Työllisyysjaosto, kokous 15.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Työllisyyspalvelujen painopisteet vuonna 2020

KAJDno-2019-812

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Vuonna 2019 työllisyyspalvelujen painopisteenä on  nuorten työllisyyden edistäminen. Tähän on vaikutettu mm. kuntalisän myöntämisellä yrityksille ja yhdistyksille. Kuntalisän avulla tänä vuonna työllistyneistä 11 henkilöstä nuoria alle 30-vuotiaita on ollut seitsemän (7). Kaupungin palkkatuella työllistetyistä alle 30-vuotiaita nuoria oli kesäkuun loppuun mennessä 10. Kaupunki ottaa nuoria myös työkokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan. Lisäksi nuorten työllisyyttä edistetään tukemalla Kumppaniksi ry:n Kajaanin työpajan toimintaa. Huhtikuun loppuun mennessä nuoria alle 30-vuotiaita asiakkaita oli 56 ja näistä alle 25-vuotiaita 24 henkilöä. Kaikkiaan 620 peruskoulunsa päättävää nuorta ja toisen asteen opiskelijaa sai tänä kesänä 350,00 euron suuruisen kesätyösetelin.

Yhtenä painopisteenä on myös työttömien työkyvyn arvioiminen ja eläkeselvittely. Tätä tehdään Kumppaniksi ry:ssä ja lisäksi kaupunki ostaa palvelua myös yksityiseltä kuntoutuslääkäriltä. Viimeksi mainitulle on ohjautunut tänä vuonna 10 henkilöä työkyvyn arviointia ja eläkeselvittelyä varten.

Työllisyysjaosto päätti myös selvittää, miten voidaan edistää maahanmuuttajien työllistymistä heidän koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Kumppanuusyhdistyksistä etenkin Etnika-Kainuu ry. edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja koulutukseen hakeutumista. Lisäksi selvitettiin mahdollisen hankkeen aloittamista maahanmuuttajien tilanteen edistämiseksi, mutta työvoimahallinnon asiantuntijoiden mielestä tämä ei ollut tarpeellista, koska palveluja ja koulutusta on heille tarjolla tällä hetkellä ihan riittävästi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto keskustelee vuoden 2020 työllisyyspalvelujen talousarvion painotuksista.

Päätös

Keskustelun jälkeen todettiin, että nuorten työllistymistä pyritään edelleen edistämään. Lisäksi tavoitteena on työmarkkinatukimaksujen pienentäminen, joihin toimenpiteinä ovat mm. työ- ja toimintakyvyn selvittäminen, kuntouttavan työtoiminnan tehostaminen ja kaupungin omat työllistämistoimet sekä yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö. Kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuutta arvioidaan.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §