Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen lainat ja lainajärjestelyt vuonna 2019, laina-ajan muutos

KAJDno-2019-183

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi
Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kajaani.fi

Perustelut

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta on päättänyt 12.10.2017 § 21 Oppi alueen infrahankkeen toteuttamisesta ja rahoittamisesta. Päätöksen mukaan rahoitus on ollut tarkoitus hoitaa kaupungin kilpailuttamalla 1.300.000 euron lainalla, jonka takaisinmaksuaika on 20 vuotta. Rakentaminen tuli maksamaan noin 1.400.000 euroa ja se on rahoitettu peruskaupungin kassavaroin. Infrahanke on valmistunut syksyllä 2018. Kajaanin kaupunki on nostanut lainaa vuonna 2017 investointiensa toteuttamiseksi, mutta tästä lainasummasta ei ole silloin irrotettu erillistä lainaa Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitokselle. Peruskaupungin kassavaroin on osittain toteutettu myös Seppälän alueinfran ja lämpöliittymien investointeja sekä Tieto 1 ja 2 rakennusten muutostöitä vuosina 2016-2018 yhteensä noin 520.000 eurolla. Edellä olevat peruskaupungin kassavaroin tehdyt investoinnit ovat yhteensä noin 1.920.000 euroa ja ovat liikelaitoksen taseessa velkana kunnalle ja jotka on tarkoitus maksaa nyt pois kaupungille.  

Vuonna 2015 Kajaanin kaupunki kilpailutti lainaa mm. investointeihinsa 16.250.000 euroa. Lainan takaisinmaksuaika on 10 vuotta ja sen viimeinen erä maksetaan vuonna 2025. Tästä lainasta osoitettiin Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitokselle 3.270.000 euroa Seppälän logistiikkakeskuksen toteuttamiseksi ja hankkeesta on liikelaitoksen johtokunnan päätös 12.3.2015 § 8. Lainasta on 25.1.2019 jäljellä 2.739.564,25 euroa. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen osuus lainasta myönnettiin 20 vuoden ajalle poiketen päälainan takaisinmaksuajasta ja liikelaitos maksaa lainan viimeisen erän kaupungille vuonna 2035. Kyseinen lainajärjestely on kaupungin kokonaisuuden kannalta epäedullinen ja näin ollen Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen jäljellä oleva lainaosuus kilpailutetaan uudelleen ja liikelaitos maksaa lainan jäljellä olevan pääoman takaisin kerralla kaupungille.

Vuoden 2019 talousarvion rahoitusosassa Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos on arvioinut tarvitsevansa uutta pitkäaikaista lainaa 1.672.000 euroa. Rahoitustarve on kuitenkin arviolta 800.000 euroa, koska osa investointiosan hankkeista on määrärahavarauksia taikka ne ovat suunnitteluvaiheessa, jolloin oletuksena on ettei kaikkia investointimäärärahoja tulla käyttämään. Tarvittaessa vuoden 2019 investointihankkeista tehdään erillisiä rahoituspäätöksiä.

Edellä olevan perusteella kilpailutetaan Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitokselle 5.460.000 euron laina, jonka takaisinmaksuaika on 20 vuotta.

Laina kohdennetaan ja käytetään seuraavasti:

  • Oppi alueen infrahankkeen rahoittamiseksi 1.400.000,00 euroa, jolla maksetaan pois taseen velkaa kunnalle
  • Seppälän alueen infrahankkeen ja Tieto 1 ja 2 rakennusten muutostöiden rahoittamiseksi 520.000 euroa, jolla maksetaan pois taseen velkaa kunnalle
  • Seppälän logistiikkakeskuksen lainan uudelleen järjestelyyn liittyen 2.739.564,25 euroa, jolla maksetaan lainan jäljellä oleva pääoma takaisin Kajaanin kaupungille
  • Vuoden 2019 rakennushankkeiden rahoittamiseksi uutena lainana 800.000,00 euroa, joka käytetään Taito 1 ja 2 rakennusten kahvioiden sekä Tieto 4 rakennuksen perus- ja muutoskorjauksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson ke­hit­tä­mis­lii­ke­lai­tok­sen johtokunta päättää, että esittelytekstin mukaisesti Oppi- ja Seppälän alueiden infrahankkeiden sekä Tieto 1 ja 2 rakennusten muutostöiden rahoittamiseksi, Seppälän logistiikkakeskuksen lainajärjestelyä varten ja vuoden 2019 rakennushankkeiden to­teut­ta­mi­sek­si otetaan kaupungin ta­lous­pal­ve­lui­den eri rahoituslaitoksilta kilpailuttama 5.460.000 euron lai­na, jonka takaisinmaksuaika on 20 vuotta.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi
  • Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kajaani.fi

Perustelut

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 28.2.2019 § 5 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen lainoista ja lainajärjestelyistä vuonna 2019. Päätöksen mukaisesti Oppi-​ ja Seppälän alueiden infrahankkeiden sekä Tieto 1 ja 2 rakennusten muutostöiden rahoittamiseksi,​ Seppälän logistiikkakeskuksen lainajärjestelyä varten ja vuoden 2019 rakennushankkeiden toteuttamiseksi otetaan kaupungin talouspalveluiden eri rahoituslaitoksilta kilpailuttama 5.460.000 euron laina,​ jonka takaisinmaksuaika on 20 vuotta.

Kaupungin talousjohtaja on kilpailuttanut huhtikuussa edellä mainittuun päätökseen perustuen liikelaitokselle 5.460.000 euron lainan. Lainatarjoukset on pyydetty johtokunnan päätöksestä poiketen 10 vuoden takaisinmaksuajalla eikä päätöksen mukaisella 20 vuoden takaisinmaksuajalla. Perusteena lainan kilpailuttamiseen lyhyemmällä 10 vuoden takaisinmaksuajalla on, että kaupungin yleisten periaatteiden mukaisesti lainojen suojausten ja hintatason vuoksi ei kannata pyytää yli 10 vuoden Euribor-korkoon perustuvia lainoja.

Lainatarjoukset on pyydetty Kainuun Osuuspankilta, Nordea Bank AB:lta ja Kuntarahoitus Oyj:ltä. Marginaaliltaan edullisimman lainatarjouksen 10 vuoden laina-ajalle ja 6 kk:n Euribor-korkoon perustuen teki Kainuun Osuuspankki. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta päättää,​ että esittelytekstin mukaisesti Oppi-​ ja Seppälän alueiden infrahankkeiden sekä Tieto 1 ja 2 rakennusten muutostöiden rahoittamiseksi,​ Seppälän logistiikkakeskuksen lainajärjestelyä varten ja vuoden 2019 rakennushankkeiden toteuttamiseksi otetaan kaupungin talouspalveluiden kilpailuttama 5.460.000 euron tarjouksen mukainen indikatiivinen laina Kainuun Osuuspankilta,​ jonka takaisinmaksuaika on 10 vuotta.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.