Kaupunginhallitus, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Selvitys kiinteistöhuollon keskittämisestä yhteen yhtiöön

KAJDno-2018-407

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto linjaa kaupungin omistajapolitiikan. Linjaukset ohjaavat kaupungin pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa. Ne on tarkoitettu ohjeeksi kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. Linjausten tavoitteena on turvata päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön tehokkuus. Omistajapolitiikalla määritellään, millaista omaisuutta kaupunki hankkii ja missä tehtävissä ja hankkeissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana. Omistajapolitiikka määrittelee omistuksen tarkoituksen ja tavoitteen. Konserniyhtiöllä tulee olla aina jokin kaupungin toimintaan liittyvä strateginen tavoite ja yhtiön tulee toteuttaa kaupungin kokonaisedun mukaisesti tulokseksellisesti omistajan sille asettamia tavoitteita. Valtuuston hyväksymät omistajapoliittiset linjaukset sekä konseniohjaus ja omistajaohjauksen periaatteet ohjaavat omistajan tahdonmuodostusta. Käytännön omistajaohjausta toteuttavat kaupunginhallitus ja konsernijohto.

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset on määritelty edellisen kerran vuonna 2007. Uusi kuntalaki korostaa aiempaa vahvemmin myös omistuksen strategista ohjausta.Toimintaympäristössä ja kaupungin omistuksissa on tapahtunut suuriakin muutoksia viime vuosina. Muutosten takia omistajapoliittisten linjausten uudistaminen on välttämätöntä.

Omistajapoliittista linjauksista on valmisteluvaiheessa pyydetty valtuustoryhmien kannanotot. Linjauksia on työstetty kaupungin johtoryhmässä, konsernin johtoryhmässä (mukana myös liikelaitosten ja tytäryhtiöiden edustus), kaupunginhallituksen seminaarissa ja kaupunginvaltuuston ryhmäpuheenjohtajiston tapaamisissa.

Linjausten  lähtökohtana ovat kaupungin kehittämistavoitteet ja näkemys tulevien vuosien palvelutarpeista. Omaisuus jaotellaan strategisiin, kaupungin kehitystä edistäviin, palvelutuotannon edellytyksiä turvaaviin ja liiketaloudellisiin, taloudellista tuottoa tuottaviin omistuksiin. Omistajapolitiikan toteuttamisen ja omistajaohjauksen vastuut määritellään omistajapolitiikassa, konserniohjeessa sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa.

Tämän vuoden aikana kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevat omistajapoliittisia linjauksia täydentävät Maankäyttöpoliittinen ohjelma ja Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet ja ohjeet. Kaupunginhallitus hyväksyy syksyllä omistajapoliittisen ohjeman, jossa aikataulutetaan ja vastuutetaan omistajapoliittisten linjausten toimeenpano.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset -asiakirjan.

Päätös

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset -asiakirjan seuraavin muutoksin:

Sivu 21: Omaisuuden merkitys kaupungin palvelutuotannolle muutettuna: Teatteri tukee Kajaanin ja alueen vetovoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia. Mahdollistaa kaupungille vapaaehtoisen teatteritoiminnan järjestämisen.

Kajaanin kaupunginteatterin omistajapoliittinen linjaus kohta 2 muutettuna: Teatterin toimitilaselvityksen perusteella tarkennetaan, millaisen toimitilainvestoinnin kaupungin taloudellinen kantokyky kestää ja mikä on teatterin toiminnan laajuus tulevaisuudessa. Alueteatteri säilytetään.

Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.

Kehityspäällikkö Tuula Romppanen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.
 

 

Päätös

1. Ella Kiljunen Tiina Heikkisen kannattamana esitti, että Kainuun Soten tietohallinnon palveluista ei luovuttaisi vielä tässä vaiheessa, vaan päätös tehdään ehdollisena siihen saakka, kunnes maakuntauudistuksen tietohallinnon selvitykset on saatu valmiiksi ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö on valtakunnallisesti valmistunut ja sisältö on selvillä.

2. Markku Oikarinen teki SDP:n ryhmäesityksen: Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että omistajapoliittisessa linjauksessa Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen omistajapoliittista linjausta siirretään päätettäväksi syksylle, kun tiedetään maakuntauudistuksen lakisääteisyys.

Äänestyksen tulokset:

1. 35 JAA-ääntä, 10 EI-ääntä, 6 poissa

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen.

2. 34 JAA-ääntä, 11 EI-ääntä, 6 poissa

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Äänestystulokset

 • Jaa 35 kpl 78%

  Teemu Niva, Anne Seilonen, Maarit Ojavuo, Hanna Karvinen, Teuvo Hatva, Tiina Sarparanta, Minna Partanen, Markus Leinonen, Silja Keränen, Johanna Rantala, Sari Kyllönen, Irja Seppänen, Eila Aavakare, Ari Toppinen, Raili Myllylä, Pasi Kilpeläinen, Veli-Matti Karppinen, Anni Rimpiläinen, Pauli Pyykkönen, Pasi Arffman, Kaija Patronen, Tuomas Laatikainen, Toivo Sistonen, Pentti Väyrynen, Ritva Mikkonen, Tero Paukkeri, Aki Räisänen, Vesa Kaikkonen, Katriina Ojala, Arto Okkonen, Anu Koskela, Päivi Huusko, Jouni Lämpsä, Panu Huotari, Miikka Kortelainen

 • Ei 10 kpl 22%

  Tiina Heikkinen, Helena Ohtonen, Anne Kemppainen, Markku Oikarinen, Pertti Varimo, Ella Kiljunen, Raimo Piirainen, Aila Tartia-Jalonen, Marjo Kangasharju, Veli-Pekka Leivo

 • Jaa 34 kpl 76%

  Tero Paukkeri, Teemu Niva, Ari Toppinen, Pauli Pyykkönen, Tiina Sarparanta, Pentti Väyrynen, Eila Aavakare, Toivo Sistonen, Markus Leinonen, Silja Keränen, Arto Okkonen, Johanna Rantala, Teuvo Hatva, Jouni Lämpsä, Päivi Huusko, Maarit Ojavuo, Katriina Ojala, Veli-Matti Karppinen, Irja Seppänen, Tuomas Laatikainen, Ritva Mikkonen, Pasi Kilpeläinen, Aki Räisänen, Anu Koskela, Raili Myllylä, Sari Kyllönen, Anne Seilonen, Anni Rimpiläinen, Miikka Kortelainen, Kaija Patronen, Vesa Kaikkonen, Pasi Arffman, Hanna Karvinen, Minna Partanen

 • Ei 11 kpl 24%

  Ella Kiljunen, Panu Huotari, Anne Kemppainen, Aila Tartia-Jalonen, Raimo Piirainen, Helena Ohtonen, Markku Oikarinen, Tiina Heikkinen, Veli-Pekka Leivo, Pertti Varimo, Marjo Kangasharju

Valmistelija

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset on määritelty edellisen kerran vuonna 2007. Uusi kuntalaki korostaa aiempaa vahvemmin myös omistuksen strategista ohjausta. Toimintaympäristössä ja kaupungin omistuksissa on tapahtunut suuriakin muutoksia viime vuosina. Muutosten takia omistajapoliittisten linjausten uudistaminen on ollut välttämätöntä.

Omistajapolitiikalla määritellään, millaista omaisuutta kaupunki hankkii ja missä tehtävissä ja hankkeissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana. Omistajapolitiikka määrittelee omistuksen tarkoituksen ja tavoitteen.

Kaupungin omistajapolitiikan linjaa ja päättää kaupunginvaltuusto. Linjaukset ohjaavat kaupungin pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa. Linjausten tavoitteena on turvata päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön tehokkuus. Linjausten lähtökohtana ovat kaupungin kehittämistavoitteet ja näkemys tulevien vuosien palvelutarpeista.

Omistajapolitiikan toteuttamisen ja omistajaohjauksen vastuut määritellään omistajapolitiikassa, konserniohjeessa sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa. Käytännön omistajaohjausta toteuttavat kaupunginhallitus ja konsernijohto. Kaupungin operatiivisesta toiminnasta vastaavat lautakunnat ja toimialajohtajat tai johtokunnat ja liikelaitosten johtajat.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi omistajapoliittiset linjaukset 11.6.2018 ja asetti Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitokselle kaksi omistajapoliittista linjausta:

 1. Tehdään jatkoselvitys Kajaanin Mamsellin, tilakeskuksen ja Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen keskittämisestä yhdeksi tukipalveluyksiköksi tai yhteiseksi liikelaitokseksi.
 2. Selvitetään kiinteistöhuollon keskittäminen (tilakeskus, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos, KOY Kajaanin Pietari, Kajaanin Teknologiakeskus Oy) yhteen yhtiöön.

 

Keskushallinnossa on valmisteltu Kajaanin kaupungin omistajapoliittista ohjelmaa, jonka kaupunginhallitus hyväksyy. Ohjelmassa aikataulutetaan, vastuutetaan ja varmistetaan omistajapoliittisten linjausten toimeenpano. Ohjelma sisältää linjauksiin liittyvät keskeiset tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja aikataulut.

Omistajapoliittisessa ohjelmassa on kaksi edellisen linjauksen mukaista Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitosta koskevaa omistajapoliittista toimenpidettä, joihin pyydetään liikelaitoksen johtokunnan lausuntoa:

Tavoite   

Selvitetään, kannattaako Mamselli, tilakeskus ja Vilake keskittää yhteen yksikköön ja mikä olisi tällöin paras organisaatiomuoto.

Toimenpiteet

Selvitetään toimintojen keskittämisen edellytykset, hyödyt ja haitat vuonna 2017 tehdyn esiselvityksen jatkoksi.                           

Valmisteluvastuu

Tekninen johtaja Jussi Heikkinen, Kajaanin Mamsellin johtaja Tuija Vuorinen ja toimitilapäällikkö, Vilakkeen johtaja Markku Haverinen

Osallistujat

Kiinteistöpäällikkö Ari Heikkinen ja taloussuunnittelija Joni Partanen

Aikataulu

28.2.2019 mennessä

Valmisteluohjaus

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen

 

Tavoite

Selvitetään kiinteistöhuollon keskittämisen edellytykset, hyödyt, haitat ja järkevyys sekä tehdään esitys jatkosta.

Toimenpiteet

Selvitetään konsernin sisäisesti, pääosin omana työnä.

Valmisteluvastuu

Toimitilapäällikkö Markku Haverinen, toimitusjohtaja Martti Böhm ja toimitusjohtaja Jarmo Juntunen

Osallistujat

Kiinteistöpäällikkö Ari Heikkinen, mahdollisesti ulkopuolinen konsultti

Aikataulu

31.12.2018 mennessä

Valmisteluohjaus

Tekninen johtaja Jussi Heikkinen

 

Kajaanin kaupunki teetti kesällä 2017 esiselvityksen FCG Konsultointi Oy:llä, joka tuotiin johtokunnalle tiedoksi lokakuussa 2017. Selvityksen tavoitteena oli selvittää, onko saavutettavissa synergiaetuja jos tilakeskuksen, Vilakkeen ja Mamsellin toiminnot yhdistettäisiin sekä suositus mahdollisista organisaatiomuodoista, joiden pohjalta jatkotoimenpiteet kannattaisi suunnitella.

Tilakeskus hoitaa Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen noin 69 100 m²:n valtiolta luovutuksena tulleen rakennuskannan hallinnan, rakennuttamis- ja asiantuntijatehtävät, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon. Liikelaitoksella ei ole omaa henkilökuntaa vaan toiminta hoidetaan kaupungin sisäisten, keskitettyjen tukipalveluiden sekä ostopalveluiden avulla. Tilakeskuksen ja Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen toiminnassa ei ole tämän vuoksi päällekkäisyyksiä ja käytännössä ei myöskään näiden toimijoiden ja Mamsellin välillä, jonka ydintehtävänä on kaupungin ateria- ja puhtaanapitopalveluiden tuottaminen.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen ja samalla tilakeskuksenkin keskeisiä tarpeita ja kehittämiskohteita selvitykselle on:

 • Parantaa ja vahvistaa asiakaslähtöistä sekä omistajalähtöistä toimintaa
 • oikea sisäinen vuokra (pääomavuokra) ottaen huomioon valtiolta luovutuksena tulleen rakennusomaisuuden erityispiirteet
 • omaisuuden kunto ja korjausvelan hallinta pitkällä tähtäimellä.
 • kaupungin palvelukiinteistöihin liittyvien keskeisten tukipalveluiden hallinnan vahvistaminen ja mahdollistaa monipuolisemmat palvelut
 • sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä palvelujen laadun ja yhteistoiminnan parantuminen

 

Omistajapoliittisen ohjelman kiinteistöhuollon keskittäminen yhtiöön on tarkoitus tehdä konsernin sisäisenä selvityksenä vuoden 2018 loppuun mennessä. Tavoitteena on selvittää keskittämisen edellytykset, hyödyt, haitat ja järkevyys sekä tehdään esitys jatkosta. Kiinteistöhuolto on keskittämisselvityksen kohteena olevilla toimijoilla hyvin erilainen järjestämistavaltaan, laajuudeltaan/sisällöltään ja kustannuksiltaan. Yleisesti toiminnan yhtiöittämiseen liittyy usein tiettyjä intressejä ja perusteita, joita on tässä tapauksessa Vilakkeen ja tilakeskuksen kohdalla vaikea nähdä. Tästä huolimatta selvitys kannattaa tehdä mahdollisten synergiahyötyjen löytämiseksi ja yhteistyön parantamiseksi konsernin sisällä.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta toteaa edellä olevaan perustuen, että kaupungin omistajapoliittisen ohjelman päätösten ja toimenpiteiden mukaisille, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitosta koskeville selvityksille on perusteet ja ne kannattaa tehdä. Selvitysten lopputulokset eivät tarkoita vielä toimintojen uudelleen järjestelyä ja toimeenpanoa, vaan niistä tehdään aikanaan mahdolliset päätökset erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta hyväksyy omistajapoliittisen ohjelmaluonnoksen Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitosta koskevat toimenpiteet ja kirjaukset esittelytekstin mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.6.2018 Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset. Omistajapoliittiset linjaukset ohjaavat kaupungin pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa. Ne on tarkoitettu ohjeeksi kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. Linjausten tavoitteena on turvata päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön tehokkuus.
Hyväksytyn omistajapolitiikan on konkretisoiduttava kaupungin päätöksenteossa kaikilla tasoilla. Kaupunginhallituksen hyväksymä omistajapoliittinen ohjelma varmistaa linjausten toimeenpanon. Ohjelma sisältää linjauksiin liittyvät keskeiset tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja aikataulut

Kaupunginvaltuusto asetti Kajaanin Mamselli –liikelaitokselle kolme omistajapoliittista linjausta:
1. Kaupunki tuottaa pelkästään omat ateria- ja puhtaanapitopalvelunsa liikelaitoksena.
2. Tehdään jatkoselvitys Kajaanin Mamsellin, tilakeskuksen ja Vimpelinlaakson kehit-tämisliikelaitoksen keskittämisestä yhdeksi tukipalveluyksiköksi tai yhteiseksi liikelaitokseksi.
3. Pidemmällä aikavälillä selvitetään innovatiivisia palvelun tuottamistapoja.

Keskushallinnossa on valmisteltu Kajaanin kaupungin omistajapoliittista ohjelmaa, jonka kaupunginhallitus hyväksyy. Ohjelmassa on kaksi Kajaanin Mamsellia koskevaa omistajapoliittista toimenpidettä, joihin pyydetään Kajaanin Mamselli –liikelaitoksen johtokunnan lausuntoa:
1. Kaupunki tuottaa pelkästään omat ateria- ja puhtaanapitopalvelunsa liikelaitoksena

Tavoite: Kajaanin Mamselli keskittyy Kajaanin kaupunkikonsernin tarvitsemien ateria- ja puhtaanapitopalveluiden tuottamiseen ja luopuu Kainuun sotelle tuotettavista ateria- ja puhtaanapitopalveluista.

Toimenpiteet: Kajaanin Mamselli irtisanoo Kainuun soten yhteistyösopimukset päättymään 31.12.2019.

Valmisteluvastuu: Johtaja Tuija Vuorinen

Osallistujat: Hallintojohtaja Tuija Aarnio

Aikataulu: Kainuun soten sopimukset irtisanotaan 31.12.2018 mennessä, yhteistyö päättyy 31.12.2019

Valmistelun ohjaus: Kaupunginjohtaja Jari Tolonen

2. Tehdään jatkoselvitys Kajaanin Mamsellin, tilakeskuksen ja Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen keskittämisestä yhdeksi tukipalveluyksiköksi tai yhteiseksi liikelaitokseksi.

Tavoite: Selvitetään, kannattaako Mamselli, tilakeskus ja Vilake keskittää yhteen yksikköön ja mikä olisi tällöin paras organisaatiomuoto.

Toimenpiteet: Selvitetään toimintojen keskittämisen edellytykset, hyödyt ja haitat vuonna 2017 tehdyn esiselvityksen jatkoksi.

Valmisteluvastuu: Tekninen johtaja Jussi Heikkinen, Kajaanin Mamsellin johtaja Tuija Vuorinen ja toimitilapäällikkö, Vilakkeen johtaja Markku Haverinen

Osallistujat: Kiinteistöpäällikkö Ari Heikkinen ja taloussuunnittelija Joni Partanen

Aikataulu: 28.2.2019

Valmistelun ohjaus: Kaupunginjohtaja Jari Tolonen

 

Kajaanin Mamsellin johtokunnan lausunto omistajapoliittiseen ohjelmaan liitteenä.

Lisätietoja antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy Kajaanin kaupungin omistajapoliittisen ohjelmaluonnoksen Kajaanin Mamsellin toimintaa koskevien kirjausten osalta ja antaa liitteen mukaisen lausunnon omistajapoliittisen ohjelman valmisteluun Keskushallinnolle.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Anne Kovalainen, Talouspäällikkö, anne.mh.kovalainen@kajaani.fi
Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

"Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.6.2018 Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset. Omistajapoliittiset linjaukset ohjaavat kaupungin pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa. Ne on tarkoitettu ohjeeksi kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. Linjausten tavoitteena on turvata päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön tehokkuus.

Hyväksytyn omistajapolitiikan on konkretisoiduttava kaupungin päätöksenteossa kaikilla tasoilla. Kaupunginhallituksen hyväksymä omistajapoliittinen ohjelma varmistaa linjausten toimeenpanon. Ohjelma sisältää linjauksiin liittyvät keskeiset tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja aikataulut.

Omistajapoliittisen ohjelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle osavuosiraportissa ja tilinpäätöksessä. Kaupungin johtoryhmä seuraa aktiivisesti ohjelman toteutumista.

Luottamushenkilöorganisaatiossa omistajapolitiikan ohjaus ja valvonta kuuluvat valtuustolle, toimeenpano kaupunginhallitukselle ja toiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja linjausten toteutumisen valvonta tarkastuslautakunnalle. Toimihenkilöorganisaatiossa omistajaohjaus kuuluu kaupunginjohtajan tehtäviin. Kaupungin operatiivisesta toiminnasta vastaavat lautakunnat ja toimialajohtajat tai johtokunnat ja liikelaitosten johtajat. Kaupungin tytäryhteisöjen toiminnasta vastaavat näiden omat hallintoelimet.

Toimivan johtamis- ja ohjausjärjestelmän lisäksi aito yhteistyö ja sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin ovat ehdoton edellytys kaupungin menestymiselle."

Omistajapoliittisen ohjelman kohdan 4 Toimenpiteet liikelaitoksissa teatterin osalta kaupunki on päättänyt että selvitetään, mikä on teatterin tarkoituksenmukaisin organisaatiomuoto: liikelaitos, kaupunginhallituksen alainen taseyksikkö vai sivistystoimialan  tulosyksikkö. Lisäksi teatterin toimitilaselvityksen perusteella tarkennetaan, millaisen toimitilainvestoinnin kaupungin taloudellinen kantokykjy kestää ja mikä on teatterin toiminnan laajuus tulevaisuudessa. Alueteatteri säilytetään. Tavoitteena on että teatteri siirtyy kulttuurin tulosalueelle tulosyksiköksi. Toimitilainvestointi etenee selvitysten avulla.

Kaupungin keskushallinto on pyytänyt liikelaitoksilta lausuntoa kaupungin omistajapoliittisen ohjelman luonnoksesta 28.9.2018 mennessä.

Kajaanin kaupungin omistajapoliittinen ohjelmaluonnos lähetetään johtokunnan jäsenille oheisliitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Teatterinjohtaja tekee esityksen johtokunnalle kokouksessa. Johtokunta antaa lausunnon  omistajapoliittisen ohjelman luonnoksesta ja teatterin omistusmuodosta.

Päätös

Johtokunta käsitteli lausuntopyynnön ja valtuutti puheenjohtajan, teatterinjohtajan ja talouspäällikön laatimaan lausunnon.

Valmistelija

Tuula Romppanen, Kehityspäällikkö, tuula.romppanen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.6.2018 Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset. Linjaukset ohjaavat kaupungin pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa. Ne ovat ohjeena kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. Linjaukset turvaavat päätöksenteon systemaattisuuden ja pitkäjänteisyyden sekä pääomien tehokkaan käytön.

Hyväksytyn omistajapolitiikan on konkretisoiduttava kaupungin päätöksenteossa kaikilla tasoilla. Omistajapoliittinen ohjelma 2018 - 2022 varmistaa linjausten toimeenpanon. Ohjelma sisältää linjauksiin liittyvät keskeiset tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja aikataulut.

Omistajapoliittisen ohjelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle osavuosiraportissa ja tilinpäätöksessä. Kaupungin johtoryhmä seuraa aktiivisesti ohjelman toteutumista.

Kajaanin kaupunginteatteri - alueteatteri -liikelaitoksen, Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen ja Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunnilta on pyydetty lausunnot omistajapoliittisesta ohjelmasta (lausunnot liitteenä).  

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin kaupungin omistajapoliittisen ohjelman 2018 - 2022.

Päätös

Hyväksyi.

Kehityspäällikkö Tuula Romppanen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.
 

Valmistelija

 • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi
 • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin tilakeskuksen, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen (Vilake), Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin ja Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n kiinteistöhuollon keskittämistä yhteen yhtiöön on selvitetty omistajapoliittisen linjauksen (KV § 38 11.6.2018) ja omistajapoliittisen ohjelman (KH § 193 23.10.2018) mukaisesti. Selvitystyön toteuttamisesta vastasi työryhmä, johon kuuluivat tekninen johtaja Jussi Heikkinen, toimitilapäällikkö ja Vilakkeen johtaja Markku Haverinen, kiinteistöpäällikkö Ari Heikkinen, toimitusjohtaja Martti Böhm ja toimitusjohtaja Jarmo Juntunen. Työn tavoitteena oli selvittää tarkastelun kohteena olevien konsernin toimijoiden kiinteistöhuollon keskittämisen edellytykset, hyödyt / haitat sekä tehdä esitys jatkosta.

Selvitystyön keskeisiä asioita olivat kiinteistönhoidon ja –huollon nykytilanteen, toimintojen järjestämisen ja sisällön sekä tunnuslukujen selvittäminen kunkin toimijan osalta. Tämän perusteella tehtiin keskittämisen edellytysten ja vaikutusten arviointia. Toisessa vaiheessa vertailtiin kolmea toiminnan järjestämisvaihtoehtoa: nykytilannetta, in-house yhtiötä ja markkinoilla toimivaa yhtiötä keskenään niiden etujen ja haittojen näkökulmasta. Kolmannessa vaiheessa työryhmä tarkasteli ja teki johtopäätökset edellä mainittujen vaihtoehtojen soveltuvuudesta kiinteistönhoidon ja –huollon organisoitumismalliksi sekä teki suosituksen jatkosta ja esityksen jatkotoimenpiteenä tehtävästä yhteistyön kehittämisestä ja toiminnan synergiaetujen hyödyntämisestä.   

Johtopäätöksissä ja suosituksessa on huomioitu kunkin toimijan erilaiset toimintaympäristöt, asiakkaat ja palvelun tarve / sisältö sekä erilainen toiminta / käyttö rakennuksissa. Nykymuotoiselle kiinteistönhoidon ja –huollon järjestämistavalle on eri toimijoilla selkeät perusteet ja palveluiden tuottaminen itse -ostaminen ostopalveluina on järkevästi järjestetty sekä toiminta on riittävän laadukasta ja kustannustehokasta. Kiinteistönhoidon ja -huollon keskittämisellä ja yhtiöittämisellä ei nähdä saavutettavan sellaisia hyötyjä, toiminnan laadun parantumista ja toiminnan tehostumista, että siihen kannattaa lähteä.

Edellä mainituilla perusteilla työryhmän yksimielisenä näkemyksenä ja suosituksena on jatkaa toimintaa kiinteistönhoidon ja –huollon osalta nykymuotoisella organisoitumisella. Toimijoilla ja ko. palveluilla on kuitenkin yhteyksiä ja synergiamahdollisuuksia, jotka kannattaa jatkossa selvittää ja kehittää yhteistyötä tässä tarkasteltuja toimintoja laajemminkin konsernin sisällä.

Lisätietoja asiasta antaa Jussi Heikkinen p. 044 7100 263 tai Markku Haverinen puh. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee selvitysraportin tiedoksi ja toteaa, että organisaatiomuutokseen ei ole tarvetta ja perusteita. Eri organisaatioiden yhteistyötä kehitetään tavoitteena toiminnallinen ja taloudellinen kokonaishyöty. Kehittämistyön tuloksista raportoidaan kaupunginhallitukselle keväällä 2020. 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Ympäristötekninen lautakunta, Vilakkeen johtokunta, KOY Kajaanin Pietari, Teknologiakeskus Oy

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §