Sivistyslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Sivistystoimialan käyttötalouden säästölistaus vuodelle 2019

KAJDno-2019-662

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Talouspäällikkö, piia.rissanen@kajaani.fi
  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan talousarviosta (perusopetuksen tulosalue) puuttuu osa palkkamenoista. Toteutuneiden palkkamenojen ero talousarvioon nähden on ollut noin 700 000 euroa kevään aikana. Lautakunta käsitteli asiaa aiemmin maaliskuun kokouksessa, jolloin päätettiin, että toimialalta haetaan tälle vuodelle toimintakatteesta 1 % eli noin 630 000 euron säästö, jolla talousarvion toteumaa saadaan korjattua.

Tulosalueet ja -yksiköt ovat työstäneet säästöesityksiä ja etsineet kunkin alueen toimintakatteeseen nähden noin 1 % säästöjä tai tulokertymää edistäviä toimenpiteitä. Säästöt koskevat muun muassa aineiden, tarvikkeiden ja palveluiden ostoja sekä leasinglaitekustannuksia. Esitetyt toimenpiteet ovat sellaisia, joihin kunkin yksikön johtaja pystyy sitoutumaan sekä toteuttamaan säästöt yksikön arjessa.

Oheisliitteenä olevan säästölistauksen loppusumma on noin 615 000 euroa. Säästöjen toteutuminen edellyttää yksiköiden ja tulosalueiden johdon sitoutumista sekä valvontaa, jotta suunnitellut säästöt tulevat toteutettua loppuvuoden aikana. Tulosalueiden johtajien ja yksiköiden päälliköiden tulee seurata talouden ja säästöjen toteumaa oman yksikkönsä osalta kuukausittain ja raportoitava poikkeamista sivistysjohtajalle ja talouspäällikölle. Osa säästöistä sisältää riskitekijöitä, kuten ennakoimattomat poissaolot ja sitä kautta muodostuva sijaistarve erityisesti varhaiskasvatuksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Lautakunta hyväksyy esitetyt säästötoimenpiteet loppuvuodelle 2019.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.