Vuolijoen aluelautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Valokuitua Vuolijoelle ja Otanmäkeen! – selvitys- ja tiedottamishanke

KAJDno-2020-107

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Siikaverkko Osuuskunta on hakemassa hankerahoitusta "Valokuitua Vuolijoelle ja Otanmäkeen!” – selvitys- ja tiedottamishankkeelle. Hankkeen tavoitteena on kuntalaisten, yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden tiedottaminen ja tulevaisuuden tietoliikennetarpeiden selvittäminen Vuolijoen ja Otanmäen alueilla. Kattava kiinteä tietoliikenneverkko on tulevaisuudessa välttämätön osa alueen infrastruktuuria, jotta alueelle on mahdollista tuottaa uusien teknologioiden (5G, 6G, xG) mukaisia langattomia tietoliikennepalveluja mm. IOT:n (Internet of Things) ja älyliikenteen tarpeisiin. Siikaverkko Osuuskunta järjestää yhdessä asiantuntijatahojen ja kumppaneiden kanssa hankkeessa tiedotustilaisuuksia Vuolijoen ja Otanmäen alueilla sekä kouluttaa kuituaktiiveja kertomaan paikallisesti tietoliikenteen kehityksestä nyt ja tulevaisuudessa. Hankkeessa selvitetään kattavan valokuituverkon rakentamisen kustannus hankealueelle sekä varaudutaan hakemaan ELY-kyläverkkotuki valokuituverkon rakentamiselle. 

Kainuun ELY-keskuksesta kehittämispäällikkö Juha Määtältä saadun tiedon mukaan Kainuun ELY-maaseuturahastolla on mahdollisuus myöntää tukea valokuituverkon rakennuttamiseen Vuolijoen ja Otanmäen alueilla. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että alueen asukkaille on taattava riittävä ymmärrys ja tietämys valokuituverkon hyödyntämisestä.

Hankkeen toteuttaa Siikaverkko Osuuskunta yhteistyössä Vuolijoen aluelautakunnan kanssa. Hanke tekee aluelautakunnan kanssa yhteistyötä mm. tiedottamisessa, tilaisuuksien järjestämisessä ja kuituaktiivien kouluttamisessa. Lisäksi hanke toimii yhteistyössä aluelautakunnan koordinoimien muiden digitaalisuuteen liittyvien hankkeiden kanssa. Yhteyshenkilöinä aluelautakunnasta toimivat Juhani Soini ja Sirpa Pöppönen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Aluelautakunta päättää tukea Siikaverkko Osuukunnan selvityshanketta ja hyväksyy esitetyt yhteyshenkilöiksi Juhani Soinin ja Sirpa Pöppösen.

Päätös

Aluelautakunta nimesi yhteyshenkilöiksi aluesihteeri, Sirpa Pöppösen, Vuolijoen kirkonkylän edustajan Jussi Soinin ja Otanmäen edustajan Laura-Maria Jaaran.

 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin Vuolijoen aluelautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.