Sivistyslautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Peruskoulujen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuonna 2019–2020

KAJDno-2019-1082

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Perusopetusasetuksen 9 § mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulujen ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

Kajaanin peruskoulujen rehtorit ja apulaisrehtorit ovat keväällä 2019 sopineet em. asetuksen mukaisista asioista ja laatineet Kajaanin perusopetuksen keskeiset tavoitteet lukuvuodelle 2019–2020. Alkaneesta lukuvuodesta lähtien on muutettu lukuvuosisuunnitelman rakennetta siten, että Kajaanin kaupunkistrategia ”Luontokaupunki Kajaani – kasvun kärjessä 2022" on yhdistetty Perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden kanssa.
Yhdistämisen kautta on muodostettu Kajaanin peruskoulujen lukuvuoden 2019–2020 keskeiset tavoitteet, jotka on jaettu kahteen osioon, joista ensimmäisen osion kolme tavoitetta toteutetaan yhteisen suunnitelman mukaan.
1) Innokkaasti kohti varhennettua englantia ja kaksikielistä opetusta
2) Otetaan käyttöön yhteinen poissaoloihin puuttumisen malli kaikilla kouluilla
3) Läppärit haltuun opettajilla ja 6. ja 9. luokilla

Toinen osio koostuu viidestä tavoitteesta, jotka toteutetaan koulukohtaisen suunnitelman mukaan.
1) Kaikkien oppilaiden osallisuuden vahvistaminen
2) Kaikki kierrättää
3) Aktiivista toimintaa yrittäjyyden ympärillä
4) Oppimiskokonaisuuksia
5) Lukutaito kunniaan

Kajaanissa on käytössä SoPu (Sovitaan Puhumalla) -malli, joka on paikallinen.

Kajaanin kaikissa kouluissa opetellaan ja harjoitellaan tunne-, vuorovaikutus- ja itsesäätelytaitoja. Vuosiluokilla 1–6 on käytössä mm. Askeleittain-ohjelma sekä positiivista pedagogiikkaa (”Huomaa hyvä”). NY (Nuori Yrittäjyys) –ohjelma tukee osaltaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Luokilla 7–9 käytetään Kajaaniin Yläluokkalaisen kasvun tukeminen -mallia.

Digitalisaatiossa Kajaanin perusopetus on valtakunnallisesti yksi edelläkävijöistä. Opettajien taitojen kartuttamista tuetaan kouluissa digitutoropettajien avulla. Keskinäisen jakamisen kulttuuria vahvistetaan edelleen.

Koulupäivän liikunnallistaminen on monimuotoisesti mukana koulujen arjessa ja tapahtumissa. Liikkuva Koulu -hanke on viimeistä lukuvuotta hankkeena. Toiminta on vakiinnutettu osaksi koulujen toimintakulttuuria.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat on laadittu kaikissa kouluissa ja niitä päivitetään tarvittaessa. Jokaisessa koulussa on TaSu-yhteyshenkilö.

Kajaanin peruskouluissa vietetään Kodin ja koulun päivää sekä pidetään mm. vanhempainiltoja. Alkaneena lukuvuonna on Kajaanissa toteutettu valtakunnallinen koulurauhan julistus.

Lukuvuoden 2019–2020 suunnitelmissa on näkyvillä koko lukuvuoden poikkeuspäivät, juhlat yms. päivämäärineen. Nämä tiedot annetaan koulukuljetusten liikennöitsijöille tiedoksi heti, kun lautakunta on hyväksynyt lukuvuosisuunnitelmat. Tällä toimenpiteellä helpotetaan sovitusti liikennöitsijöiden koulukuljetusten yksityiskohtaista suunnittelua hyvissä ajoin.

Lautakunta saa lukuvuosisuunnitelmat tutustuttavakseen esityslistan yhteydessä. Lukuvuosisuunnitelmat ovat myös ennen kokousta nähtävinä keskushallinnossa sekä esillä lautakunnan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen tekemät lukuvuosisuunnitelmat noudatettaviksi kouluissa lukuvuonna 2019–2020.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.