Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Kajaanin kaupunginteatteri - Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen johtokunnan nimeäminen 2017-2021

KAJDno-2017-737

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Kaupunginteatteri - Oulun läänin alueteatteri tehtävänä on tuottaa laadukkaita esityksiä ja kulttuuritapahtumia kajaanilaisille, kainuulaisille ja alueteatterin kautta entisen Oulun läänin alueen, rajakuntien ja muun Suomen asukkaille. 

Liikelaitoksen yleistä hallintoa ja taloutta johtaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva johtokunta. Johtokunta edistää, ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunta valvoo liikelaitoksen etua. Esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja tai hänen estyneenä ollessa hänen tehtävään määräämänsä henkilö.

Johtokuntaan kuuluu seitsemän (7) kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä yksi (1) ja hänen varajäsenensä valitaan alueteatterineuvottelukunnan jäsenten joukosta.  

Kaupunginhallitus valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Johtokunnan kokouksessa on läsnäolo-ja puheoikeus kahdella (2) henkilökunnan edustajalla.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valitsee

- toimikaudeksi 2019 - 2021 Kajaanin kaupunginteatteri - Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen johtokuntaan 7 varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen

- jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi

- nimeää 2 henkilökunnan edustajaa.

Johtokunnan toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna 2021 tomintansa aloittava kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan uudet jäsenet.

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginhallitus valitsi toimikaudelle 2019 - 2021 Kajaanin kaupunginteatteri - Oulun läänin alueteatteri  -liikelaitoksen johtokuntaan seuraavat:

Jäsen Varajäsen
Kivilahti Ritva, puheenjohtaja    Törrö Leena
Ahonen Helena, varapuheenjohtaja  Koskelo Marko
Tölli Inna  Mäkitupa Minna
Korkkonen Petja  Huotari Panu
Pokela Ilmari    Hongisto Anja
Ovaska Pekka Latvakangas Osmo

Henkilökunnan edustajat (puhe- ja läsnäolo-oikeus)

Silvennoinen Mika

Juutinen Eero

 

Syrjäkari Heidi

Hernetkoski Markku

Alueellisen neuvottelukunnan edustaja

Seppä Diana

 

Kinnunen Joni

 

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Halliintosäännön 12 §:n mukaan yksi teatterin johtokunnan jäsenistä varajäsenineen tulee valita alueteatterineuvottelukunnan jäsenten joukosta. Kesäkuussa valittu Diana Seppä ei ole neuvottelukunnan jäsen ja hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Teatteri esittää, että johtokunnan jäseneksi valitaan alueellisen nevottelukunnan jäsen Sisko Isokoski.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus

- myöntää Diana Sepälle eron johtokunnan jäsenyydestä ja

- valitsee johtokuntaan alueteatterineuvottelukunnan varsinaiseksi edustajaksi Sisko Isokosken.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Diana Seppä, Soile Isokoski

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.