Sivistyslautakunta, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Sivistystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2020

KAJDno-2017-1327

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Talouspäällikkö, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin tilinpäätös oli vuonna 2016 ylijäämäinen 2,1 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarvion arvioidaan olevan alijäämäinen -3,1 milj. euroa, mikä johtuu ennakoitua pienemmästä valtionosuusmaksatuksesta. Suunnitelmavuodet 2018–2019 ovat arvion mukaan niin ikään alijäämäisiä. Valtionosuuksien sekä verotulojen arvioidaan olevan laskevat vuodelle 2018 sekä suunnitelmavuosille. Toimintamenojen kasvun hillintä on tärkeää kaikilla toimialoilla ja tulosalueille.

Edellisten vuosien investoinnit ovat olleet suuret ja lainamäärä on kasvanut. Investoinnit kasvattavat 6–7 % per investoitu euro yksiköiden käyttötalouden menoja. Investointien määrää on tarkasteltava tulevina vuosina kriittisesti. Kaupunginhallituksen 15.8.17 päättämän talousarvio-ohjeistuksen mukaan kaupungin talouden kannalta keskeisimmät tekijät ovat vuosina 2018–2020 talouden tasapainon saavuttaminen, velkamäärän kasvun hillitseminen sekä valmistautuminen SOTE- ja maakuntauudistuksen taloudellisiin vaikutuksiin.

Yleistä valtion talouden tilanteesta
Valtionvarainministeriön mukaan Suomen talous on lähtenyt kasvuun. Alkuvuodesta 2017 talouskasvu on ollut odotettua nopeampaa ja vuoden 2017 kasvuksi ennustetaan 2,4 %. Kulutuksen kasvua tukevat työllisyyden koheneminen, kotitalouksien reaalitulojen kasvu sekä kuluttajien odotusten vahvistuminen. Yksityisten investointien painopiste on siirtymässä asuntoinvestoinneista ja rakentamisesta teollisuuden ja yritysten koneisiin ja laitteisiin sekä tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin. Vuoden 2018 kasvuksi muodostuu VM:n ennusteen mukaan 1,6 %. Erityisesti yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, kun kotitalouksien reaalitulojen kasvu hidastuu. Yksityisten investointien kasvu hidastuu johtuen lähinnä rakennusinvestointien kasvun taantumisesta. Vuonna 2019 bruttokansantuotteen kasvu jää 1,5 prosenttiin.
Lähde: Valtiovarainministeriö, talousnäkymät ja palkanmuodostus, 27.6.2017

Kaupunkistrategia
Kaupunkistrategian 2015–2018 tavoitteena on, että toimintamme tukevat Kajaanin kasvua houkuttelevaksi maakuntakeskukseksi vuoteen 2018 mennessä. Tavoitteena on olla kasvun kärjessä vuonna 2025. Kaupungin keskeinen tehtävä on tukea kuntalaisten sekä yritysten hyvää kasvua ja hyvinvointia. Sujuva arki on toimintojen kehittämisen keskipisteessä. Kajaanin vetovoimatekijöitä ovat hyvät perus- ja vapaa-ajanpalvelut, jotka luovat perustan kuntalaisten hyvinvoinnille sekä sivistyksen kasvulle. Lisäksi on huolehdittava korkea-asteen koulutuksesta, puhtaasta ympäristöstä sekä tiiviistä ja viihtyisästä kaupunkikeskustasta. Peruspilareina strategian onnistumisessa ovat aktiiviset asukkaat, osaava ja muutosvalmis henkilöstö, hyvä sisäinen suorituskyky eli toimivat prosessit ja tehokkaat tietojärjestelmät sekä talouden nollatulos tilikausina 2015–2018. Strategian mukaisesti haluamme auttaa yritysten kasvua, turvata osaavan työvoiman saatavuuden ja parantaa kaupungin saavutettavuutta. Tavoitteemme on, että kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa. Haluamme edistää positiivista mielikuvaa viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista ja vahvistaa kuntalaisten omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä.

Nykyinen kaupunkistrategia on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka. Taloussuunnitelmavuosien 2019–2020 suunnittelun osalta pohjana käytetään voimassaolevaa kaupunkistrategiaa ja siinä asetettuja tavoitteita. Tavoitteita tarkennetaan siinä vaiheessa, kun uusi kaupunkistrategia valmistellaan ja käsitellään päätöksenteossa.

Sivistystoimialan palveluohjelma tukee kaupunkistrategian toteuttamista. Palveluohjelman tavoitteet ovat pitkälti samat kuin vuonna 2017. Erityistä huomioita on pyritty kiinnittämään ennaltaehkäisevään toimintaan kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Riskienhallinta sivistystoimialalla
Talousarvion laadintaprosessin yhteydessä on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti kaikkia organisaation toimintaan liittyvä riskejä. Talousarvion laadinnan yhteydessä talousarvioissa esitettyihin taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin liittyvät riskit on tunnistettava, analysoitava, sekä arvioitava niiden merkitys suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja organisaatioon. Löydetyille riskeille on laadittava riskien hallintasuunnitelma, jossa on määriteltävä riskienhallintakeinot, aikataulut ja vastuuhenkilöt. Tavoitteiden kannalta merkittävimmät riskit on esitettävä talousarviossa toimiala-/liikelaitos -tasolla. Toimialan johtoryhmän tehtävänä on arvioida säännöllisesti ja vuosittain riskejä ja niiden hallintaa sekä mahdollista toteutumista. Riskienhallintasuunnitelma on esitetty oheisliitteessä.

Tulosalueittain talousarvio perustuu seuraaville toiminnallisille lähtökohdille:
Sivistystoimen talousarvio on laadittu huomioiden kaupunkistrategian tavoitteet, kaupunginhallituksen määräämät ohjeet sekä vuonna 2016 päätetty palvelujen taso, jonka on lähtökohtaisesti arvioitu ohjaavan vuoden 2018 palvelujen järjestämisen laajuutta. Talousarvion suunnittelussa on lisäksi peilattu tulosalueiden esityksiä vuoden 2016 tilinpäätöstietoihin sekä vuoden 2017 arvioitua talouden toteumaa vasten. Elokuun 2017 lopun mukaan sivistystoimialan toimintakate on noin 1 200 000 euroa budjetoitua parempi. Ennuste budjetin toteutumasta on, että se olisi parhaassa tapauksessa noin 700 000 - 800 000 euroa talousarviota parempi. Toimialan talousarvioon on loppuvuodesta vyörytetty usein yleisiä kustannuksia, joita ei ole voitu huomioida talousarviota tehdessä (mm. lomapalkkavaraukset, tietohallinnon vyörytykset), mikä saattaa heikentää ennustetta.

Palvelujen kannalta on keskeistä ymmärtää vuonna 2016 vuoden 2017 talousarvioon päätetyt säästötoimenpiteet. Näiden säästöjen toteutuma on arvion mukaan vuonna 2017 noin 530 000 euroa (5 kuukauden vaikutus). Tehtyjen säästöpäätösten arvioidaan vaikuttavan myös vuoden 2018 puolelle ja ovat tällöin koko vuotta koskevia päätöksiä. Nämä säästöt ovat huomioitu talousarvion laadinnassa.

Tehdyt säästöpäätökset vaikuttivat palvelutasoon laskevasti kirjastossa sekä Kaukametsän opistossa. Varhaiskasvatuksessa ryhmäkokojen määrittäminen esiopetuksessa sekä lapsi-aikuis-suhdeluvun määrittäminen 1:8 kaikissa yksiköissä, joissa tilat sen mahdollistavat, olivat myös palvelutasoa laskevia päätöksiä. Riskejä vuonna 2016 päätettyihin säästöihin on liittynyt erityisesti avustajien määrän vähentämiseen, koska avustajatarvetta joudutaan suunnittelemaan usein yksilöllisinä päätöksinä, yksilöllisiin tarpeisiin perustuen. Yleisesti säästöt ovat jatkossakin sivistystoimialla haastavia, jos säästöissä ei pystytä vaikuttamaan selkeästi henkilöstömenojen vähentämiseen tai kiinteistömäärän vähentämiseen. Mahdolliset talouden sopeuttamista koskevat päätökset ovat joko palvelutasoa laskevia päätöksiä lakisääteisissä palveluissa tai palvelujen kirjoa kaventavia erityisesti ei-lakisääteisten toimintojen kohdalla.

Sivistystoimialalla, kuin myös muilla alueilla on kehitettävä jatkuvasti kuntalaisten terveyttä sekä hyvinvointia edistäviä, ennaltaehkäiseviä palveluja. Palveluohjelma tavoitteisiin on kaavailtu vuodelle 18 tällaisia toimenpiteitä tai esitetty vakinaistettavan jo käytössä olleita, kokeiluluonteisia käytänteitä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä on toteutettava poikkihallinnollisesti sekä tietoisesti määritetyille ryhmille kohdistaen (lapset, nuoret, erityisryhmät, ikäihmiset).

Tulosaluekohtaiset esittelyt:
Sivistyslautakunta
Ei sisällä merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Koko toimialaa koskien suurimpana kasvutekijänä ovat tietohallinnon kustannusten kasvu n. 15 %. Lisäksi ennaltaehkäisevän toiminnan järjestämistä koskevat kulut ovat budjetoitu sivistyslautakunnan talousarvioon korvamerkatuiksi rahoiksi.
Toimintakate
Tulo
Menot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Muut menot

Varhaiskasvatuksessa on 18 kunnallista päiväkotia ja 12 yksityistä päiväkotia. Päiväkodeissa on noin 2000 lasta. Merkittävimmät talouteen vaikuttavat tekijät ovat: asiakasmaksujen perusteen muutoksesta johtuva tulojen alenema sekä tehtyjen investointien (peruskorjaus/uudisrakentaminen) seurauksena kasvavat vuokramenot.
Toimintakate
Tulo
Menot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Muut menot

Perusopetuksessa on 13 koulua 17 kiinteistössä. Oppilaita on 3689, joista erityisluokilla 230. Merkittävimmät talouteen vaikuttavat tekijät ovat oppilasmäärän kasvusta aiheutuva opetusryhmien määrällinen kasvu, aikuisten perusopetuksen järjestämisen velvoite sekä investointien (Lehtikankaan monitoimitalo, Nakertajan koulu) seurauksena kasvavat vuokramenot.
Toimintakate
Tulo
Menot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Muut menot

Nuorisopalvelut toimii seitsemässä toimipisteessä. Talousarvio ei sisällä merkittäviä kasvutekijöitä.
Toimintakate
Tulo
Menot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Muut menot

Kulttuurin tulosalue
Kulttuurin tulosalueella toimivat Kainuun Museo, taidemuseo, Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskus (Kainuun musiikkiopisto, Kaukametsän opisto, kokous- ja kulttuuripalvelut), Kirjasto (pääkirjasto, kolme sivukirjastoa, kirjastoauto). Talousarvio ei sisällä merkittäviä kasvutekijöitä.
Toimintakate
Tulo
Menot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Muut menot

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistysjohtajan ehdotus:
1) Lautakunta hyväksyy toimialan ja tulosalueiden palveluohjelmiin esitetyt palvelulinjaukset sekä tuloskortteihin asetetut toiminnalliset tavoitteet vuosille 2018 ja 2019–2020
2) Hyväksyy esityksen investoinneista vuosille 2018–2019
3 Hyväksyy toimialaa koskevan riskienhallinnan suunnitelman
4) Esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2019–2020 hyväksytään lautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös

Lautakunta jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa kokouksessa.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §