Ympäristötekninen lautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Liikuntapaikkojen mainosmyynti

KAJDno-2019-527

Valmistelija

  • Aleksi Nyström, Liikuntapalvelupäällikkö, aleksi.nystrom@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on investoinut vahvasti liikuntapaikkoihin. Kajaanin kaupungin liikuntapaikkoihin ovat seurat saaneet myydä kiinteitä mainoksia. Uusien liikuntapaikkojen myötä on tarve tarkistaa mainospaikkojen myynnin sääntöjä ja taksoja. Kiinteitä mainoksia on ollut mahdollista myydä jäähallille, Kajaanihallille, liikuntapuistoon kentille ja Lehtikankaan tekonurmelle. Myyntioikeudet on myöntänyt liikuntatulosyksikkö. 

Aiemmin mainospaikkojen hinta on ollut 10 euroa/m² (Ympäristöteknisen lautakunnan päätös 17.3.2013). Käytännössä seurojen heikon taloudellisen tilanteen vuoksi mainospaikkamaksut ovat jääneet viime vuosina saamatta, seurojen heikon taloudellisen tilanteen takia. Esitän, että liikuntapaikkojen kiinteiden mainospaikkojen hinnasto muutetaan malliin, jossa hinnoittelu perustuu myyntioikeusmaksuun neliömetrien sijaan. Näin vältytään tulkinnallisilta erimielisyyksiltä mainosten myyjän ja Kajaanin kaupungin välillä.

Liikuntatulosyksikkö neuvottelee käyttäjien kanssa mainosmyynnistä 15.9.2019 alkaen esitettävän hinnaston mukaisesti ja käyttäjät voivat halutessaan ostaa oikeuden myydä mainoksia käyttämiinsä liikuntapaikkohin. Mainosmyyntioikeuksien myyntitulo kirjataan kustannuspaikkakohtaisesti.

Hinnasto 15.9.2019 alkaen:

Jäähalli mainosmyyntioikeus 6.000 euroa kaudessa sisältäen oikeuden myydä mainoksia kaukalon laitoihin, jäähän, seiniin ja rakenteisiin, sekä käytävätiloihin.

Harjoitusjäähalli mainosmyyntioikeus 2.000 euroa kaudessa sisältäen oikeuden myydä mainoksia jäähän, sekä seiniin ja rakenteisiin.

Kajaanihallin mainosmyynti 1.000 euroa kaudessa sisältäen oikeuden myydä mainoksia salibandykaukaloon ja salibandymattoon.

Liikuntapuiston jalkapallokentän mainosmyynti 2.000 euroa kaudessa sisältäen oikeuden myydä mainoksia katsomorakenteisiin ja aitoihin.

Liikuntapuiston pesäpallokentän mainospaikat 1.000 euroa kaudessa sisältäen oikeuden myydä mainoksia katsomorakenteisiin ja aitoihin.

Lehtikankaan tekonurmen mainospaikat 1.000 euroa kaudessa sisältäen oikeuden myydä mainoksia aitoihin.

Hinnat ovat alv 0 %.

Mainospaikkojen myyntioikeudet myydään yksinoikeudella liikuntapaikkojen käyttäjäryhmille tarjousten perusteella. Päätöksen kohteen mainosmyyntioikeudesta tekee kaupungininsinööri.

Lisätietoja antaa liikuntapalvelupäällikkö Aleksi Nyström, p. 044 4214 378 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää liikuntapaikkojen mainosmyyntioikeuksien hinnastoksi:

Jäähalli mainosmyyntioikeus 6.000 euroa kaudessa sisältäen oikeuden myydä mainoksia kaukalon laitoihin, jäähän, seiniin ja rakenteisiin, sekä  käytävätiloihin.

Harjoitusjäähalli mainosmyyntioikeus 2.000 euroa kaudessa sisältäen oikeuden myydä mainoksia jäähän, sekä seiniin ja rakenteisiin.

Kajaanihallin mainosmyynti 1.000 euroa kaudessa sisältäen oikeuden myydä mainoksia salibandykaukaloon ja salibandymattoon.

Liikuntapuiston jalkapallokentän mainosmyynti 2.000 euroa kaudessa sisältäen oikeuden myydä mainoksia katsomorakenteisiin ja aitoihin.

Liikuntapuiston pesäpallokentän mainospaikat 1.000 euroa kaudessa sisältäen oikeuden myydä mainoksia katsomorakenteisiin ja aitoihin.

Lehtikankaan tekonurmen mainospaikat 1.000 euroa kaudessa sisältäen oikeuden myydä mainoksia aitoihin.

Hinnat ovat alv 0 %.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.