Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 11.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Morenia Oy:n konkurssipesä, ottotoiminnan jatkaminen, Pekastinkallio 205-404-4-132, Kajaani

KAJDno-2019-1444

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Morenia Oy konkurssipesä (Y-tunnus 3007989-9)  on ilmoittanut 18.12.2019 saapuneella kirjeellä jatkavansa Morenia Oy:n (Y-tunnus 2025454-2) sijaan maa-ainesluvan 205/19/2010 (Kajaani, Pekastinkallio RN:o 205-404-4-132) tarkoittamaa toimintaa. Toiminnan jatkamista koskeva ilmoitus koskee myös voimassa olevaa ympäristölupaa 205/22/2010.

Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto on 22.4.2010 myöntänyt maa-ainesluvan (19 §) kallioainesten ottamiselle sekä  ympäristöluvan (§ 22) kallion louhintaan ja murskaukseen ottoalueelle Pekastinkallio, kiinteistölle RN:o 205-404-4-132, Kajaani. Luvat ovat voimassa 28.5.2020 asti.

Kiinteistön omistaa Morenia oy. Alueella on harjoitettu ottotoimintaa vuodesta 2001 alkaen.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, puh. 044 4214 397, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää, että Morenia Oy:n nimissä oleva lupajaoston 22.4.2010 § 19 myöntämä maa-aineslupa ja 22.4.2010 § 22 myöntämä ympäristölupa ottoalueelle Pekastinkallio, RN:o 205-404-4-132, siirretään oikeuksineen ja velvollisuuksineen Morenia Oy:n konkurssipesän nimiin tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien.

Morenia Oy:n konkurssipesän on asetettava lupajaostolle osoitettuna 30 000 euron vakuus maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta sekä 5 000 euron vakuus ympäristöluvan 15 §:n määräyksen mukaisesti asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuudet tulee olla voimassa 22.4.2021 saakka. Lupajaosto vapauttaa Morenia Oy:n velvoitteistaan sitten, kun vakuudet on toimitettu lupajaostolle.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 170 §
Maa-aineslaki (555/1981) 11 § ja 13 a §

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
Päätös annetaan julkisen kuulutuksen jälkeen.

MAKSUT
Hakemuksen käsittelymaksuna maa-ainesluvan osalta peritään 300 euroa Kajaanin kaupungin maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen 1.7.2016 voimaantulleen taksan maksutaulukon mukaisesti.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoite on päätöksen liitteenä.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Hakija, Kainuun ELY-keskus

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS  (maa-ainesluvat)


Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus on

1) asianosaisella;

2) kunnan jäsenellä;

3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;

4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;

5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;

6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Päätöksen tiedoksiantopäivä ja valitusajan päättymispäivä käyvät ilmi päätöksestä.

Valituskirjelmässä ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen  hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden osoite:

Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puh. 029 56 42800 (vaihde)
Virka-aika: klo 8.00–16.15

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.