Sivistyslautakunta, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Peruskoulujen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuonna 2017–2018

KAJDno-2017-1313

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Perusopetusasetuksen 9 § mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulujen ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.


Kajaanin peruskoulujen rehtorit ja apulaisrehtorit ovat keväällä 2017 sopineet em. asetuksen mukaisista asioista ja laatineet Kajaanin perusopetuksen keskeiset tavoitteet lukuvuodelle 2017–2018.


Kajaanin peruskoulujen lukuvuoden 2017–2018 keskeiset tavoitteet ovat:
1) Suomi 100 vuotta
2) OPS:n toteutus
3) Ihmisenä kasvaminen

Kajaanissa on otettu käyttöön SoPu (Sovitaan Puhumalla) -malli, joka on paikallinen.  Se on kajaanilaisversio, joka on kehitetty KiVa Koulu –mallin jatkeeksi.


Kajaanin kaikissa kouluissa opetellaan ja harjoitellaan tunne-, vuorovaikutus- ja itsesäätelytaitoja. Vuosiluokilla 1–6 on käytössä Askeleittain –ohjelma. Luokille 7–9 kehitetään Kajaaniin Yläluokkalaisen kasvun tukeminen –malli.


Digitalisaatiossa Kajaanin perusopetus on valtakunnallisesti yksi edelläkävijöistä. Opettajien taitojen kartuttamista tuetaan mm. digimentoreiden avulla. Keskinäisen jakamisen kulttuuria vahvistetaan.


Koulupäivän liikunnallistaminen on monimuotoisesti mukana koulujen arjessa ja tapahtumissa.


Suomen itsenäisyyden juhlavuotta vietetään kaikissa Kajaanin peruskouluissa. 30.11.2017 vietetään Kainuun neljäsluokkalaisten yhteistä itsenäisyysjuhlaa, josta on videoyhteys Helsingin vastaavaan juhlaan.


Kajaanin peruskouluissa vietetään Kodin ja koulun päivää sekä osallistutaan Maailman suurimpaan vanhempainiltaan.


Lukuvuoden 2017–2018 suunnitelmissa on näkyvillä koko lukuvuoden poikkeuspäivät, juhlat yms. päivämäärineen. Nämä tiedot annetaan koulukuljetusten liikennöitsijöille tiedoksi heti, kun lautakunta on hyväksynyt lukuvuosisuunnitelmat. Tällä toimenpiteellä helpotetaan sovitusti liikennöitsijöiden koulukuljetusten yksityiskohtaista suunnittelua hyvissä ajoin.


Lukuvuosisuunnitelmat ovat ennen kokousta nähtävinä keskushallinnossa ja esillä lautakunnan kokouksessa.


Lisätietoja antaa perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja Päivi Rissanen, puhelin 044 710 0611, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen tekemät lukuvuosisuunnitelmat noudatettaviksi kouluissa lukuvuonna 2017–2018.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.