Ympäristötekninen lautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Kainuun kelkkareitit kuntoon (KAMORE-hanke) tilannekatsaus

KAJDno-2019-624

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on mukana KAMORE-KAINUUN KELKKAREITIT KUNTOON -hankkeessa, joka tähtää Kainuun kelkkareittien ja -urien kehittämiseen siten, että reiteistä tehdään asianmukaiset sopimukset maanomistajien kanssa ja samalla laitetaan kuntoon reitti- ja uraopasteet sekä reitteihin liittyvät rakenteet. Lisäksi käyttöä ja kunnossapitoa haittaavat puut ja vesakko pyritään poistamaan reittien varrelta ja reittejä kehitetään uusilla reittilinjauksilla siten, että vesistöreitit pyritään minimoimaan ja uusilla linjauksilla pyritään rengasmaisiin reitteihin, jotka tukisivat samalla myös muuta matkailu- ja virkistyskäyttöä.

Moottorikelkkaurat pyritään virallistamaan maaomistajien kanssa tehdyillä sopimuksilla ja tarpeen mukaan reitit virallistetaan maastoliikennelain mukaisella menettelyllä reittitoimituksen kautta, jossa reitti merkitään rasitteeksi kiinteistörekisteriin. Tämä tarkoittaa sitä, että toimituksessa reitin talviaikainen käyttöoikeus siirtyy reitin pitäjälle (kunnalle/kaupungille). Reittitoimituksella varmistetaan reitin pysyvyys myös maanomistajavaihdoksien jälkeen. Toimitusmenettelyn muita etuja ovat säästöt reitistön kunnossapidossa ja rakentamisessa. Reitistön virallistamisella vähennetään moottorikelkkailusta aiheutuvia haittoja. Virallistamisen myötä reittien taso nousee, jolloin ajaminen keskittyy aikaisempaa paremmin juuri siihen tarkoitukseen perustetuille reiteille. Moottorikelkkailun valvonta on helpompaa virallisilla ja tarkoituksenmukaisesti merkityillä ja opastetuilla reiteillä.

Hankkeeseen on haettu EU-rahoitusta Maaseuturahastolta. Hankkeen rahoittaja edellyttää, että rahoitettavien reittien osalta on oltava vähintään viisi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen voimassa olevat maanomistajasopimukset. Mikäli sopimuksiin tulee edellä mainittuna aikana muutoksia, tulee kunnan huolehtia korvaavien yhteyksien tekemisestä ja sen edellyttämien sopimuksien sopimisesta maanomistajien kanssa.

Kajaanin kaupunki on sopinut yli sadan maanomistajan kanssa urien käytöstä ja antanut urien käyttöoikeuden ja ylläpitovelvollisuuden Kajaanin Moottorikelkkayhdistys ry:lle. Yhteensä kelkkauria on Kajaanin kaupungin alueella noin 250 km. KAMORE -hankkeessa uusia reittejä toteutetaan noin 24 km ja olevia uria kunnostetaan 20 km matkalta. Kajaanin kaupunki valmistelee parhaillaan uusien reittien kehittämisessä tarvittavia maanomistajasopimuksia. Maanomistajasopimukset valmistellaan siten, että ne ovat kunnossa vuoden 2019 loppuun mennessä. Kaupunki sitoutuu samalla rakentamaan ja ylläpitämään reitit kunnossa vähintään viiden vuoden ajan varsinaisen hankkeen päättymisen jälkeen. Tämä on Maaseuturahaston hankeelle myöntämän rahoituksen ehtona. Reittien rakentaminen ja kunnossapito vaatii kaupungin sitoutumista tarvittavien rakentamismäärärahojen ja lisäksi hankkeen kuntarahoitusosuuden myöntämiseen vuoden 2020 talousarviossa. Hanke jatkuu Maaseuturahaston hankekauden päättymisen eli vuoden 2020 yli vuoteen 2021. Kajaanin kaupungin on siten lisäksi sitouduttava hankkeen kuntarahoitusosuuden maksamiseen vuoden 2021 loppuun saakka. Kajaanin kaupungin maksuosuus KAMORE-hankkeessa on 30 000 euroa.

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §