Sivistyslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Lausunto maankäyttöpoliittisesta ohjelmaluonnoksesta 2019–2022

KAJDno-2019-554

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta pyytää sivistyslautakunnan lausuntoa maankäyttöpoliittisen ohjelman 2019–2022 luonnoksesta (liite). Lausunto pyydetään toimittamaan kaupungingeodeetti Jari Säkkiselle sähköpostilla viimeistään perjantaina 28.6.2019.

Sivistysjohtajan esitys: 

Sivistyslautakunta toteaa ohjelmaluonnoksesta seuraavaa:

-    On tärkeää, että maankäyttöpoliittisella suunnittelulla edistetään kaupungin vetovoimaa asuinpaikkakuntana, mikä tarkoittaa sitä että asuinrakentamisen mahdollisuudet so. tonttitarjonta on mahdollisimman houkuttelevaa. 

-    Ohjelmassa todetaan, että ”yleiskaavoituksella pyritään mahdollisuuksien mukaan tukemaan olemassa olevien kylien elinvoimaisuutta, tehostamaan kunnallisteknistenverkostojen käyttöä sekä pitämään yllä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.” Tästä näkökulmasta kuvassa 16 esitetyt kohteet ovat päivähoidon ja kouluverkon näkökulmasta tarkasteltuna perustellut.

-    Luonnoksessa todetaan, että asemakaavoituksella edistetään arvokkaiden rakennusten suojelua ja rakennusten pysymistä aktiivisessa käytössä pyritään edistämään asemakaavamääräyksillä. Tämä on järkevä linjaus arvokkaan kaupunkihistorian sekä kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. 

Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Mikko Saari, p. 044 7100 235 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta antaa maankäyttöpoliittisen ohjelman luonnoksesta lausunnon.

Päätös

Hyväksytään sivistysjohtajan tekstissä olevan esityksen mukaisena ensimmäisen kohdan loppuun lisättynä sana monimuotoista eli  " ... tonttitarjonta on mahdollisimman houkuttelevaa ja monimuoitoista."


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §