Sivistyslautakunta, kokous 2.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Kajaanin perusopetuksen TVT-strategia 2019–2023

KAJDno-2019-1117

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Digitaalisuus on yksi suurimmista megatrendeistä, joka muokkaa eri yhteiskunnan aloja ja toimintoja tulevaisuudessa. Digitalisaatio muovaa myös oppimistarpeita ja –sisältöjä. Uusia ammatteja ja osaamistarpeita syntyy entistä nopeampaan tahtiin. Koska maailma muuttuu, on koulutuksenkin varauduttava muuttumaan sen mukana. Silti hyvä opetus ja ohjaus on edelleen pohjimmiltaan samanlaista kuin ennenkin: vuorovaikutusta, tiedon hakua ja arvioimista, yhdessä oppimista – nyt vain yhä useammin digitaalisissa ympäristöissä.

Kajaanin perusopetuksen digitaalisen oppimisen toimintaa ohjaa Kajaanin kaupungin perusopetuksen TVT:n opetuskäytön strategia.  Systemaattisesti strategiaa on tehty ja päivitetty vuodesta 2014 alkaen. Strategian perimmäisenä tarkoituksena on määrittää kehityksen suunta, keinot ja tavoitteet, joiden perusteella voidaan tehdä erilaiset pedagogiset valinnat ja ratkaisut opetussuunnitelmissa asetettujen osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.

Strategian keskeisin tavoite on taata jokaiselle oppilaalle monipuoliset oman elämänhallinnan ja tietoyhteiskunnan edellyttämät ja jatko-opinnoissa tarvittavat elinikäisen oppimisen taidot sekä mahdollistaa oppijan osallisuus yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä.

Strategiakauden päätavoitteet 2019–2023 ovat:
1) Oppilaiden varustaminen henkilökohtaisilla laitteilla ja pedagoginen kehittäminen
• Next Step - Strategiakaudella varustetaan oppilaat henkilökohtaisilla laitteilla suunnitelman mukaisesti.
• Jatketaan pedagogista kehittämistä PLE-periaatteella (personal learning environment), jossa oppimisympäristö on kokonaisuus, jossa oppijalla on kehitystasonsa perusteella mahdollisuus itse suunnitella, koota, jakaa ja ylläpitää sähköisten verkkojen palveluja sekä käyttää niitä oppimisen tukena.
2) Yläkoulujen tutortoimintamallin vakiinnuttaminen ja alakoulun toiminnan jatkaminen
3) Ohjelmoinnin ja robotiikan oppimisen lisääminen
• Peliohjelmointi- ja robotiikkakerhojen jatkaminen ja perustaminen. Pelimoottorikerhot toimivat jo neljällä koululla ja ensimmäinen robotiikkakerho käynnistyy syksyllä Keskuskoululla.
• OPS-työ ohjelmoinnissa ja robotiikassa.
• Tavoitteena on myös luoda uudenlaista yhteistyötä eri oppiasteiden välillä käyttämällä resursseja viisaasti ja saamaan jo olemassa oleva tietotaito mahdollisimman laajaan käyttöön. Ammattikorkeakoululla olevien insinööriopiskelijoiden käyttäminen tvt-tutoreiden tukena opetuksessa ja ammattikorkeakoulun laitteiden ja ympäristöjen hyödyntäminen.

Verkot
Toimiva digitaalinen oppimisympäristö perustuu kattavaan langattomaan verkkoon. Strategiakaudella taataan olemassa olevan langattoman verkon kapasiteetti sekä elinkaari ja mahdollisiin laitemäärien kasvuihin varaudutaan vahvistamalla langattoman verkon kapasiteettia kattamaan mahdollinen laajentunut laitemäärä kouluilla

TVT-varustus
Laiteympäristön osalta strategiakaudella huolehditaan, että laitekanta pysyisi nykyisessä neljän vuoden elinkaaressaan, jolla taataan ajantasainen työväline opetukseen. Lisäksi eri koulujen tarpeet tulee huomioida mahdollistamalla monipuolinen ja tarkoituksenmukainen laiteympäristö.

Kodin ja koulun yhteistyö
Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä käytetään Wilmaa ja muita yhteisesti sovittavia verkkopalveluja. Huoltajilla on henkilökohtaiset tunnukset käytettävään järjestelmään ja mahdollisesti omat tunnukset sosiaalisen median palveluihin.

Hankinnat
Hankinnat tehdään keskitetysti Kamit-tietohallinnon kanssa ja laitekantaa yhtenäistetään.

Täydennyskoulutus
Opettajien TVT:n opetuskäytön koulutusta, ja hankintoja koordinoi perusopetuksen johtoryhmä sekä TVT-koordinaattori. Näihin haetaan aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta. Pääasiallisina yhteistyökumppaneina koulutuksessa ja hankkeissa ovat Kajaanin AMK ja Oulun yliopiston täydennyskoulutuspalvelut Aikopa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin perusopetuksen TVT-strategian vuosille 2019–2023.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.