Ympäristötekninen lautakunta, kokous 18.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Vuokrasopimuksen 205-401-1-67-V20 (Mainuantie 373) irtisanominen ja rakennusten poistokehotus

KAJDno-2019-1030

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on vuokrannut kaupunginhallituksen päätöksellä n. 1,9 ha alueen viljelysalueeksi 1.12.1972 alkaen määräaikaisella vuokrasopimuksella kaupungin omistamalta Lahjoitusmaan kiinteistöltä osoitteessa *********. Alkuperäistä vuokra-aikaa on vuokralaisen aloitteesta jatkettu kaupunginhallituksen päätöksin 29.9.1981, 26.4.1983, 4.2.1985 ja 27.4.1987. Viimeisimmän päätöksen mukaisesti vuokrasopimusta on jatkettu siten, että se on voimassa entisin ehdoin vuoden kerrallaan, ellei kaupunki tarvitse aluetta omiin tarkoituksiinsa.

Vuokra-alueella on vuokralaiselle kuuluvat rakennukset, jotka on rakennettu kaupunginhallituksen 18.2.1955 alueen aikaisemmalle vuokralaiselle myöntämän luvan perusteella. Lupa on oikeuttanut rakentamaan työ- ja säilytystuvan sillä ehdolla, että vuokrainen on velvollinen poistamaan rakennukset vuokra-ajan päätyttyä omalla kustannuksellaan. Asuinhuoneiden rakentaminen alueelle on ollut kielletty, mutta alueelle on rakennettu asuinrakennus ja sauna luvatta. Alueella aiemmin sijainneet varastorakennukset on purettu pois vuokralaisen toimesta.

Alue on voimassa olevassa yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Alue ei kuulu valmisteilla olevaan keskustaajaman osayleiskaava-alueeseen, vaan alueen tulevaa käyttötarkoitusta tarkastellaan myöhemmin Hevossuon ja Teerisuon alueiden yleiskaavatyön yhteydessä. Nykyisen luvattoman tilanteen korjaamiseksi ja alueen myöhemmän kaavoituksen helpottamiseksi kaupungin tulee irtisanoa vuokrasopimus ja edellyttää vuokralaista samalla purkamaan tai siirtämään vuokra-alueella olevat rakennukset ja hakemaan tällöin niille asianmukaiset luvat uudelle sijoituspaikalle.

Vuokra-alue ei ole enää aktiivikäytössä ja nykyinen vuokraoikeudenhaltija on kaupungin saamien tietojen mukaan luopumassa alueen hallinnasta ja siirtämässä hallintaa uudelle omistajalle, mikä on vuokrasopimuksen mukaan kiellettyä ilman kaupungin suostumusta.

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki irtisanoo Lahjoitusmaa kiinteistöllä nro 205-401-1-83 vuokra-aluetta nro 205-401-1-67-V20 ( *********) koskevan vuokrasopimuksen päättymään vuoden 2020 lopussa. Vuokralainen on velvollinen siirtämään tai purkamaan omistamansa rakennukset ja siistimään alueen viimeistään 31.12.2020 mennessä. Vuokralainen on velvollinen maksamaan alueesta vuokran koko vuodelta 2020.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Asianosainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.