolto- ja kunnossapidossa olisivat korkeammat (oheisliite). Lisäksi VE2-vaihtoehdon myötä tulisi maanomistajien kanssa käynnistää uudestaan sopimusneuvottelut. Hakija on esittänyt rakennuskustannuksista vertailun (oheisliite). Kiinteistön omistajat on kuultu hakijan ensisijaisen vaihtoehdon (VE1) mukaisesti. Kiinteistön omistajille on 2.5.2019 varattu vastineentekomahdollisuus 17.5.2019 mennessä. Kiinteistön omistajat ovat jättäneet asiasta huomautuksen, jossa vastustavat ilmajohdon rakentamista sen pitkäaikaisiin haittoihin ja rasitteisiin vedoten (oheisliite). Lisäksi asianomaisen mukaan tuulituhot kasvavat ja ilmajohto hankaloittaa metsänhoitotöitä, sekä aiheuttaa maisemallista haittaa kesäpaikan kohdalla. Asianomainen toivoo/vaatii, että johdot tehtäisiin maakaapelointina.

Loiste Sähköverkko Oy:lle on annettu vastineenantomahdollisuus huomautukseen. 29.5.2019 tulleessa sähköpostissa (oheisliite) on Loiste ilmoittanut, että edetään aikaisemman hakemuksen yhteydessä annettujen vastineiden mukaan. VE1-vaihtoehto ei ole muuttunut, joka on päävaihtoehto. Vastineessa on ilmaistu tarve varmentaa sähkön toimitusvarmuutta ja laatua. Hankalien kulkuyhteyksien etäisyydellä keskellä metsäaluetta olevat ilmajohdot on suunniteltu siirrettäväksi teiden varsille sekä taajama-alueen ja asutusten lähellä olevat ilmajohdot muutetaan maakaapeliksi mahdollisuuksien mukaan. Saviniemen alueella maakaapelointi on suunniteltu tehtäväksi hankkeen alkupäässä, jossa asutusta on tiheämmässä. Hankkeen loppuosassa sähköverkko on suunniteltu rakennettavaksi ilmajohtona tien varteen. Ilmajohdon rakentamisesta tien viereen olemme saaneet sovittua Helkko ja Kivelä kiinteistöjä ennen ja jälkeen olevien maanomistajien kanssa yhtä maanomistajaa lukuun ottamatta. Helkko ja Kivelä kiinteistöjen kohdalla maakaapeli vaihtoehto ei ole sähköntoimittamisen ja kustannusten kannalta järkevää. Mikäli Helkko ja Kivelä kiinteistön kohdalle sijoitetaan maakaapeli VE1 reitin mukaan, tulevat tekniset rakennuskustannukset olemaan 7331 euroa enemmän kuin nyt suunniteltu ilmajohtoverkko. Puutavaran varastointi ei ole mahdollista linjan alle. Mikäli tienvarressa oleva ilmajohto estää koko kiinteistön pituudelta puuston varastoinnin, voidaan pistotien rakentaminen toteuttaa Loisteen toimintamallin mukaisesti. Hakemuksessa olevan suunnitelman mukaisesti Helkko ja Kivelä kiinteistöjen osalta tilalta purkautuu 134 m pituudelta ja 10 m leveydeltä 20 kV ilmajohtoa, jolta osin maa-alue tulee jäämään maanomistajan omaan käyttöön rakenteiden poistamisen jälkeen.

MRL 161 § mukaan:
Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen
Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistöllä aiheuteta tarpeetonta haittaa. Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Hakija on lisäksi esittänyt, että päätöstä voitaisiin noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman (MRL 144 §). Hakija ehdottaa 4500 euron vakuuden asettamista mahdollisen johto-osuuden purkamiseksi ja kohteen maisemoimiseksi.

MRL 144 § mukaan:
Aloittamisoikeus
Lupaviranomainen voi antaa luvan rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin rakennus-, toimenpide-, tai maisematyölupaa taikka 161, 162 tai 163 §:ssä säädettyä laitteiden sijoittamista, muuttamista tai poistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman (aloittamisoikeus). Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätösten kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Valitusviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Vakuuden asettamisvelvollisuus ei koske valtiota, kuntaa eikä kuntayhtymää.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Juha Moilanen, p. 044 4214 084 tai juha.ma.moilanen(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Lupajaosto myöntää luvan Loiste Sähköverkko Oy:lle 0,4 kV ja 20 kV ilmajohdon rakentamiseen Jormuan kylässä tilalle Kivelä Rno. 11:13/Helkko RN:o. 11:14 hakemuksen liitekartan VE1-vaihtoehdon mukaisesti.

Perustelut:

VE1-vaihtoehto on verkon rakentamiseksi ja huoltamiseksi edullisin vaihtoehto sekä sähkön toimitusvamuuden kannalta parempi vaihtoehto. Ilmajohtoa ei voida muutoin sijoittaa tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Ilmajohdon sijoittaminen ei aiheuta kiinteistölle tarpeetonta haittaa sen sijaitessa tienvarressa.

Lupajaosto hyväksyy hakijan hakemuksen siitä, että tätä päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman. Aloittamisoikeus myönnetään 4500 euron vakuutta vastaan.

 

Päätös

Palautetaan valmisteluun. Hakijan tulee esittää muita realistisia vaihtoehtoja vaikutus- ja kustannusvertailuineen.

Esteellisyys

  • Jussi Heikkinen

Tiedoksi

Hakija, Kivelä ja Helkko tilan omistajat, Kainuun Ely-keskus, rakennusvalvonta(at)kajaani.fi

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §