Kaupunginhallitus, kokous 25.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 YT-menettelyt Kajaanin Mamselli-liikelaitoksessa vuonna 2019

KAJDno-2019-588

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginhallitus hyväksyi 23.10.2018 § 193 Kajaanin kaupungin omistajapoliittisen ohjelman 2018–2022. Kaupungin omistajapoliittista ohjelman mukaisesti Kajaanin Mamselli-liikelaitos keskittyy Kajaanin kaupunkikonsernin tarvitsemien ateria- ja puhtaanapitopalveluiden tuottamiseen ja luopuu Kainuun sotelle tuotettavista ateria- ja puhtaanapitopalveluista 31.12.2019.

Kajaanin kaupunki käynnisti Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut 7.5.2019. YT-neuvottelut koskevat Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle (Kainuun SOTE) tuotettavan ateria- ja puhtaanapitopalvelutuotannon loppumiseen liittyvää toiminnan uudelleenjärjestelyä sekä sen seurauksena Mamsellin henkilöstöön mahdollisesti kohdistuvia toimenpiteitä sekä näiden toimenpiteiden perusteita, vaikutusta ja vaihtoehtoja. Henkilökunnan mahdolliset irtisanomiset ja siirrot tehtävistä toisiin sekä näihin liittyvät uudelleenkoulutuskysymykset kuuluvat neuvoteltaviin asioihin. Mahdolliset henkilöstövähentämiset on tarkoitus toteuttaa pian sen jälkeen, kun asiaa koskevat suunnitelmat on neuvotteluissa käsitelty. Asiat on tarkoitus saada kuuden viikon neuvotteluajassa niin selviksi, että niistä voidaan heti sen jälkeen tehdä päätökset. Näin ollen mahdolliset vähennykset osuisivat joulukuulle 2019.

Kajaanin kaupungin ja Kainuun Soten edustajat käsittelivät ensimmäisen kerran henkilöstösiirron periaatteita 14.5.2019 pidetyssä kokouksessa. Henkilöstösiirron periaatteita käsiteltiin Kainuun Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen (8.5.2019) päätöksien pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

YT-Menettelyn käynnistäminen palautetaan Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan päätettäväksi.

Valmistelija

Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Käydään läpi Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen yt-prosessin pääpiirteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jyrki Komulainen, Henkilöstöjohtaja, jyrki.komulainen@kajaani.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi yt-menettelyn etenemisen Mamselli-liikelaitoksessa.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 18.6.2019 kokouksessaan käyttää otto-oikeutta ja siirtää asian käsittelyn itselleen.

Johtokunnan esittelytekstissä on kuvattu se tapahtumaketju, joka on johtanut yt-menettelyn käynnistämiseen. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien omistajapoliittisten linjausten ja -ohjelman mukaisesti Mamselli on irtisanonut Kainuun Soten palvelusopimuksen päättymään 31.12.2019. Sopimuksen päättyminen aiheuttaa muutoksia Mamsellin palvelurakenteeseen, organisaatioon, henkilökunnan rakenteeseen ja työtehtäviin. Kunnallisesta yhteistoiminnasta annetun lain mukaisesti em. luetellut asiat on käsiteltävä työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kaupungin hallintosäännössä ei ole erillistä määräystä siitä, mikä toimielin päättää yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksella on yleistoimivalta henkilöstöasioissa ja keskushallinnon tehtävänä on yhteistoimintamenettelystä huolehtiminen.  

Ao. tapauksessa Soten yhteistoimintasopimuksen irtisanominen de facto tarkoittaa tilannetta, jolla on vaikutuksia liikelaitoksen palvelurakenteeseen ja henkilökuntaan, joten neuvottelut on ollut käynnistettävä. Erillistä päätöstä täytäntöönpanotoimeen ryhtymisestä ei ole katsottu tarpeelliseksi.

Yhteistoimintamenettelyä on toteutettu yhteistyössä henkilöstön, pääsopijajärjestöjen ja Kainuun Soten kanssa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että Mamselli-liikelaitoksen yhteistoimintamenettely on käynnistetty yhteistoimintaa koskevien lakien ja sopimusten sekä muiden säännösten mukaisesti. Asian saattamiselle Mamsellin johtokunnan käsittelyyn ei ole perusteita.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Mamselli-liikelaitoksen johtokunta

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §