Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen seurantaraportti 1.1.–30.4.2019

KAJDno-2019-151

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin liikelaitokset raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle osavuosiraportoinnin toimintaohjeen mukaan kerran vuodessa, kesäkuun lopun tilanteen mukaan. Seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä ja erityisesti merkittäviin poikkeamiin johtaneita syitä. Kajaanin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan liikelaitokset seuraavat oman toiminnan ja talouden kehittymistä tarpeen mukaan osavuosiraportoinnin ohella. Tässä tarkastellaan Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen huhtikuun lopun tilannetta.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tarkastelujakson 1.1.2019–30.4.2019 liikevaihto on 1.385.398 euroa (TA jaksotettu 1.379.368 euroa). Liikealijäämä ennen rahoitustuottoja ja -kuluja, satunnaisia eriä sekä varauksia on 139.832 euroa (TA jaksotettu liikealijäämä 103.072 euroa). Tarkastelujakson tulos on alijäämäinen 51.930 euroa (TA jaksotettu tulos ylijäämäinen 2.532 euroa).

Liikelaitoksen käyttötalous on toteutunut pääasiassa talousarvion ja odotusten mukaisesti. Liikevaihto, poistot ja rahoituskulut näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rakennusten ylläpitokustannukset painottuvat alku- ja loppuvuoteen, erityisesti energiat ja tämä näkyy materiaalien ja palveluiden suurempina menoina tässä raportissa.

Investointiosan käyttö on 188.054 euroa (9 %). Investointiosan hankkeista työt on käynnissä Oppi 5 sisäilmakorjauksissa. Taito 2 kahvion muutostyö on valmistunut. Taito 1 kahvion muutostyöt, Tieto 4 korjaustyöt, Impilinnan vesikatto, Tieto 1 ja Oppi 4 julkisivut ja FOX:in peruskorjaus ovat suunnittelussa ja/tai kilpailutuksessa. Investointiosassa on useita määrärahavarauksia, joita todennäköisesti ei käytetä ja jonka vuoksi määrärahojen käyttö alittuu tänä vuonna talousarvioon nähden.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden seurantaraportin ajalta 1.1.–30.4.2019.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §