Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1.–31.10.2018

KAJDno-2018-369

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin liikelaitokset raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle osavuosiraportoinnin toimintaohjeen mukaan kerran vuodessa, kesäkuun lopun tilanteen mukaan. Seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä ja erityisesti merkittäviin poikkeamiin johtaneita syitä. Kajaanin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan liikelaitokset seuraavat oman toiminnan ja talouden kehittymistä tarpeen mukaan osavuosiraportoinnin ohella. Tässä tarkastellaan liikelaitoksen lokakuun lopun tilannetta.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen lokakuun lopun liikevaihto on 3.371.687 euroa (TA jaksotettu 3.368.414 euroa). Liikealijäämä ennen rahoitustuottoja ja -kuluja, satunnaisia eriä sekä varauksia on 135 euroa (TA jaksotettu liikealijäämä 125.906 euroa). Osavuosiraportin tulos on ylijäämäinen 282.676 euroa (TA jaksotettu tulos 0 euroa).

Liikelaitoksen käyttötalous on toteutunut pääasiassa talousarvion mukaisesti. Liikevaihto toteutuu talousarvion mukaisesti. Rakennusten ylläpitokustannukset painottuvat alku- ja loppuvuoteen, tämä näkyy materiaalien ja palveluiden pienempinä menoina tässä raportissa. Oppi 7 hankkeesta johtuvat poistojen ja poistoeron kirjaukset poikkeavat talousarviosta siten, että molemmat tulevat ylittämään talousarviosummansa. Vaikutuksiltaan poikkeamat kumoavat toisensa ja siten eivät vaikuta liikelaitoksen tulokseen.

Investointiosan käyttö on 735.074 euroa (34 %). Investointiosan hankkeista työt ovat käynnissä Oppi 5 sisäilmakorjauksissa. Seppälän traktorihallin ja Oppi 6 vesikatot  sekä Tieto 4 muutostyöt ja Oppi alueinfratyöt ovat valmistuneet. Taito 1 ja 2 kahvioiden muutostyöt ovat suunnittelussa ja kilpailutuksessa. Investointiosassa on useita määrärahavarauksia, joita ei tarvitse käyttää ja jonka vuoksi määrärahojen käyttö alittuu talousarvioon nähden.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden seurantaraportin ajalta 1.1.–31.10.2018.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §