Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden ja erityisopetuksessa olevien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnasta maksettava tuki palvelun tuottajille 1.8.2020- 31.7.2022 ja toiminnasta perittävät maksut

KAJDno-2020-291

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen on kunnille vapaaehtoista ja järjestämiseen kunta saa valtionosuutta. Toiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta erityistä tukea tarvvitseville oppilaille. Valtionosuuden saamisen ehtona on, että toiminta on järjestetty lainsäädännön mukaisesti. Toiminnan tulee olla suunnitelmallista ja sitä koordinoidaan kunnan määrittelemällä tavalla. Toiminta sijoittuu arkipäiviin pääsääntöisesti klo 7.00–17.00 väliseen aikaan. Koulujen loma-aikoina toimintaa ei järjestetä. Ryhmässä tulee olla 9a §:n pätevyyden omaava ammattitaitoinen ohjaaja.
Kajaanissa toimintaa tarjotaan niille lapsille, joiden molemmat vanhemmat ovat työssä tai opiskelemassa. Lain mukaan kaupunki voi järjestää toiminnan itse tai hankkia palvelut muilta palvelun tuottajilta. Kajaanissa toimintaa järjestävät Kajaanin kaupunki, Kajaanin seurakunta, Nakertaja–Hetteenmäen kyläyhdistys, Spartak Kajaani ry., Kajaanin 4H-yhdistys ry sekä kulttuuriosuuskunta G-voima. Toiminnan järjestäjien kanssa tehdään toimeksiantosopimus. Kaupunki ei peri omista tiloistaan vuokraa. Toiminnan piirissä on vuosittain yli 400 lasta.
Toiminnasta maksettava palveluraha
Yhdistysten ja järjestöjen tuottamaa iltapäivätoimintaa tuetaan palvelurahalla, johon esitetään 1,62 %:n  indeksitarkistusta.
Palvelurahan suuruudet ovat tällä hetkellä:
- 250 €/lapsi/kk - kerho tarjoaa välipalan tai
- 230 €/kk - kaupunki tarjoaa välipalan
Uudeksi palvelurahan suuruudeksi ajalle 1.8.2020–31.7.2022 ehdotetaan:
- 254 €/lapsi/kk - kerho tarjoaa välipalan  tai
- 234 €/lapsi/kk - kaupunki tarjoaa välipalan
Aloitus- ja lopetuskuukaudelta palveluraha maksetaan läsnäolopäivien mukaan. Poikkeuksena on elokuu, jolloin maksetaan koko kuukauden palveluraha. Kun lapsi on poissa koko kalenterikuukauden, maksetaan palvelun tuottajalle puolet palvelurahasta. Lapsen jäädessä pois toiminnasta yllättäen, palveluraha maksetaan kymmeneltä päivälta, kuitenkin korkeintaan niin kauan kunnes tilalle saadaan uusi lapsi. Mikäli lapsi ei ole jonain kuukautena yhtään päivää läsnä, mutta lapsella on paikka iltapäiväryhmässä tai mikäli lapsen iltapäivätoiminnan tarve on satunnaisesti alle 4 päivää kuukaudessa, maksetaan puolet kyseisen kuun palvelurahasta. Lapsen sairauspäiviä ei vähennetä.
Seurakunta järjestää osan iltapäivätoiminnasta. Kaupunki maksaa seurakunnalle avustuksen, joka on ko. valtionosuuden suuruinen. Seurakunta perii toimintamaksun samoin perustein kuin kaupunki.
Kaupungin taholta toiminnasta vastaa varhaiskasvatus tiiviissä yhteydessä perusopetuksen kanssa. Vastuuhenkilönä toimii varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö. Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut perii Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen tulosalue palvelurahan lunastusmaksuna.  Näihin maksuihin ei ehdoteta muutosta.
Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen, puh. 044 710 1720 tai s-posti muotoa etunimi.i.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelurahaan hyväksytään esitetyt korotukset. Toiminnasta perittäviin maksuihin ei tule muutoksia.

Päätös

Veli-Matti Karppinen oli palvelu tuottajan edustajana asian käsittelyn suhteen jäävi ja poistui paikalta. Pykälän käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi Raimo Tornberg.

Lautakunta hyväksyi .