Ympäristötekninen lautakunta, kokous 18.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Pysäköintistrategia

KAJDno-2019-1079

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristötekninen toimiala on laatinut Kajaanin keskusta-alueen pysäköintiselvityksen, johon on sisältynyt pysäköintilaskennat, pysäköintistrategian luominen sekä pysäköintinormin päivitys strategian toteuttamisen välineeksi. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, jossa on ollut mukana ympäristöteknisen lautakunnan edustajina Ritva Mikkonen (pj.) ja Kaija Patronen sekä kaupunginhallituksen edustajina Toivo Sistonen, Raimo Piirainen ja Markku Oikarinen.

Laskennat

Tarkastelualueella (raportti s. 4, kuva 3) pysäköintipaikkoja on kaikkinensa noin 2 600 kappaletta. Määrässä on mukana  sekä kadunvarsipaikat että tonteilla olevat paikat. Pysäköintipaikkojen käyttöastetta tarkasteltiin torstai- ja perjantaipäivänä vuorokauden eri aikoina.  Pysäköintipaikkojen täyttöaste vaihteli välillä 6 % - 52 %. Kaikkinensa käyttöasteet olivat alhaisia. Kokonaisuutena tarkastelun perusteella pysäköintipaikkoja on riittävästi keskusta-alueella.

Kyselyt

Pysäköinnistä kysyttiin näkemyksiä yleisöltä ja taloyhtiöiltä. Vastauksia avoimeen kyselyyn saatiin 360. Vastaajien yleisarvio autopysäköinnistä oli noin 40 %:lla tyytyväinen, noin 20 %:lla ei tyytyväinen eikä tyytymätön ja noin 15 %:lla erittäin tyytymätön.

Strategia

Strategisena lopputuloksena selvityksessä on päädytty siihen, että keskusta-alueella ei ole tarvetta tehdä pysäköintiin merkittäviä muutoksia. Lähtökohta on, että kiinteistöt vastaavat ensisijaisesti omasta asukkaiden ja yritysten pysäköinnistä. Kadunvarsipysäköinnin maksullisuus säilyy nykyisellään. Kaupunki ei aktiivisesti ryhdy tekemään keskitettyjä pysäköintilaitoksia, eikä lähtökohtaisesti osallistu niiden rakentamis- ja ylläpitokustannuksiin. Myöskään laajempiin maanpäällisiin pysäköintijärjestelyihin, kuten Kauppatorin tai Välikadun muuttaminen pysäköintialueiksi, ei ole tarvetta ryhtyä. Polkupyöräpysäköintiä kehitetään katoksellisilla ja runkolukittavilla telineillä.

Autopaikkanormit

Pysäköintinormi on pysäköintistrategian työkalu, jolla määritellään, kuinka monta autojen ja nykyään myös pyörien pysäköintipaikkaa uudisrakentamisen yhteydessä on toteutettava eli puhutaan velvoitepaikoista. Keskusta-alueella pysäköintinormia (raportti s. 24 taulukko 7) väljennetään nykyisestä. Kerrostalorakentamisessa jatkossa vaaditaan keskusta-alueella 1 autopaikka 120 kerros-m² kohti (aiemmin 1 ap/ 100 km²) sekä toimisto- ja liiketilojen osalta 1 autopaikka 80 km² kohti (aiemmin 1 ap/50 km²). Muille asumistarkoituksille (palveluasuminen, opiskelijat), toimisto- ja liiketiloille sekä päivittäistavarakaupalle on omat norminsa. Autopaikkanormiin voidaan myöntää joustoja (raportti s. 26 taulukko 8) mm. keskitetyn pysäköintilaitoksen tai laadukkaan pyöräpysäköinnin perusteella. Normin väljennyksen taustalla on havainnot siitä, että autopaikkoja löytyy tonteilta ydinkeskustan alueelta. Arvioitaessa pysäköintitarpeiden muutoksia Kajaanissa on todennäköistä, että yksityisautoilun suhteellinen osuus säilyy ennallaan ja autopaikkoja tarvitaan saman verran tai hiukan vähemmän kuin nykyään suhteessa asukasmääriin. Lisäksi muutoksella helpotetaan uudisrakentamista ja kaupunkirakenteen tiivistämistä sekä tuetaan kävelyn, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen osuutta liikkumismuotona.

Selvityksen pysäköintinormimitoitusta voidaan käyttää suoraan poikkeamisluvan perusteena pysäköintipaikkoja määritettäessä alueen rakennushankkeille sekä asemakaavojen laatimisessa.

Pyöräpysäköinnille on määritelty omat norminsa (raportti s. 27 taulukko 9).

Lisätietoja antavat suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, p. 044 7100 034 ja kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori, p. 044 7100 834 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy osaltaan Kajaanin keskustan pysäköintistrategian, ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §