Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Kajaanin kaupungin talouden seurantaraportti 1-8/2019

KAJDno-2019-151

Valmistelija

  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupungin vuoden 2019 talousarvio (sisältää liikelaitokset) ajalta 1.1. - 31.8.2019 on toteutunut toimintatuottojen osalta 63,7 prosenttia ja toimintakulujen osalta 68,7 prosenttia. Toimintakulujen koko vuoden toteutuminen riippuu suurelta osin sosiaali- ja terveysmenojen toteutumisesta. Kainuun Sote kuntayhtymän kuluvan vuoden alijäämäennuste oli 31.8.2019 tilanteen mukaan Kajaanin kaupungin osalta n. -11,1 milj. €.

Valtionosuuksia vuodelle 2019 kertyy valtionosuuspäätösten mukaan 3 milj. € talousarviota enemmän. Hallitus päätti budjettiriihen yhteydessä aikaistaa kunnille maksettavan kertaluonteisen, kikystä johtuvien kaksinkertaisten valtionosuuksien leikkausten kompensaatiota 237 milj. € maksatusta vuodelta 2020 vuodelle 2019. Valtionosuuksien toteutumaan sisältyy myös Vuokatti Säätiön ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen (Vuokatin urheiluopisto) järjestämisluvan tehtävien siirtyminen Kajaanin kaupungille 1.1.2019 lukien. Tätä vastaavat menot puuttuvat koulutusliikelaitoksen talousarviosta. 

Verotuloja on kertynyt 31.8.2019 tilanteessa 0,6 milj. € talousarviota enemmän. Verotulojen kertymään vaikuttaa kuitenkin voimakkaasti verotuksen joustava valmistuminen ja ennuste loppuvuoden kertyvistä veroista on 5,2 milj. € alle talousarvion.  Verohallinnon tekemien uusien selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta johtuu verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterinongelmat selittävät vain murto-osan (13%) vajeesta.

Henkilöstökulut toteutuvat jaksotettua talousarviota paremmin johtuen lomapalkkavelan kirjaamisesta välitilinpäätökseen 31.8.2019. Lomapalkkavelan jaksotuksen vaikutus tulokseen on n. 1,4 milj.€ positiivinen.

Liikelaitosten talous ja toiminta ovat toteutuneet alkuvuoden osalta suunnitelmien pääsääntöisesti mukaisesti.

Loiste Oy:n vähemmistöosuuden myynnistä syntynyt luovutusvoitto 119,7 milj. € on kirjattu välitilinpäätökseen 31.8.2019. Luovutusvoitto näkyy satunnaisena tuottona tuloslaskelmalla.

Kajaanin kaupungin tilkauden ennuste vuodelle 2019 on -17,5 milj. € alijäämäinen ilman Loiste Oy:n vähemmistöosuuden myynnistä tulevaa miljoonan 119,7 milj.€:n  luovutusvoittoa.

Talouden sopeuttamissuunnitelman laadinta on aloitettu yhteistyössä Kainuun Soten kanssa. Sopeuttamissunnitelman tavoitteena on kaupungin toimintakatteen kasvun hidastuminen 10 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2020–2022. Tavoitteesta puolet koskee Kajaanin kaupunkikonsernin palveluja ja puolet Kainuun soten palveluja.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen p. 044 7100 237 tai asta.tolonen(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 1.1. - 31.8.2019.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §