Kaupunginhallitus, kokous 25.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 LISÄPYKÄLÄ: Elinkeinojaoston jäsenten valinta toimikaudelle 2019 -2021 (lisäpykälä)

KAJDno-2017-915

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettiin kesäkuussa 2017 elinkeinojaosto, jonka tehtävänä on edistää ja käsitellä kaupunkikehitystä, kaupunkikonsernin elinvoima- ja elinkeinopolitiikkaa sekä elinkeinopalvelujen järjestämistä ja kehittämistä koskevia asioita.

Jaostoon kuuluu kuusi kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, joiden tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Kaupunginhallitus valitsee ao. jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jaostoon kuuluu lisäksi yksi asiantuntijajäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä, jotka valitaan paikallisen yrittäjäyhdistyksen esityksestä. Asiantuntijajäsenellä on jaostossa läsnäolo- ja puheoikeus.

Jaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja sihteerinä kehitysjohtaja.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus

- valitsee elinkeinojaostoon kuusi varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen,

- valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi

- nimeää jaostoon paikallisen yrittäjäyhdistyksen esityksen mukaisesti asiantuntijajäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Yrittäjät ry esittää, että elinkeinojaoston jäsenenä jatkaa ry:n puheenjohtaja Jari Haapaniemi ja hänen varajäsenenään varapuheenjohtaja Toni Piirainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Uudistan päätösehdotukseni.

Päätös

Asia otettiin yksimielisesti käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus valitsi elinkeinojaoston  jäseniksi toimikaudelle  2019 - 2021 seuraavat:

Jäsen Varajäsen
Hatva Teuvo, puheenjohtaja Okkkonen Arto
Juntunen Hannu, varapuheenjohtaja Sistonen Toivo
Kaikkonen Vesa Fonselius Päivi
Aavakare Eila Partanen Minna
Oikarinen Markku Varimo Pertti
Keränen Silja Kemppainen Anne

Paikallisen yrittäjäyhd. esittämä jäsen (läsnäolo- ja puheoikeus)

Haapaniemi Jari

 

Piirainen Toni

 

Tiedoksi

Valitut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.