Kaupunginhallitus, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Lausunto Kainuun maakuntakaavan 2030 kaavaehdotuksesta

KAJDno-2018-811

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Vendelin, Yleiskaavasuunnittelija, ismo.vendelin@kajaani.fi
Anne Siltavuori, Kaupunginarkkitehti, anne.siltavuori@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun liitto on laatimassa Kainuun maakuntakaavan tarkistamista, jonka tavoitteena on ajantasaistaa Kainuun voimassa oleva maakuntakaava 2020. Kaavan tavoitevuodeksi on määritelty vuosi 2030. Kainuun liitto pyytää Kajaanin kaupungin lausuntoa Kainuun maakuntakaava 2030 kaavaluonnoksesta. Kaavaluonnoksen asiakirjat ovat nähtävillä Kainuun liiton kansliassa, Kainuun kaupunkien ja kuntien virastoissa sekä Kainuun liiton verkkosivuilla: www.kainuunliitto.fi/maakuntakaavan_tarkistaminen.

Vaihemaakuntakaavana laadittavassa Kainuun maakuntakaavassa 2030 käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, virkistystä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä (mm. ampumaradat, ulkoilureitit, biotalous ja turvetuotanto). Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkaisujen osalta Kainuun maakuntakaava 2030 voimaan tullessaan kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maakuntakaava 2020:n kaavaratkaisuja ja sisältää teknisluonteisia korjauksia Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan, Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan kaavamerkintöihin ja -määräyksiin. Tarkistuksen yhteydessä kumoutuvat maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty valmisteluaineistossa.

Lausuntoehdotus:

Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistaminen käynnistyi kesällä 2015. Maakuntakaavoitus ja Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan laatiminen ovat edenneet rinnakkain, mikä on osaltaan mahdollistanut molemmissa kaavoissa esiintyvien aiheiden samanaikaisen tarkastelun. Maakuntakaavaluonnoksessa on käsitelty useita maankäytöllisesti laajoja teemoja. Kainuun kaikkien kaupunkien ja kuntien sekä muiden yhteistyötahojen näkemysten ja toiveiden yhteensovittaminen kaavassa on haasteellinen tehtävä. Kajaanin kaupunki on osallistunut aktiivisesti maakuntakaavan viranomaisyhteistyöhön ja pyrkinyt tuomaan näkemyksensä selkeästi esille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kaavaprosessia.

Maakuntakaavan esitystavaksi on valittu ratkaisu, jossa kaavakartalla osoitetaan vain uudet ja muuttuvat kaavamerkinnät. Esitystapa asettaa kartan luettavuudelle ja tulkittavuudelle huomattavia haasteita. Varsinaisen kaavakartan lisäksi erillisenä kaavan liitemateriaalina on esitetty kartta maakuntakaavan kumottavista merkinnöistä sekä informatiivinen, oikeusvaikutukseton Kainuun maakuntakaavojen yhdistelmäkartta, jossa on esitetty lainvoimaiset maakuntakaavat. Kainuun maakuntakaavojen yhdistelmäkartan esittäminen uusien ja muuttuvien merkintöjen ohella lausuttavana olevan kaavaluonnoksen kaavakartalla antaisi paremman kokonaiskuvan kaavan sisällöstä.

Kajaanin asutuskeskittyminä huomattavista, maakuntakaavan 2030 luonnoksessa voimaan jäävistä taajaman alakeskuksista Vuolijoki ja Otanmäki on syytä esittää vastaavilla merkinnöillä myös jatkossa. Taajaman alakeskuksina maakuntakaavassa 2020 esitetyistä Kajaanin kohteista Paltaniemi ja Kuluntalahti eivät vastaa taajaman alakeskuksen maakuntakaavassa kuvailtua määritelmää Vuolijoen ja Otanmäen tavoin. Kajaanin kaupunki esittää Paltaniemelle ja Kuluntalahdelle uutta, kylä-merkintää at-1, jolla osoitetaan tärkeät kylämäisen asumisen huomattavat asutuskeskittymät, joiden suunnittelutavoitteena on maaseutumaisen rakentamisen ohjaaminen yleiskaavoituksella, kulttuuriympäristön arvojen säilyttäminen ja kehittäminen sekä omaehtoisen kehittämistoiminnan tukeminen. Merkinnän myötä on syytä harkita, osoitetaanko muut Kajaanin kylät esimerkiksi erillisellä indeksimerkinnällä kylä at-2 erotuksena edellä mainittuun merkintään kylä at-1.

Kajaanin kaupunki pitää tärkeänä, että Oulujärven maisematie esitetään edelleen maakuntakaavassa yhteystarvemerkintänä, kuten maakuntakaavaluonnoksessa on tehty. Kajaanin kaupunki on lisäksi esittänyt vuonna 2016 lausunnossaan Kainuun liitolle Kainuun maakuntakaavan tarkistaminen, Lähtökohdat ja tavoitteet -raporttiluonnoksesta, että kokonaismaakuntakaavan tarkistamisen yhteydessä selvitettäisiin mahdolliset korkeamman mitoituksen ranta-asumisen paikat Kainuussa. Mm. Pohjois-Karjalassa ja Kymenlaaksossa maakuntakaavoituksen yhteydessä on selvitetty rantojen käyttöä ja ranta-asumisen mahdollisuuksia. Maakuntakaavassa ranta-asumista voidaan käsitellä esimerkiksi suunnittelumääräyksissä ja/tai vyöhykemäisinä kaavamerkintöinä.

Maakuntakaavaluonnoksessa on esitetty moottorikelkkailureittejä, joista osa on päivitetty tai osin kumottu voimassa olevaan Kainuun maakuntakaavan 2020 nähden. Kajaanin kaupunki pitää myös matkailullisen näkökulman huomioon ottamista maakuntakaavassa tärkeänä, ja kattava moottorikelkkareitistö on Kainuussa yksi matkailua edistävä tekijä. Kajaanin kaupunki on esittänyt maakuntakaavaluonnoksen valmistelun aikana kannanottonaan moottorikelkkareitteihin myös Nuasjärven pohjoispuolella Kajaanin Kuluntalahden ja Vuokatin välillä kulkevaa ohjeellista moottorikelkkareittiä. Moottorikelkkailun kannalta kuntarajat ylittäviä ja kehämäisiä "rengasreittejä" muodostavat yhteydet ovat erityisen suosittuja. Nuasjärven pohjoispuolinen yhteys mahdollistaisi uusien rengasreittien muodostamisen Kajaanin ja naapurikuntien alueille.

Maakuntakaavaluonnos on pääosin Kajaanin Keskustaajama 2035 osayleiskaavaluonnoksen mukainen. Yleiskaavaluonnoksen liikenneverkon linjauksissa keskustaajamaa ympäröivä kehätie on poistettu. Maakuntakaavaluonnoksessa osa kehätiestä, Puutavarantie–Paltaniementie yhteystarve, on poistettu, mutta loppuosa valtatie 5–Kontiosaari–Paltaniementie -tieyhteys on säilytetty. Tielinjaus ei ole Kajaanin Keskustaajama 2035 eikä Kontiosaari-Kuninkaanniemi yleiskaavojen mukainen ja sijoittuu osin pientalovaltaiselle asuinalueelle. Ohjeellinen tielinjaus tulee poistaa maakuntakaavasta. Maakuntakaavaluonnoksessa taajamatoimintojen laajennettua aluetta Kylmällä tulee tarkentaa Kajaanin Keskustaajama 2035 yleiskaavan mukaisesti.

