Sivistyslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys

KAJDno-2019-652

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Opetushallitus on päivittänyt valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Kajaanissa paikallinen Vasu käytiin kokonaisuudessaan läpi. Tarkoituksena oli tehdä käytännön työkalu varhaiskasvatukseen. Päivitetystä Vasusta otettiin pois moniammatillisen yhteistyön käytänteitä ja ne siirrettiin erilliselle vuosittain päivitettävälle lomakkeelle. Kajaanin vuoropäiväkotien henkilöstöstä koottu työryhmä kävi Vasun läpi vuorohoidon näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen arviointi tulee entistä tärkeämpään rooliin. Paikallisessa Vasun osuudessa tulee kuvata, miten arvioinnissa saatuja tietoja hyödynnetään varhaiskasvatuspalveluiden johtamisessa ja kehittämisessä. Päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma on ollut laajasti kommentoitavana. 

Valtakunnallisten perusteiden muutosten vuoksi päivityksiä tehtiin myös seuraaviin asioihin:

  • Lapsen vasun laadinnan ohjeistusta on tarkennettu
  • Uudet salassapitosäännökset + tietosuoja – mm. ”salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjälle ja tuottajalle sellaiset tiedot, jotka ovat varhaiskasvatuksen järjestämisen, tuottamisen ja tuen arvioinnin kannalta välttämättömiä.”
  • Lapsia suojataan väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä suunnitelmallisen ennaltaehkäisemisen sekä välittömän puuttumisen avulla.
  • Lastentarhanopettaja muuttui varhaiskasvatuksen opettajaksi
  • Sosionomin tehtävä varhaiskasvatuksessa

 

Päivitetty Kajaanin varhaiskasvatussuunnitelma on esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Kajaanin varhaiskasvatussuunnitelman päivitykset.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.