Kaupunginvaltuusto, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Vuottolahden jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen vahvistaminen, Kosken alue

KAJDno-2019-1200

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Vuottolahden jätevesiosuuskunta on jättänyt 14.5.2019 Kajaanin kaupungille osoitetun vesihuoltolain (119/2001) 8 §:n tarkoittaman esityksen viemäriverkoston toiminta-alueen laajennuksen hyväksymiseksi.

Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueen vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Toiminta-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on jotain poikkeuksia lukuun ottamatta liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoihin ja vastaavasti vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta velvollisuus sallia kiinteistön liittyminen verkostoihinsa.

Kunta hyväksyy alueella toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä.

Vuottolahden jätevesiosuuskunnan laajennuksen toiminta-alue-esitys on laadittu Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa mainituille viemäriverkoston tarvealueelle. Viemäriverkon laajennus käsittää ns. Kosken alueen Mainuanjoen suulla. Laajennusalueella on rakentamishetkellä jätevesiverkkoon liittynyt 19 uutta liittyjää. Kajaanin Vesi -liikelaitos hoitaa talousveden jakelun pääosalla aluetta, talousveden toiminta-alueensa mukaisesti.

Vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti eri laitosten toiminta-alueet voivat olla päällekkäisiä silloin, kun samalla alueella toimii erikseen vedenhankinnasta huolehtiva vesilaitos ja viemäröinnistä huolehtiva viemärilaitos.

Ennen toiminta-alueen hyväksymispäätöstä on kunnan pyydettävä lausunto vesihuoltolain mukaisilta valvontaviranomaisilta. Lisäksi kiinteistöjen omistajille ja haltijoille on varattu tilaisuus tulla kuulluksi ennen toiminta-alueen hyväksymistä.

Lausunto on pyydetty 29.10.2019 seuraavilta viranomaisilta:
- Kainuun ELY-keskus
- Kajaanin ymp.teknisen lautakunnan lupajaosto
- Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/Ympäristöterveydenhuolto.

Kainuun ELY-keskus 8.11.2019 KAIELY/554/2019
”Vuottolahden jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen laajentaminen on määritelty jätevesiviemärille. Toiminta-aluekarttarajaus on yhtenäinen, selkeä ja yksiselitteinen. Jätevesiviemäröinnin laajentamisella saadaan ranta-alueella sijaitsevat kiinteistöt yhtesen jätevesiviemäröinnin piiriin, joka osaltaan parantaa vesistön tilaa.

Kainuun ELY-keskuksella ei ole toiminta-alue-ehdotuksesta huomautettavaa. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueita tulee tarkistaa tarvittaessa siten, että ne jatkuvasti vastaavat niitä vaatimuksia, jotka vesihuoltolaki (esimerkiksi 7 §) asettaa. Vesihuoltolain mukaisena valvontaviranomaisena Kainuun ELY-keskus pyytää Kajaanin kaupunkia toimittamaan toiminta-alueesta tehdyn hyväksymispäätöksen liiteasiakirjoineen Kainnuu ELY-keskukselle. ”

Kajaanin ymp.teknisen lautakunnan lupajaosto 13.11.2019 § 58
” Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolla ei ole huomautettavaa Vuottolahden jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen laajentamisesta Kosken kylän alueelle. Verkostoa rakennettaessa tulee huolehtia, että kiinteistöjen liittämiskohtien sijainti on sellainen, ettei kiinteistön liittämisestä jätevesiverkostoon aiheudu kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomia kustannuksia.”

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/ Ympäristöterveyshuolto 27.11.2019
”Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomauttamista em. jätevesiosuuskuntien (Vuottolahden jätevesiosuuskunta) toiminta-alueiden laajentumisen suhteen.”

Vuottolahden jätevesiosuuskunnan toiminta-alue-esityksestä on kuulutettu Koti-Kajaani lehdessä 1.11.2019 ja esitys on ollut virallisesti nähtävillä 4.11.–5.12.2019 välisenä aikana Kajaanin kaupungin asiakaspalvelupisteessä Kajaani Infossa, osoitteessa Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani.

Muistutuksia asiasta ei ole jätetty.

Lisätietoja antaa suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, p. 044 7100 034 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Vuottolahden jätevesiosuuskunnan viemäriverkoston toiminta-alueen laajennuksen karttaliitteen mukaisena.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Vuottolahden jätevesiosuuskunnan viemäriverkoston toiminta-alueen laajennuksen karttaliitteen mukaisena.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Vuottolahden jätevesiosuuskunnan viemäriverkoston toiminta-alueen laajennuksen karttaliitteen mukaisena.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.