Kaupunginhallitus, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Otanmäki Mine Oy:n hakemus Kajaanin kehittämisrahasta

KAJDno-2019-918

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Otanmäki Mine Oy hakee Kajaanin kehittämisrahaa Otanmäen vanhan kaivoksen rikastushiekka-altaan ilmeniitin talteenottohankkeeseen 30.000 euroa.Otanmäki Mine Oy on perustettu vuonna 2012 ja sen päätavoitteena on avata uudelleen tuotantoon Otanmäen vanha kaivos. Yritys kehittää kaivoshankkeen ohella lisäksi ilmeniitin talteenottoa vanhan kaivoksen rikastushiekka-altaasta. Lisäksi yhtiön kolmantena kehittämishankkeena on Otanmäen alueen harvinaisten maametallien-esiintymät (REE) ja niihin liittyvä kaivostoiminta.

Otanmäki Mine Oy on tutkinut ilmeniitin talteenottoa, ja saatujen tulosten perusteella ilmeniitin talteenottohanke on todettu taloudellisesti kannattavaksi. Ilmeniitin talteenotto voi käynnistyä vuonna 2021 ja sen työllistävä vaikutus 7- 8 vuoden toimnta-aikana olisi noin 28-36 työpaikkaa. Otanmäen kaivoksen tuotanto alkaisi rinnan ilmeniitin talteenottohankkeen ehkä noin 4 - 5 vuoden kuluttua. Toteutuessaan Otanmäen kaivoshanke työllistäisi arviolta 400-500 henkilöä.

Kajaanin kaupungiln kehittämisrahaa on tarkoitus käyttää lopullisen rikastustestin, tarkemman prosessisuunnittelun ja seuraavan vaiheen kannattavuusselvityksen laadintaan. Rikastustestin ja kannattavuusselvityksen kustannusarvio on yhteensä n. 330 000 euroa. Rikastustestin ja kannattavuusselvityksen kustannukset on tarkoitus kattaa yhtiön omalla pääomituksella ja Kajaanin kaupungin kehittämisrahalla.

Otanmäki Mine Oy ei ole oman ilmoituksensa mukaan saanut de minimis-tukea.

Rahoitushakemus kohdistuu Kajaanin kehittämisrahaan, joka on sisällytetty kaupungin talousarvioon 2019: Kajaanilaisen yritystoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä tukevaan sekä Kajaaniin uusia työmahdollisuuksia luovaan toimintaan ja hankkeisiin haettavaksi varataan kaupunginhallituksen käyttöön 100 000 euron suuruinen etukäteen suuntaamaton määräraha, joka kohdennetaan erikseen tehtävillä päätöksillä.

Otanmäki Mine Oy:n hanke toteuttaa kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman tavoitteita yritystoiminnan kasvun tukemisesta ja kestävän kasvun hakemisesta luonnonvarojen jalostuksesta.

Yritysvaikutusten arviointi: Hanke on suora yrityshanke, jolla on välitön vaikutus kaivannaisalan liiketoiminnan kasvuedellytyksiin Kajaanissa.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus myöntää Otanmäki Mine Oy:lle 30.000 euron toiminta-avustuksen Otanmäen vanhan kaivoksen rikastushiekka-altaan ilmeniitin talteenottohankkeeseen vuonna 2019  Kajaanin kehittämisrahasta talousarviokohdasta 190214100.

Päätös

Hyväksyi.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen ja Otanmäki Mine Oy:n toimitusjohtaja Jouko Jylänki olivat asiantuntijoina kokouksessa asian esittelyn ajan.

Tiedoksi

Otanmäki Mine Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.