Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 11.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Poikkeamislupahakemus 205-402-15-7-M602 , Jormua

KAJDno-2020-210

Valmistelija

  • Osmo Nuutinen, Kaavasuunnittelija, osmo.nuutinen@kajaani.fi

Perustelut

Kyseessä on kaksipalstainen tila Jormuanlahden oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa. Toinen palstoista sijaitsee Lappilantien varressa, jonne kaavassa on osoitettu neljä rakennuspaikkaa kaavamerkinnällä AP, pientalovaltainen asuntoalue. Toinen palsta sijaitsee Tuppurantien varressa. Tälle palstalle on tarkoitus siirtää yksi Lappilantien palstan rakennuspaikoista. Palstaa koskee kaavamerkintä maa- ja metsätalousalue, M.

Osayleiskaavaa laadittaessa Lappilantien varressa on kulkenut vuonna 1999 rakennettu vesijohto.Jätevesiviemäri on edelleen lähimmillään noin 200 metrin päässä palstasta. Tuppurantien vartta pitkin on rakennettu vesijohto- ja viemäriverkko vuonna 2018.

Palstan alue, jolle hanke sijoittuu on sekapuustoinen ja keskikohdaltaan hieman ympäristöään ylempänä. Kulku rakennuspaikalle tapahtuu Tuppurantieltä. Rakentaminen on liitettävissä alueen vesijohto- ja viemäriverkkoon.

POIKKEAMISEN TARVE JA TOIMIVALTA

Maankäyttö- ja rakennuslain 171§

Hakija hakee lupaa saada poiketa voimassa olevasta Jormuanlahden oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta ja rakentaa kaksikerroksisen noin 200 k-m²:n asuinrakennuksen ja noin 300 k-m²:n talousrakennuksen kaavassa maa- ja metsätalousalueeksi M merkitylle alueelle, johon kaavamääräyksen mukaan saa rakentaa vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia.

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 27 §, Kvalt 29.5.2017, voimaantulo 1.6.2017
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tehtävät ja toimivalta kohta 1:
Toimivalta poikkeamisluvan myöntämisestä on Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lupajaostolla.

KAAVATILANNE
Kainuun Maakuntakaava:

Kainuun maakuntavaltuuston 16.12.2019 hyväksymässä Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 aluetta koskee kaava merkintä M, maa- ja metsätalousvaltaiset alueet. Merkinnällä M osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita. 
Suunnittelumääräys: Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita voidaan käyttää alueen pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös erityislainsäädännön ohjaamana muihin tarkoituksiin, kuten luontais- tai muuhun elinkeinotoimintaan, turvetuotantoon, maa- ja kiviainestenottoon, haja-asutusluonteiseen pysyvään ja loma-asumiseen sekä jokamiehen oikeuden rajoissa ulkoiluun ja retkeilyyn. Alueille voidaan perustaa yksityisiä suojelualueita. Ilman erityisiä perusteita hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita ei tule ottaa taajatoimintojen käyttöön. Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden yhtenäisyyttä ja toimivuutta.


Asemakaava: Alueella eikä sen läheisyydessä ole asemakaavaa eikä sinne ole suunnitteilla sellaista.

Yleiskaava: Alueella on voimassa 20.1.2003 hyväksytty oikeusvaikutteinen Jormuanlahden osayleiskaava. Palstaa, jolle kaavassa tilalle osoitetut rakennuspaikat sijaitsevat, koskee kaavamerkintä pientalovaltainen asuntoalue AP/4, jota koskee kaavamääräys:
Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakentamisessa noudatetaan voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Olemassa olevat rakennuspaikat tulee pyrkiä ennen uuden rakennusluvan hakemista kasvattamaan rakennusjärjestyksen mukaisiksi. Kauttaviivan jäljessä oleva numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
 
Palstalla, jolle siirto tehdään, on kaavamerkintä maa- ja metsätalousalue (M), jota koskee kaavamääräys:
Alueelle saa rakentaa vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia. Alueen rakennusoikeus on osoitettu saman maanomistajan omistamille asumiseen varatuille AM-, AP-, RA- ja M-1-alueille.


Rakennusjärjestys: Kajaanin kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan uuden rakennuspaikan on oltava vähintään 5000 m². Mikäli rakennuspaikka on liitettävissä vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon, rakennuspaikan pinta-alan tulee vähintään olla 3000 m². Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden kaksiasuntoisen ja kaksikerroksisen asuinrakennuksen. Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kokonaiskerrosala on enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Määräys ei koske maatilan talouskeskusta.

LUONNONSUOJELU JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
Alueella ei ole luontokohteita, suojeltavia rakennuksia eikä muinaismuistolain mukaisia kohteita. Alue ei ole pohjavesialuetta.

MITOITUS
Kaavassa tilalle osoitettujen rakennuspaikkojen ja rakennusoikeuden määrä eivät muutu siirron seurauksena.

KUULEMINEN
Hakija on kuullut kolmea (3) rajanaapuria, eikä heillä ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Osmo Nuutinen, puh. 044 7100297 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää  hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan seuraavin perusteluin ja ehdoin:

PERUSTELUT
Koeasema tilalle, 205-402-15-7, on Jormuanlahden oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitettu neljä ympärivuotisen asumisen rakennuspaikkaa Lappilantien varteen. Yksi näistä rakennuspaikoista siirretään tilan Tuppurantien palstalle.
Siirto tehdään samasta kantatilasta muodostuneen tilan palstojen välillä.
Palstat kuuluvat samaan osayleiskaavaan.
Tilalle osoitettujen rakennuspaikkojen ja rakennusoikeuden määrä ei muutu siirron seurauksena.
Rakennuspaikalle on olemassa oleva kulkuyhteys.
Hanke on liitettävissä vesijohto- ja viemäriverkkoon. 
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle ja kaavan toteuttamiselle, ei vaikeuta rakennetun kulttuuriympäristön suojelun tavoitteiden saavuttamista, eikä johda merkittävään rakentamiseen.

Poikkeamisluvan tultua voimaan voimassa olevaan Jormuanlahden osayleiskaavaan Koeasema tilan 205-402-15-7 Lappilantien palstalle jää kolme ympärivuotisen asunnon rakennuspaikkaa, jotka ovat mahdollista luvittaa suoralla rakennusluvalla.

EHDOT
Hakijan on liittyvä alueella olevaan vesi- ja viemäriverkkoon.
Rakennuspaikalle on tehtävä pohjatutkimus perustamistavan selvittämiseksi.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171-174 §.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Hakija, Kainuun ELY-Keskus

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS   (Poikkeamisluvat)

 

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen (päätöksen antopäivämäärä käy ilmi päätöksestä)  ja sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun se on annettu. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmässä ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
 - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen  hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

 
 Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100  OULU
 Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
 Faksi: 029 56 42841
 Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
 Puh. 029 56 42800 (vaihde)
 Virka-aika: klo 8.00–16.15
 

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.