Sivistyslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Kajaanin kaupungin perusopetuksen A1-kielen (englanti) oppimäärän opetussuunnitelma vuosiluokilla 1–2

KAJDno-2019-669

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Opetushallitus on 9.5.2019 julkaissut vuosien 2018–2019 aikana perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014) kuvaukset A1-kielen oppiaineen tehtävästä, tavoitteista ja tavoitteisiin liittyvistä keskeisistä sisältöalueista vuosiluokille 1 ja 2. Opetushallituksen opetussuunnitelman muutokset tulevat voimaan 1.5.2019 mennessä. Paikalliset opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön A1-kielen opetuksen osalta viimeistään 1.1.2020 lähtien. Kajaanissa on laadittu paikallinen A1-kielen opetussuunnitelma vuosiluokille 1 ja 2 sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi toukokuun 2019 aikana. Opetussuunnitelma on työstetty yhdessä kaikkien muiden Kainuun kuntien kanssa, ja tarkoitus on, että kaikissa Kainuun kunnissa käytetään samanlaista opetussuunnitelmaa varhennetussa A1-kielessä.

Kajaanissa aloitetaan sivistyslautakunnan 27.2.2019 päätöksen mukaisesti A1-kieli sekä 1. että 2. luokilla jo elokuusta 2019 lähtien.

Opetussuunnitelman mukaan opetuksessa korostuu oppimisen ilo, vaihtelevat työtavat, toiminnallisuus ja suullinen vuorovaikutus arkeen liittyvissä tilanteissa. Käsiteltävät aihepiirit valitaan yhdessä oppilaiden kanssa heitä aidosti itseään kiinnostavista asioista. Suunnitelmassa on tarkennettu ohjeet nivelvaiheisiin esiopetuksesta 1. luokalle sekä siirtyminen 2. luokalta 3. luokalle. Varhennetun A1-kielen opetussuunnitelman laadinnassa on otettu huomioon viime vuoteen saakka 3. luokilta alkanut A1-kielen (englanti) opetussuunnitelma.
Varhennetun A1-kielen (englanti) opetussuunnitelma on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Lautakunta hyväksyy varhennetun A1-kielen (englanti) opetussuunnitelman vuosiluokille 1 ja 2.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.