Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Lausunto koulujen psykososiaalisten palvelujen järjestämisestä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella

KAJDno-2020-233

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää jäsenkunniltaan lausuntoja koulujen psykososiaalisten palveluiden järjestämisestä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 1.4.2020 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta, www.lausuntopalvelu.fi. Lausunnon voi toimittaa myös Kainuun soten kirjaamoon osoitteella kirjaamo (at) kainuu.fi.

Kainuun kuntien sivistysjohtajat ovat työstäneet lausuntoa yhteistyössä vuoden 2020 aikana. Yhteistyötä asian suunnittelun osalta tehtiin myös aiemman sote-uudistuksen yhteydessä.

Kainuun sote on järjestänyt koulupsykologiset palvelut Kainuun kunnille, Puolankaa lukuun ottamatta, vuodesta 2013 alkaen. Kunnat ovat järjestäneet koulukuraattoripalvelut omana toimintanaan. Toimintamallilla on myös pidempi historia, kun koulupsykologipalvelut siirtyivät vuodesta 2009 alkaen silloisessa Kainuun maakuntamallissa kunnilta sosiaali- ja terveystoimialan järjestämisvastuulle. Ennen vuotta 2009 Kajaanissa työskentelivät lasten ja nuorten parissa perheneuvolan psykologit sekä yksi kouluilla oleva koulupsykologi.

Kajaanin koulu- ja nuorisopsykologipalvelujen toimivuutta tarkasteltaessa voidaan todeta, että vuodesta 2009 alkaen toteutettu malli on ollut toimiva tapa järjestää lasten ja nuorten koulupsykologiset palvelut. Nykyisessä mallissa koulu- ja nuorisopsykologien ammatillinen ohjaus, kollegiaalinen tuki, johtaminen sekä täydennyskoulutus ovat mahdollistaneet palvelun pitämisen laadukkaana ja vaikuttavana.

Kajaanissa on lukuvuonna 2019 - 2020 psykologipalvelun työpanos ollut 7,6 htv. Tästä 4 htv on osoitettu perusopetukseen ja 3,6 htv toiselle asteelle. Lisäksi ostopalvelua on käytetty tarpeen vaatiessa jonojen purkuun. Lukuvuonna 2019 - 2020 Kajaanissa on 20.9.2019 tilaston mukaan koulupsykologin kontakteja ollut yhteensä reilut 2000. Varhaiskasvatuksessa psykologipalveluille on ollut tarvetta mutta resurssia tämän tarpeen toteuttamiseen ei ole ollut käytettävissä.

Psykologipalveluja suunniteltaessa on tärkeää, että huomioidaan Ikäluokkien eli syntyvyyden merkittävä alenema, jota on nyt jatkunut noin kuuden vuoden ajan. Samalla on tärkeää huomioida, että psykosoisaalisten ongelmien määrä näyttää kasvavan osalla lapsia ja nuoria.

Jos kunta ryhtyisi yksittäisenä toimijana järjestämään koulu- ja nuorisopsykologipalvelua, siitä muodostuisi todennäköisesti niin pienimuotoista toimintaa, etteivät edellä mainitut rekrytoinnin ja työn vetovoiman kannalta keskeiset tekijät välttämättä toimisi. Kainuulla on erityisiä haasteita erityisammattiosaajien rekrytoinnin kannalta ja koulutetun työvoiman vetovoimaa heikentävät ratkaisut eivät ole järkeviä. Käytäntö Kainuussa on osoittanut, että tarvitaan sote-kuntayhtymän kokoinen toimija, joka pystyy takaamaan uskottavan ja toimivan perustan koulupsykologipalvelulle. Kainuun sotella on myös tarvittava ostopalvelun hankintaosaaminen, jolla on täydennetty tarvittavaa psykologiresurssia. Kustannuksiltaan soten järjestämä palvelu on kohtuuhintainen: soten palvelukatalogin mukaan itse tuotetun psykologipalvelun hinta on noin 55 euroa / tunti, kun vastaava ostopalvelun hinta on noin 120 - 130 euroa / tunti.

Kun vastaavaa lausunnon alla olevaa kysymystä valmisteltiin edellisen sote-uudistuksen aikana, myös Kainuun koulu- ja nuorisopsykologit ilmaisivat kuntien sivistysjohtajille mielipiteensä asian valmisteluun liittyen. He ilmaisivat tuolloin kantanaan nykyisen järjestämismallin olevan kaikin puolin toimiva, joten sitä ei liene järkevää muuttaa. Perusteet olivat pitkälti samat, joita tässä tekstissä on aiemmin kuvattu.

Lausuntopyynnössä viitataan myös koulukuraattoripalvelun järjestämiseen alueella sekä mahdollisuuteen yhdistää koulupsykologiset ja kuratiiviset palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi.

Kunnat ovat järjestäneet koulukuraattoripalvelut omana palvelunaan ja tällä toimintatavalla on pitkät perinteet. Koulukuraattorin palvelun luonne on erilainen kuin koulupsykologin. Lähtökohtaisesti kuraattoria tarvitsevat useat koulun oppilaat, kun taas psykologin palvelua vain pienehkö osa oppilaista.

Kajaanissa toimii viisi kuraattoria perusopetuksessa. Toisella asteella toimii kaksi kuraattoria. Kuraattorit toimivat kouluilla ja ovat koulujen rehtoreiden johdon alaisuudessa toimivia työntekijöitä. Vasteaika koulukuraattorin palvelun piiriin pääsemiselle on yleensä lyhyempi kuin koulupsykologin palvelun piiriin pääsemiselle. Kuraattori on koulun oppilashuollon tukena ratkaisemassa lasten ja nuorten sosiaalisiin ongelmiin liittyviä kysymyksiä, jotka on saatava ratkaistua usein nopeastikin. Jos kuraattorit ja koulupsykologit muodostaisivat koulusta kovin etäälle ja hitaalla vasteajalla toimivan organisaation, tällä on arvioitu olevan mahdollisesti lasten ja nuorten hyvinvointia heikentäviä vaikutuksia.

Kajaanin kaupungin sivistystoimialan näkemys on, että toimivin koulu- ja nuorisopsykologipalvelujen järjestämismalli on kuntayhtymämalli. Mahdollisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen jälkeen koulupsykologisten palvelujen järkevin järjestämismalli olisi maakunnallinen sote-malli, jossa kunnat järjestävät sopimusperustaisesti palvelun tulevan maakunnan kanssa.

Koulukuraattoripalvelu on järkevää sisällyttää jatkossakin kuntien vastuulla olevaksi palveluksi.

Kainuun soten yhtymähallitus on todennut kokouksessaan (30.10.2019 / § 283), etteivät koulupsykologipalvelut kuulu soten lakisääteisiin palveluihin ja yhtymähallitus on esittänyt, että palvelujen siirtyminen kuntien tehtäväksi selvitetään.  Koulupsykologipalvelujen siirtämistä kuntien vastuulle on perusteltu myös yhtenä soten säästökeinona. Voidaan kuitenkin todeta, että palvelun mahdollinen siirtäminen ei tuo Kainuun kunnille ja alueelle säästöjä vaan siirtää olemassa olevan kustannuksen eri talousarvioon. Siksi asiaa ei pidä tarkastella taloutta sopeuttavana keinona vaan toimivan palvelun järkevänä järjestämisen kysymyksenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle ja edelleen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle, että koulu- ja nuorisopsykologiset palvelut järjestetään jatkossakin kuntayhtymämallin mukaisesti.

Lausuntona annetaan esittelytekstin mukainen lausunto ja lautakunta toteaa, että mahdollisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen jälkeen koulupsykologisten palvelujen paras järjestämismalli on maakunnallinen sote-malli, jossa kunnat järjestävät sopimusperustaisesti palvelun tulevan maakunnan kanssa. Palvelun tuottajan on huomioitava psykologisten palvelujen piirissä olevien lasten ja nuorten määrä ja mitoitettava palvelut sen mukaisesti.

Koulukuraattoripalvelujen tulee jatkossakin olla kuntien tuottamaa toimintaa.

Päätös

Hyväksyi.