Vuolijoen aluelautakunta, kokous 3.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kylä- ja kaupunginosayhdistysten avustukset vuonna 2019

KAJDno-2019-371

Valmistelija

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Perustelut

Avustusten haku on päättynyt 30.4.2019. Avustusta hakivat Kosken kyläyhdistys ry, Käkilahden kyläseura ry, Ojanperän Maaseutuyhdistys ry, Otanmäen kyläyhdistys ry, Ounaksen kyläseura ry, Vuottolahden nuorisoseura ry ja Vuolijoen Maaseutuyhdistys ry. Avustusten myöntämisehdot on nähtävänä kokouksessa. Jaettava summa on 4.000 euroa. Yhdistykset käyttävät avustukset pääsääntöisesti erilaisten toimintojen ja tapahtumien järjestämiseen. Toimintasuunnitelmat ja muut avustushakemuksissa mainitut asiakirjat ovat tarvittaessa nähtävillä Otanmäen koulun kansliassa.

Lisätietoja antaa aluesihteeri Kalevi Tervonen, p. 044 7157 138 tai sposti etunimi.sukunimi(at)edukajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Aluelautakunta päättää jakaa avustukset seuraavasti:

Kosken kyläyhdistys ry 600 €

Käkilahden kyläseura ry 600 €

Ojanperän Maaseutuyhdistys ry 600 €

Otanmäen kyläyhdistys ry 500 €

Ounaksen kyläseura ry 600 €

Vuolijoen Maaseutuyhdistys ry  600 €

Vuottolahden nuorisoseura ry 500 €.

 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kyläyhdistykset, taloustiimi, valmistelija

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin Vuolijoen aluelautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.