Maakuntakaavaluonnoksessa on esitetty uutena merkintänä niin sanotun Pohjan sellun tontin alueelle merkintä t/kem, Teollisuus- ja varastoalue, jolla on merkittävä, vaarallisia kemikaaleja valmistava tai varastoiva laitos. Kyseinen merkintä vastaa Kajaanin Keskustaajama 2035 osayleiskaavan T/kem-kaavamerkintää ja on Kajaanin kaupungin linjauksen mukainen. Maakuntakaavaan säilyväksi merkinnäksi on jätetty Kainuun maakuntakaavojen yhdistelmäkartassa esitetty Renforsin rannan yritysaluetta koskeva t/kem-merkintä alueelle, joka on Kajaanin Keskustaajama 2035 osayleiskaavassa osoitettu merkinnällä T, Teollisuus- ja varastoalue.

Maakuntakaavaluonnoksessa on esitetty Kajaanin osalta yhdeksän uutta maakunnallisesti arvokasta kulttuurihistoriallista kohdetta tai aluetta, kolme kumottavaa kohdetta ja 12 kohteen osalta aluerajausmuutoksia. Uusia kohteita ovat lentoaseman asuinalue, Kajaani Oy:n pääkonttori ympäristöineen, Käkisaaren kanava, Nakertajan Vanahis, Parkinniemen telakka, Saaresmäen tie, Seppälän oppilaitos, Suksikatu ja Ärjänsaaren Herrainniemi. Kainuun keskussairaalan kumottu kohdemerkintä mahdollistaa potilastornin purkamisen ja sitä kautta keskussairaalan alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen.

Kaavaluonnoksessa on esitetty Kajaaniin maa-ainesten ottoalueita kuvaavalla merkinnällä eo kuusi kohdetta: Karankalahti, Malmisepeli, Mustalahti, Pekastinvaara, Rinneaho ja Sarvivaara. Kajaanin kaupunki on todennut Kainuun liiton kanssa käytyjen työneuvottelujen yhteydessä maakuntakaavassa osoitettaviksi, vähintään seudullisesti merkittäviksi maa- ja kiviainesten ottoon soveltuviksi alueiksi Kajaanissa ensisijaisesti Pekastinvaaran, Malmisepelin, Rinneahon ja varauksin Sarvivaaran. Mustalahden ja Karankalahden kohteita ei suositella vähintään seudullisesti merkittäviksi kohteiksi johtuen erittäin rajallisista laajenemismahdollisuuksista ja/tai toimintavolyymien lisäämisen mahdollisuuksista olemassa olevan sekä mahdollisen tulevan asuin- ja lomarakentamisen läheisyydessä.

Kainuun maakuntakaavassa 2020 käytössä ollut valuma-alueiden rajauksiin perustuva kaavamerkintä eo-tt turvetuotannon erityisvyöhyke on poistettu maakuntakaavaluonnoksesta 2030. Kajaanin kaupunki on todennut maakuntakaavan aiemmissa neuvotteluissa, että voimassa olevassa maakuntakaavassa 2020 annettu ja kaavamerkinnän eo-tt turvetuotanto-alueita ohjaava maakuntakaavamääräys on osoittautunut toimivaksi alueilla, joilla turvetuotanto on vaikuttanut vesistöjen tilaan. Merkinnän eo-tt keskeinen suunnittelumääräys on ohjannut mm. Kajaanin määrätyillä vesistöalueilla huomioimaan turvetuotannon suunnittelussa vesistövaikutukset siten, että vesistöjen kokonaiskuormitusta pyritään vähentämään. Kajaanin kaupungin näkökulmasta merkintä eo-tt soveltuu edelleen Kainuun maakuntakaavassa 2030 käytettäväksi.

Kajaanin Jormualle on esitetty maakuntakaavaluonnoksessa valtatie 5:n läheisyyteen merkinnällä ek, kaivos tai kaivostoimintaan tarkoitettu alue, kaksi kohdetta: 806 Jormua sekä 5490 Tyynelä. Kyseisillä kaivostoimintaan tarkoitetuilla alueilla ei ole toistaiseksi käynnissä olevaa kaivostoimintaa. Kaivospiirejä koskevat päätökset ovat määräaikaisia, ja Kajaanin kaupunki antaa aikanaan asiaan lausuntonsa hankkeiden kaivospiirien jatkoaikoja koskevista hakemuksista.

Kun maakuntakaavan päivittämisen tarkoitus on erityisesti kaavan yleispiirteisyyteen tähtääminen ja maakunnan kehittämisedellytysten tukeminen, tulee harkita tarkkuudeltaan kohdennettujen, pistemäisten luo-kohteiden osoittamista kaavakartalla maakuntakaavan mittakaava huomioiden. Yksittäisen teeman (esim. edellä mainitut luo-kohteet) esittäminen sekä maakuntakaavan 2030 kaavakartalla että voimassa olevan maakuntakaavan 2020 kaavakartalla vaikeuttaa huomattavasti kaavan tulkintaa ja ohjausvaikutusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa Kainuun maakuntakaavan 2030 kaavaluonnoksesta esittelytekstissä esitetyn mukaisen lausunnon. 

 

Päätös

Raili Myllylä esitti, että kaivospiirejä 806 Jormua ja 5490 Tyynelä koskevat kaivosmerkinnät poistetaan kaavasta. Silja Keränen kannatti esitystä.

Silja Keränen esitti, että lausunnosta poistetaan virke "Kajaanin kaupunki pitää tärkeänä, että Oulujärven maisematie esitetään edelleen maakuntakaavassa yhteystarvemerkintänä, kuten maakuntakaavaluonnoksessa on esitetty"  ja poistetaan lausunnon viimeinen kappale, joka alkaa "Kun maakuntakaavan päivittäminen...".

Silja Keräsen esitykset raukesivat kannattamattomana.

Puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotus: kaupunginjohtaja JAA, Raili Myllylä EI.

Kaupunginjohtajan ehdotus 6 ääntä (Teuvo Hatva, Toivo Sistonen, Hannu Juntunen, Vesa Kaikkonen, Eila Aavakare ja Helena Ohtonen. Raili Myllylän esitys 4 ääntä (Raili Myllylä, Silja Keränen, Tero Paukkeri ja Tanja Ålander). 1 poissa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Valmistelija

  • Ismo Vendelin, Yleiskaavasuunnittelija, ismo.vendelin@kajaani.fi
  • Anne Siltavuori, Kaupunginarkkitehti, anne.siltavuori@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun liitto on laatimassa Kainuun maakuntakaavan tarkistamista, jonka tavoitteena on ajantasaistaa Kainuun voimassa oleva maakuntakaava 2020. Kaavan tavoitevuodeksi on määritelty vuosi 2030. Kainuun liitto pyytää Kajaanin kaupungin lausuntoa Kainuun maakuntakaava 2030 kaavaehdotuksesta viranomaislausuntokierroksella, joka pidetään ennen kaavaehdotus-vaiheen julkista nähtävillä oloa. Kaavaehdotuksen asiakirjat on toimitettu Kajaanin kaupungille sähköisesti. Maakuntakaavan tarkistamista koskevaan muuhun valmisteluaineistoon ja voimassa oleviin maakuntakaavoihin on mahdollista tutustua Kainuun liiton verkkosivuilla: www.kainuunliitto.fi/maakuntakaavan_tarkistaminen.

Vaihemaakuntakaavana laadittavassa Kainuun maakuntakaavassa 2030 käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, virkistystä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä (mm. ampumaradat, ulkoilureitit, biotalous ja turvetuotanto). Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkaisujen osalta Kainuun maakuntakaava 2030 voimaan tullessaan kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maakuntakaava 2020:n kaavaratkaisuja ja sisältää teknisluonteisia korjauksia Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan, Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan kaavamerkintöihin ja -määräyksiin. Tarkistuksen yhteydessä kumoutuvat maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty valmisteluaineistossa.

Kaavaehdotukseen on lisätty kaavaluonnoksen jälkeen keskeisimpinä uusina asioina Otanmäen kaivannaisteollisuuden kehittämisen kohdealuemerkintä, puolustusvoimien Kainuun Prikaatin toiminnan lähialueita kuvaavat suojavyöhykkeiden aluerajaukset sv/A ja sv/B, puolustusvoimien käytössä olevan ampuma- ja harjoitusalueen ohjeellinen melualue Kajaanin keskustan eteläpuolella merkinnällä me/v sekä ampumaradan ohjeellinen melualue Hoikanportissa ja Otanmäen Paukkupirtissä merkinnällä me/a. Lisäksi vähittäiskaupan suuryksiköitä kuvaavat km-tv-merkinnät on muutettu osoitettavaksi merkinnällä km Kajaanin Kauppapuistossa, Petäisenrannassa ja Timperintiellä.

Kaupungin lausunto

Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistaminen käynnistyi kesällä 2015. Maakuntakaavoitus ja Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan laatiminen ovat edenneet rinnakkain, mikä on osaltaan mahdollistanut molemmissa kaavoissa esiintyvien aiheiden samanaikaisen tarkastelun. Maakuntakaavaehdotuksessa on käsitelty useita maankäytöllisesti laajoja teemoja. Kainuun kaikkien kaupunkien ja kuntien sekä muiden yhteistyötahojen näkemysten ja toiveiden yhteensovittaminen kaavassa on haasteellinen tehtävä. Kajaanin kaupunki on osallistunut aktiivisesti maakuntakaavan viranomaisyhteistyöhön ja pyrkinyt tuomaan näkemyksensä selkeästi esille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kaavaprosessia.

Kajaanin kaupungin ja Kainuun liiton käymien neuvottelujen perusteella kaavaehdotukseen on lisätty kehittämisperiaatemerkinnällä ek-1, kaivannaisteollisuuden kehittämisen kohdealue Otanmäessä. Esitetty kaivostoiminnan kehittämisalue on tarkoituksenmukainen ottaen huomioon kaivoksen mahdollisen toiminnan uudelleen käynnistämisen lähitulevaisuudessa. Käydyissä neuvotteluissa Kajaanin kaupungin esille nostamat, keskustan ulkopuolella sijaitsevien vähittäiskaupan suuryksiköiden merkintää koskevat asiat on otettu kaavaehdotuksessa suurimmalta osin huomioon. Kaavaehdotuksessa vähittäiskaupan suuryksikön km suunnittelumääräyksessä todetaan seuraavasti: ”Kajaanin kauppapuiston, Petäisenrannan ja Timperintien km-alueille voidaan sijoittaa sellaista paljon tilaa vaativan erikoistavaran vähittäiskauppaa tai muuta erikoiskauppaa, joka kaupan palvelujen saavutettavuus ja kaupan laatu huomioon ottaen on perusteltua sijoittaa keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle. Niiden alueelle ei saa sijoittaa merkitykseltään seudullista keskustahakuista erikoiskauppaa.”

Kajaanin kaupungin maakuntakaavaluonnoksesta antama lausunto on suurimmilta osin otettu huomioon maakuntakaavaehdotusta laatiessa. Kajaanin kaupunki pitää tärkeänä, että Oulujärven maisematie esitetään edelleen maakuntakaavassa yhteystarvemerkintänä, kuten maakuntakaavaehdotuksessa on tehty. Maakuntakaavaehdotuksessa on huomioitu Kajaanin kaupungin kaavaluonnoksesta antaman lausunnon mukaisesti Nuasjärven pohjoispuolinen moottorikelkkailureitin yhteys, joka mahdollistaa uusien rengasreittien muodostamisen Kajaanin ja naapurikuntien alueille. Kaavaehdotuskartalla on esitetty Kajaanin kaupungin maakuntakaavaluonnoksesta antaman lausunnon mukaisesti Kajaaniin maa-ainesten ottoalueita kuvaavalla merkinnällä eo aiempien kuuden kohteen sijaan neljä kohdetta: Malmisepeli, Pekastinvaara, Rinneaho ja Sarvivaara. Maa-ainesten ottoalueiden kohteet on syytä päivittää vastaaviksi myös kaavaselostuksen liitetaulukossa 14. ja liitekartalla 20. Kaavakartalta on lisäksi Kajaanin kaupungin maakuntakaavaluonnoksesta antaman lausunnon mukaisesti poistettu Kajaanin Keskustaajaman 2035 osayleiskaavaluonnoksesta poikkeava tieliikenteen yhteystarve valtatie 5–Kontiosaari–Paltaniementie.

Kajaanin Jormualta on poistettu maakuntakaavaluonnoksesta kaavaehdotukseen edetessä valtatie 5:n läheisyyteen merkinnällä ek, kaivos tai kaivostoimintaan tarkoitettu alue Jormua 1 (KaivNro 806). Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes on antanut 31.5.2019 päätöksen kyseisen kaivospiirin lakkauttamisesta, joten merkinnän poistaminen maakuntakaavaehdotuksesta on perusteltua. Jormualla valtatien 5 läheisyydessä on kaavaehdotuksessa edelleen ek-merkinnällä osoitettu alue Tyynelä (KaivNro 5490). Kyseisellä kaivostoimintaan tarkoitetulla alueella ei ole toistaiseksi käynnissä olevaa kaivostoimintaa. Kaivospiirejä koskevat päätökset ovat määräaikaisia. Kajaanin kaupunginhallitus on antanut 9.10.2018 (182 §) lausunnon Tyynelän kaivosluvan jatkoaikahakemuksesta sekä yleisiä ja yksityisiä etuja koskevien määräysten tarkistamisesta. Lausunnon mukaisesti jatkolupahakemuksesta ilmenneiden puutteiden johdosta kaupunki ei puolla jatkolupahakemusta, koska riittäviä selvityksiä yhteis- ja kokonaisvaikutuksista ei ole tehty. Maakuntakaavaehdotuksessa kaavamerkintää ek on täydennetty suunnittelumääräyksessä seuraavasti: ”Alueen käyttöönottoa suunniteltaessa on otettava huomioon toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset tuotannon aikana ja sen päätyttyä. Tyynelän alueen käyttöönottoa suunniteltaessa on turvattava asumisen ja ympäristön olosuhteet.”

Maakuntakaavaehdotus on pääosin valmisteilla olevan Kajaanin Keskustaajama 2035 osayleiskaavan mukainen. Maakuntakaavaehdotuksessa taajamatoimintojen laajennettua aluetta Kylmällä on syytä muokata teknisluonteisena tarkennuksena Kajaanin Keskustaajama 2035 yleiskaavan mukaiseksi. Kajaani on esittänyt maakuntakaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa Paltaniemen ja Kuluntalahden huomioimista taajaman alakeskuksen sijaan uudella, alueiden erityisominaisuuksia kuvaavalla kylämerkinnällä, mitä ei ole kaavaehdotuksessa otettu huomioon. 

Kajaanin kaupunki esittää lisäksi, että Kainuun maakuntakaavojen yhdistelmäkartta esitettäisiin uusien ja muuttuvien merkintöjen ohella liitekarttana. Kainuun liitto on vastineessaan Kajaanin kaupungin maakuntakaavaluonnoksesta antamaan lausuntoon todennut, että maakuntakaavan tarkistamisen ehdotusvaiheessa laaditaan luonteeltaan epävirallinen Kainuun voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäkartta, jossa esitetään vireillä olevassa kaavaprosessissa muuttuvat ja uudet merkinnät. Kaavaselostuksessa olisi tarpeenmukaista selittää kaavaluonnoksessa kuvatut kaavamääräyksiin tehdyt muutokset ja millä perustein kyseisiin kaavaratkaisuihin on kaavaprosessin aikana päädytty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa Kainuun liitolle Kainuun maakuntakaavaehdotuksesta esittelytekstin mukaisen lausunnon.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kainuun liitto

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §