Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 11.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Energiahake Huurinainen Oy:n ympäristölupahakemuksesta

KAJDno-2020-158

Valmistelija

  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Energiahake Huurinainen Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksesta.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Energiahake Huurinainen hakee ympäristölupaa jätepuun ja betonijätteen käsittelylle ja varastoinnille puuterminaalissa Sokajärventien laitoksella. Toiminta sijaitsee Liikekiinteistöt Huurinainen Oy omistamalla kiinteistöllä 205-7-4-2 Parkinmäen teollisuuskaatopaikalle johtavan tien ja Sokajärventien rajaamalla alueella, osoitteessa Sokajärventie 15. Toiminta-alueen koko on 1,6 ha. Kiinteistöstä noin puolet on vuokrattu Lassila & Tikanoja Oy: jätteenkäsittelylaitoksen käyttöön. Lassila & Tikanoja Oy on ostanut Huurinainen Oy:n liiketoiminnan ja toimii osalla laitosalueesta Huurinainen Oy:lle myönnetyillä ympäristöluvilla.
Puuterminaalissa käsitellään ja varastoidaan puhtaita puupolttoaineita kuten hakkuutähdettä, kanto- ja juuripuuta, kokopuuta, rankapuuta, sekä jätepuuta, puisia ratapölkkyjä ja betonijätettä. Laitokselle otetaan vastaan vuodessa puhdasta puuta enintään 6000 tonnia, jätepuuta 2000 tonnia ja puisia kreosoottikyllästeisiä ratapölkkyjä enintään 1000 tonnia sekä betoni- ja tiilijätettä 5000 tonnia ja betonimursketta 15 000 tonnia.

Haketus ja murskaus tehdään siirrettävällä kalustolla muutaman kerran vuodessa noin viikon mittaisina jaksoina ma - la klo 6 – 22, arkipyhät pois lukien. Tuotteiden varastomäärät vaihtelevat vuodenajan mukaisesti. Varastot ovat huhtikuussa pienimmillään ja marraskuussa suurimmillaan.

Puhdas puuaines varastoidaan aluksi kivimurskepintaisella kentällä, mutta myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus pinnoittaa koko 1,6 hehtaarin toiminta-alue. Ratapölkyt varastoidaan omalla noin 1500 m² alueella, josta hulevedet johdetaan hiekanerotuskaivon, 1- luokan öljynerottimen ja aktiivihiilisuodattimen kautta ojaan. Ratapölkkyjen ja jätepuun käsittely/varastointialue on tarkoitus asfaltoida ensimmäisessä vaiheessa. Ojaan johdettavien valumavesien laatua seurataan hulevesinäyttein. Polttoainesäiliö on varustettu valuma-altaalla tai säiliö on kaksoisvaippasäiliö.

Päästöt ympäristöön
Puun haketuksesta aiheutuu pölyämistä. Haketuksen aiheuttamaa pölypäästöä voidaan vähentää pääasiassa laitteiden koteloinneilla ja kuljettimen pudotuskorkeuden oikealla säätämisellä.

Murskauksen pöly rajoittuu hakemuksen mukaan pääosin terminaalialueelle. Melun ja pölyn leviämistä ympäristöön estetään murskaustoimintojen ja varastokasojen tarkoituksenmukaisella sijoittelulla. Liikenteen aiheuttamaa pölyämistä voidaan vähentää pitämällä terminaalin alueella sijaitsevat liikenneväylät puhtaana hakkeesta ja pölystä.

Sekalaista jätettä syntyy alle tonni vuodessa. Jätteet varastoidaan jäteastioissa ja toimitetaan jätteiden käsittelylaitokseen. Biopolttoaineiden käsittelystä ei synny jätettä, vaan kaikki raaka-aine voidaan käyttää polttoaineeksi.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Lupajaosto toteaa, että Renforsin Rannan teollisuustoimintojen melun leviämisestä on valmistunut meluselvitys marraskuussa 2019. Hakemuksen mukainen toiminta on mukana selvityksessä. Lähimmät asuinrakennukset ovat noin 400 metrin etäisyydellä laitosalueesta. Meluselvityksen mukaan teollisuustoimintojen aiheuttama yhteismelutaso lähimpien asuinrakennusten alueella on 45 -55 dB. Nykyisen toiminnan aiheuttamasta melusta ei ole tullut yhteydenottoja Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluun. Muutamia yhteydenottoja on tullut roskien leviämisestä ympäristöön nykyiseltä jätteenkäsittelylaitokselta.

Lupajaosto katsoo, että ympäristölupa voidaan myöntää, kun lupaharkinnassa otetaan huomioon, että puupolttoaineiden varastoinnista ja käsittelystä syntyy myös kiintoainesta. Varastointi- ja käsittelykentät on päällystettävä, jotta muodostuvat hulevedet voidaan kerätä ja  johtaa hallitusti alueen ulkopuolelle  siten, että niistä ei aiheudu vettymistä, liettymistä, eroosiota eikä kiintoaineen, öljyjen tai roskien haitallista leviämistä. Muodostuvat hulevedet on tarvittaessa  johdettava maastoon laskeutusaltaan kautta.
 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §