Sivistyslautakunta, kokous 2.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Sivistystoimialan talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022

KAJDno-2019-141

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi
  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi
  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan talousarvion- ja taloussuunnitelman valmistelussa on huomioitu kaupunginhallituksen talousarvioraami ja oheisliitteenä oleva kaupunginhallituksen talousarvion laadintaohje (13.8.2019 § 147). Talousarvion laadintaohjeessa on kuvattu talouden yleinen kehitys sekä Kajaanin kaupungin taloudellinen tilanne, jotka ovat olleet vuoden 2020 talousarvion valmistelun perusteena ja lähtökohtana. Sivistystoimialan tulosalueiden talousarvioesityksissä on hyödynnetty vuoden 2018 tilinpäätöksen, vuoden 2019 talouden toteuman tietoja sekä tiedossa olevia mahdollisia kasvutekijöitä.

Sivistystoimialan talousarvion sitovuustaso käyttötalouden osalta on toimintakate. Kaupunginhallituksen sivistystoimialalla antama talousarvioraami ja kate vuodelle 2020 on -63,265 miljoonaa euroa. Sivistystoimialan talousarvioesitys on -66,177 miljoonaa euroa, eli 2,9 miljoonaa euroa yli annetun raamin. Talousarviotyön lähtökohtana on ollut, että tulosalueet budjetoivat palvelut tämän hetken palvelutason mukaisesti. Mahdolliset säästöesitykset tehdään erikseen osana käynnissä olevaa talouden sopeuttamissuunnitelmaa.

Toimialan tuloskorttien mittarit ja tavoitteet pohjautuvat kaupunkistrategian neljään kasvuteemaan. Palvelulinjaukset eivät sisällä uusia avauksia vaan toimitaan päätetyn kaupunkistrategian ja vuoden 2019 talousarvion palvelulinjausten mukaisesti, huomioiden mahdolliset ja päätettävät sopeuttamistoimet. Kaupunkitasolla on sovittu, että sopeuttamissuunnitelma on yhtenäinen kokonaisuus, jonka avulla linjataan laajasti eri toimialoja ja liikelaitoksia koskevien palvelujen järjestäminen sekä palvelujen järjestämisen taso. Tämän vuoksi tässä vaiheessa talousarvion laadintaa lautakunta ei tee vielä päätöksiä talouden tasapainottamisesta vaan säästölista linjataan hallituksen ja valtuuston tasolta, ja lautakunta päättää lopulta säästötoimien toteuttamisesta linjauksen mukaisesti keväällä 2020, esittäen tuolloin säästöt sekä tarvittavat talousarviomuutokset.

Sivistyslautakunta

Lautakunnan talousarviossa näkyvät sisäiset kustannusvyörytykset, kun keskushallinnosta on siirretty tukipalvelujen työntekijöitä toimialalle. Esitys sisältää edellisvuosien mukaiset ennaltaehkäisevät palvelut sekä lasten kulttuurikeskuksen vuotuisen jäsenmaksun.­

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen esitys on laadittu syksyn lapsimäärän mukaisesti, joka on 29 lasta enemmän päiväkodeissa kuin vastaavaan aikaan vuonna 2018. Esitys ei sisällä mahdollisia tarpeita yksilöavustajien määrän kasvattamiselle, kevään mahdollista lasten määrän kasvua palvelun piirissä eikä maan hallituksen kaavailuja suhdeluvun 1:7 sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamiseksi. Pääasiallinen kustannusten kasvu toimintakatteessa muodostuu henkilöstömenoista, palvelujen ostoista sekä vuokrien kasvusta. Varhaiskasvatuksen palveluissa keskitytään kaupunkistrategian mukaisesti edistämään perheiden, lasten ja vanhempien osallisuutta sekä tukemaan vanhemmuutta ja lasten hyvää kasvua mm. perheohjaajien avulla. Kestävän kehityksen ratkaisut ovat tärkeä osa varhaiskasvatuksen arkipäivää ja luonto tärkeä osa oppimisympäristöjä. Varhaiskasvatuksessa toteutetaan kaikissa yksiköissä palvelulupauksia, jotka ovat: 1) Annamme lapsen kokeilla itse asioita ja autamme tarvittaessa. 2) Meillä on lempeät kädet, kiireettömät jalat ja ystävällinen puhe. 3) Annamme lapselle syliä, turvaa ja lohtua. 4) Nyt on aika leikkiä. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön ja uusien toimintamallien toteuttaminen tässä on tärkeä osa lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämistä.

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Perusopetuksen talousarvion kasvu johtuu suurimmaksi osaksi vuoden 2019 talousarvion henkilöstöbudjetoinnin virheen oikaisemisesta vuodelle 2020. Henkilöstömenot kasvavat 1,8 miljoonaa euroa johtuen palkkojen noususta, lomarahojen palautuksesta sekä henkilöstömäärän oikaisusta. Palvelujen ostot kasvavat noin 360 000 euroa ja vuokrat noin 550 000 euroa. Perusopetuksessa on suunniteltu aloitettavaksi kaksikielinen opetus 1.8.2020 alkaen sekä oppilaiden leasinglaitteiden hankinnan jatkaminen vuonna 2020. Näiden palvelujen vaikutus käyttötalousmenojen kasvuun olisi noin 275 000 euroa. Perusopetuksen käyttömenojen ja sitä kautta toimintakatteen suuresta kasvusta, kaupungin taloustilanteesta sekä talouden sopeuttamisohjelman laadinnan toteuttamisesta johtuen uusia palveluja ei aloiteta eikä hankita. Tämä pienentää perusopetuksen toimintakatteen kasvua vuodelle 2020 yhteensä 275 000 euroa.

Perusopetuksen palveluissa vahvistetaan aiempien vuosien hankkeiden juurtumista osaksi koulujen arkea (mm. liikkuva koulu, innovatiiviset oppimisympäristöt ja 3d-mallintaminen). Perusopetus vahvistaa yhteistyötä nuorisopalvelujen kanssa siten, että nuorisopalvelut pystyisi toimimaan entistä enemmän koko ikäluokat kohdaten. Oppilaiden osallisuutta edistetään mm. tukioppilastoiminnan, oppilaskuntatoiminnan, ryhmäyttämisten ja poissaoloihin puuttumisen toimintamallin avulla. Oppilaiden tukemisen muotoja kehitetään ja monipuolistetaan vastaamaan kasvaneeseen tarpeeseen. Perinteisten tukimuotojen rinnalle kehitetään varhaisen tukemisen keinoja yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

Nuorisopalvelut yksikön talousarvioesitys on sama kuin vuoden 2019 talousarvio. Nuorisopalvelujen siirtämistä kulttuurin eli vapaa-ajan tulosalueen yksiköksi valmistellaan.

Kulttuurin tulosalue

Kulttuurin tulosalueen talousarvioesitys ei sisällä toiminnallista kasvua. Esitys on noin 50 000 euroa pienempi kuin vuoden 2019 talousarvio. Esitys sisältää mm. musiikkiopiston asiakasmaksujen eli kurssimaksujen noston. Taidemuseon vuokrakulut kasvavat edellisvuosien investointien vuoksi.

Kulttuuripalvelut toteuttavat kaupunkistrategian yhteydessä uudistettua kulttuuriohjelmaa. Taidekasvatus ja kulttuurin saavutettavuus ovat palvelujen toteuttamisessa tärkeitä. Kirjasto edistää lasten, nuorten ja aikuisten monilukutaidon tukemista kahdella eri hankkeella. Kirjasto toteuttaa ja hallinnoi Tarinankertojat-hankkeen, jossa Retelling -uudelleen kerronnan menetelmää viedään ja juurrutetaan Kainuun kuntien päiväkoteihin. Kirjasto on mukana yhteistyökumppanina yläasteikäisille ja aikuisille miehille suunnatussa lukemisen edistämishankkeessa. Lisäksi kirjasto jatkaa kouluyhteistyötä hyödyntäen vasta päivitettyä Kirjastopolkua.

Museot toteuttavat vaihtuvia näyttelyjä vuoden 2020 aikana 3-4, molemmat. Taidemuseo keskittyy lisäksi kokoelmien hoitoon, niiden esittelyyn sekä jatkaa taidekasvatustyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Kansalaisopiston opetustarjonnan kehittämisessä otetaan huomioon kaupunkistrategian linjaukset (mm. lapsille suunnattua tarjontaa lisätään). Kurssitarjonnassa huomioidaan kuntalaisten kulloisetkin tarpeet resurssien mukaisesti. Kainuun musiikkiopisto antaa musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta Kajaanin lisäksi Hyrynsalmella, Paltamossa, Puolangalla, Ristijärvellä, Suomussalmella ja Vaalassa. Opetus tarjotaan ensisijaisesti lapsille ja nuorille sekä mahdollisuuksien mukaan myös aikuisille. Musiikkiopisto osallistuu Kulttuuripolkuhankkeeseen ja tekee jatkuvasti yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja muiden kulttuurilaitosten kanssa toiminta-alueellaan. Museoissa jatketaan vapaapääsyä ja kulttuurin KAIKU-kortti on käytössä kulttuuripalveluissa edellisvuosien tapaan. Kaukametsän kongressikeskus myy ja markkinoi tiloja kokousten ja tapahtumien pitopaikkana ja uudet kokouspaketit on otettu käyttöön ja aktiiviseen markkinointiin. Runoviikko ja Kajaani-tanssii tapahtumat ovat kulttuuripalvelujen keskeiset tapahtumat.

Sivistystoimen irtaimen omaisuuden osalta on laadittu investointisuunnitelma, joka on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistysjohtajan ehdotus:

Sivistyslautakunta

1. Hyväksyy toimialan ja tulosalueiden palveluohjelmiin esitetyt palvelulinjaukset sekä tuloskortteihin asetetut toiminnalliset tavoitteet vuosille 2020 ja 2021–2022.

2. Hyväksyy esityksen investoinneista vuodelle 2020.

3. Esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että talouden sopeuttamisen selvitystyötä jatketaan siten, että joulukuussa valtuusto linjaa / päättää talouden sopeuttamisen tasosta. Lautakunta huomioi sopeuttamisohjelman toteuttamisen vuoden 2020 käyttösuunnitelman laadinnassa sekä vuoden 2021 talousarvion ja 2022–2023 taloussuunnitelman laadintavaiheessa.

Päätös

Lautakunta hyväksyy sivistysjohtajan ehdotuksen kaikki kohdat.

Lisäksi lautakunta esittää 4. kohtana, että nuorten kesätyöseteliavustuksen 210 000 euron siirtyminen nuorisopalveluiden talousarvioon huomioidaan sivistystoimialan talousarvioraamissa.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §