Sivistyslautakunta, kokous 21.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kuntalaisaloite: Koulujen liikuntasalien salivarausten hallinnan ja yksittäistapahtumien maksujen kehittämiseksi

KAJDno-2017-1713

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi
  • Mirja Orenius, Laskentasihteeri/vs. talouspäällikkö, mirja.orenius@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Hongan tekemässä kuntalaisaloitteessa esitetään tarkastettavan yksittäistapahtumien tilojen hinnoittelua sekä tilojen hallinnointia. Yksittäisen tapahtuman hinnoitteluksi aloitteessa esitetään 18 euroa per tunti nykyisen 40 euroa per tunti sijasta. Sivistyslautakunta vastaa hallintosäännön mukaan toimialallaan käytössään olevien tilojen hinnoittelusta ulkopuoliseen toimintaan (Hallintosääntö 68 §).

Kaupungin liikuntasalien tilojen hallinnointi on kaupungin sisäisesti hoidettava asia. Periaate hallinnoinnin osalta on ollut, että koulut varaavat omaan käyttöönsä opetukseen sekä kerho- ja mahdolliseen muuhun koulun ulkopuoliseen toimintaan tarvittavan saliajan. Loput saliajoista jäävät liikuntapalveluílle ulospäin vuokrattavaksi.

Liikuntasalien säännöllisten vuorojen sekä yksittäisten tilaisuuksien ulospäin vuokraaminen, tilojen esittely sekä aikataulujen selvittely tapahtumiin liittyen on liikuntapalvelujen vastuulla, jonka tulee hoitaa mahdollisia yhteensovittamisia sekä neuvotteluja koulujen suuntaan ns. yhden luukun periaatteella. Koulujen on vastaavasti ohjattava asiakkaat liikuntapalvelujen suuntaan, mikäli tällaista tarvetta ilmenee, jotta asiakkaat saavat palvelun selkeänä yhtenä kokonaisuutena. Turnauksiin liittyvissä vuoroissa käytänteet ovat olleet vielä vaihtelevat ja kaikki tapahtumat eivät ole ohjautuneet liikuntapalveluille. Tilakeskus vastaa hallintosäännön (18 § Toimialojen organisaatiot ja tehtävät, sivu 15) mukaisesti vuokraustoiminnasta ja myöntää esimerkiksi koulujen liikuntasalien iltakäytön ja mm. yksittäisten liikuntatapahtumien käyttövuorot. Hallintosäännössä 18 § todetaan lisäksi, että kunnalistekniikka ja liikunta -tulosalue vastaa: ”liikuntalain mukaisesta kehittämistehtävästä ja liikuntapalvelujen tuottamisesta yhteistyössä kaupungin muiden tulosalueiden, urheiluseurojen ja muun kansalaissektorin kanssa.”

Tilojen yksittäistapahtumien hinnoittelun osalta hinnan pudottaminen tapahtumia kannustavaksi on järkevä esitys, eikä tällä ole merkittävää tuloihin vaikuttavaa heikennystä. Puhutaan noin 5000 euron vuotuisesta kustannuksesta. Yksittäistapahtumien tulot laskevat esityksen mukaan noin puoleen nykyisistä tuloista. Hyötynä on sen sijaan kuntalaisten aktiivisuuden ja osallistumisen, liikkumisen ja terveyden, hyvinvoinnin sekä viihtyisyyden edistäminen.

Liitteissä ovat Hongan aloite sekä sivistystoimialan tilojen vuokrahinnasto, jossa ilmenee nykyinen tilojen hinnoittelu. Muiden tilojen hinnoitteluun ei esitetä muutosta tässä asiassa, koska vuokria korotettiin vuonna 2017 kolme prosenttia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta laskee yksittäisten liikuntatapahtumien hinnoittelun 18 euroon per tunti koulujen liikuntasalien käytön osalta. Samalla se toteaa, että tilojen hallinnoinnin uudistamiselle ei ole aloitteen mukaista tarvetta, mutta sisäisen yhteistyön toteuttamisen toimialojen välillä tulee olla sellaista, että asiakkaalle tapahtumien järjestäminen hoituu sujuvasti yhden luukun periaatetta noudattaen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.