Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Päätös poikkeamislupahakemuksesta, Kajaani Kettu

KAJDno-2019-558

Valmistelija

  • Riitta Korhonen, Kaavasuunnittelija, riitta.i.korhonen@kajaani.fi

Perustelut

Poikkeamista haetaan rinteeseen rakennetulle kaksiasuntoiselle asuinpientalolle, jonka kerrosala on 363 k-m2. Rakennus on rakennettu v. 1990 ja sen autotalli on muutettu asunnoksi 25.6.1999 myönnetyllä luvalla. Rakennuksen laajentamiselle ja muuttaminen 3-asuntoiseksi on myönnetty poikkeaminen 24.1.2007, mutta lupa on vanhentunut, eikä muutoksille ole haettu rakennuslupaa. Kaksi asuntoa on sittemmin yhdistetty ja laajennettu terassin (45 m2), varaston 12 m2 ja talouskellarin (10 m2) tiloihin ja näille jo tehdyille muutoksille haetaan poikkeamislupaa jälkikäteen.

Oheisliite Poikkeamislupahakemus (saapunut 8.5.2019)
Oheisliite Ote poikkeamislupakartasta
Oheisliite Naapurikuulemiset
Oheisliite Ote ajantasa-asemakaavasta
Oheisliite Asemakaavamääräykset

POIKKEAMISEN TARVE JA TOIMIVALTA
Hakija hakee lupaa ylittää asemakaavassa sallittu rakennusoikeus.

Maankäyttö- ja rakennuslain 58 § 1 momentti: Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §, Kajaanin kaupungin hallintosääntö 27 §. Poikkeamisen toimivalta on ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolla.

KAAVATILANNE
Alueella on voimassa 2.11.1988 vahvistettu asemakaava. Tontti, jolle poikkeamislupaa haetaan, on käyttötarkoitukseltaan erillispientalojen korttelialuetta AO, jolle saa sijoittaa yksi tai kaksi asuntoa tonttia kohden.  Rakennusoikeus on 300 k-m2, autopaikkavaatimus 2 ap/asunto ja kerrosluku ½ I rinneratkaisuna. Tontilla on osoitettu rakennusalan sivu, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Yleisissä määräyksissä korttelia koskee autopaikkavelvoite 2 ap/asunto ja rakennusalalla on noudatettava rakennuksen vähimmäisetäisyyksiä rajoista ja ikkunaehtoja. Lisäksi tontilla autosäilytyspaikan edessä kulkusuunnassa tulee olla vähintään 5 metrin pituinen vapaa tila ja asuintonteilla tulee olla kasvavia puita 1/125 m2 ja pensaita 10/100 m2. Tontit on kadun puolella aidattava aidalla tai pensasaidalla. Yhteistä leikki- ja oleskelualuetta on varattava tontilla 0,15 m2 asuntokerrosalaneliömetriä kohti.

Tontti, jolle poikkeamislupaa haetaan, on 1990-luvulla rakentuneella omakotialueella. Tontti rajautuu itä- ja eteläsivultaan Vimpelinlammen puistoon.

KUULEMINEN
Hakija on kuullut naapurikiinteistöt (4 kpl). Kuulemisessa ei ole ollut huomautettavaa hankkeen johdosta. 

Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Riitta Korhonen, p. 044 7100 455 tai sposti etunimi.i.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää luvan ylittää asemakaavassa sallittu rakennusoikeus seuraavin ehdoin ja perusteluin:

EHDOT
Kaavamääräykset edellyttävät vähintään 2 autopaikkaa/asunto sijoittamista tontille. Tontilla on huolehdittava siitä, että tontilla varataan leikkiä ja oleskelua varten aluetta vähintään 0,15 m2 jokaista asuinkerrosalaneliömetriä kohti.
 
Tehdylle laajennukselle/muutokselle on haettava rakennuslupa, jossa tarkistetaan rakennuksen kerrosala ja palo-osastointi. Paikoituksesta (vähintään neljä autopaikkaa, joista kaksi voi olla peräkkäin) sekä pihajärjestelyistä kulkureitteineen on esitettävä suunnitelma.

PERUSTELUT
Asemakaavoitettujen alueiden tehokas käyttö edistää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. Asuintalon muutokset koskevat rakennuksen sisätiloja, eivätkä ne ylitä rakennusalanrajoja. Rakennusoikeus ylittyy 63 k-m2, joka on 21 % kaavan sallimasta rakennusoikeudesta. Poikkeaminen kaavan mukaisesta rakennusoikeudesta ei ole merkittävä. Poikkeamisen vaikutukset ovat vähäiset, eivätkä aiheuta häiriötä ympäröivälle asutukselle. Rakentaminen täydentää alueen rakentamista ja edesauttaa kaupunkirakenteen tiivistä ja tehokasta käyttöä lähellä palveluja olemassa olevan kunnallistekniikan piirissä.

Verrattaessa poikkeamisen vaikutuksia asemakaavan mukaiseen rakentamiseen, voidaan todeta, että vaikutukset ovat vähäiset, sillä rakennushanke vastaa muilta osin kaavan mukaista ratkaisua.

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun kulttuuriympäristön suojelun tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 §, 171 §, 173–174 §.

Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi (2) vuotta.

Maksut
Myönteinen päätös, 440 euroa. Kielteinen päätös, 220 euroa.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Hakija, Kainuun Ely-keskus

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS   (Poikkeamisluvat)

 

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen (päätöksen antopäivämäärä käy ilmi päätöksestä)  ja sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun se on annettu. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmässä ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
 - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen  hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

 
 Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100  OULU
 Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
 Faksi: 029 56 42841
 Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
 Puh. 029 56 42800 (vaihde)
 Virka-aika: klo 8.00–16.15
 

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.