Ympäristötekninen lautakunta, kokous 18.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Ympäristöteknisen toimialan talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma 2021–2022

KAJDno-2019-141

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 13.8.2019 talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021–2022 laadintaohjeen. Laadintaohje on jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina. Laadinnassa on pyydetty huomioimaan tilinpäätöksen 2018 toteuma sekä alkuvuoden 2019 talousarviototeuma.

Kaupunginhallituksen vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeessa ympäristöteknisen toimialan toimintakatteeksi on esitetty -1,650 milj. euroa. Ympäristöteknisen lautakunnan talousarvio on laadittu nykyinen palvelutaso ja laajuus säilyttäen, jolloin toimintakate on -1,877 milj. euroa. Työn alla oleva talouden sopeuttamissuunnitelma voi myöhemmin asettaa tavoitteita muuttaa palvelutasoa tai laajuutta tulevien vuosien aikana, joka voi näkyä toimintakatteen muutoksena jo vuonna 2020.

Ympäristöteknisen toimialan tulosalueittain laaditussa henkilöstösuunnitelmassa vuosille 2020– 2022 henkilöstön määrä ilmoitetaan ns. HTV2-lukuna. Suunnitelman mukaan tavoitteena on vähentää ympäristöteknisen toimialan henkilöstön määrää 1–2 vuodessa suunnitelmakaudella.

Maa- ja vesialueiden investointien osalta investointiesitys vastaa aikaisempaa käytäntöä ja mitään erityisiä investointitarpeita maa-alueiden hankintaan ei ole esitetty vuosille 2020–2022. Merkittävinä vuodelta 2019 jatkuvina rakennushankkeina on esitetty Lyseon peruskorjaus ja uudisrakennus. Muilta osin investointiesitys sisältää olemassa olevien rakennusten, tilojen, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden kunnostamista, peruskorjaamista sekä pieniä kehittämishankkeita ja irtaimistohankintoja.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, p. 044 7100 263 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta

1. hyväksyy toimialan ja tulosalueiden palveluohjelmiin esitetyt palvelulinjaukset sekä tuloskortteihin asetetut toiminnalliset tavoitteet vuosille 2020 ja 2021–2022

2. hyväksyy esityksen investoinneista vuodelle 2020

3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ympäristöteknisen toimialan vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021–2022 hyväksytään ympäristöteknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös

Muutettu päätösehdotus:

Ympäristötekninen lautakunta

1. hyväksyy toimialan ja tulosalueiden palveluohjelmiin esitetyt palvelulinjaukset sekä tuloskortteihin asetetut toiminnalliset tavoitteet vuosille 2020 ja 2021–2022

2. hyväksyy esityksen investoinneista vuodelle 2020

3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että talouden sopeuttamisen selvitystyötä jatketaan siten, että joulukuussa valtuusto linjaa / päättää talouden sopeuttamisen tasosta. Lautakunta huomioi sopeuttamisohjelman toteuttamisen vuoden 2020 käyttösuunnitelman laadinnassa sekä vuoden 2021 talousarvion ja 2022-2023 taloussuunnitelman laadintavaiheessa.

Hyväksyi teknisen johtajan muutetun päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §