Sivistyslautakunta, kokous 2.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisestä ja maksuttomasta varhaiskasvatuksesta

KAJDno-2019-1123

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Talousarviokäsittelyn 2019 yhteydessä nousi esiin, että selvitetään maksuttoman varhaiskasvatuksen, subjektiivisen oikeuden palauttamisen ja suhdeluvun palauttamisen vaikutukset Kajaanin varhaiskasvatukseen. Sivistyslautakunta määritteli työryhmän, joka paneutui asiaan kevään 2019 aikana. Sivistyslautakunnasta työryhmään kuuluivat: Veli- Matti Karppinen, Helena Ohtonen ja Katriina Ojala ja varhaiskasvatuksne hallinnosta palvelupäälliköt Leila Lassila ja MikaTiihonen ja varhaiskasvatuksen johtaja Sirpa Kemppainen. 

Ensimmäisessä kokouksessaan työryhmä päätti, että selvitys asiasta tilataan Vertikal Oy:ltä. Työryhmä keskittyi pohtimaan ko. muutosten lapsi- ja perhevaikutuksia..Vertikal Oy:n Simo Pokki kävi Kajaanissa esittelemässä tulokset tilaisuudessa, johon oli kutsuttu kaupunginhallituksen ja sivistyslautakunnan jäsenet ja päiväkotien johtajat. Tämän lisäksi tulokset esiteltiin sekä kaupunginhallituksen että sivistyslautakunnan kokouksessa.

Valtakunnallisessa päätöksenteossa tulee syksyn aikana ratkaisu subjektiiviseen oikeuteen ja suhdeluvun palauttamiseen, jotka tulevat voimaan 1.8.2020. Myös 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus voi laajentua. Tehtyä selvitystä käytetään pohjana talousarvion 2020 laadinnan aineistona.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Tehdyn selvityksen perusteella vuotuinen kustannus maksuttomasta varhaiskasvatuksesta on euromääräisesti sellainen, että tämän hetkisellä rahoitusjärjestelmällä, jossa kunnat eivät saa palveluun valtionosuusrahoitusta ja myönnettävä mahdollinen hankeavustus ei kata palvelun kaikkia kustannuksia, lautakunta ei lähde toteuttamaan 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestämistä. Valtakunnan tasolla ratkaisut voivat olla tulevaisuudessa toisen suuntaiset ja kaupunki seuraa näiden ratkaisujen etenemistä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.